Filozofia umysłu Popularyzacja Video

John Searle: Świadomość – wspólny ludziom stan

Nawiązując do problematyki umysłu, która była głównym tematem ostatniego numeru „Filozofuj!”, polecamy gorąco wykład prof. Johna Searle'a „Świadomość – wspólny ludziom stan”, będącego uzupełnieniem wywiadu udzielonego nam przez prelegenta. Wykład został wygłoszony w ramach TED Conference i jest dostępny na TED Talks w serwisie You Tube. Został przetłumaczony przez Pawła Janeczka. 

Zapisz się do naszego newslettera

Cytat z wykładu:

Moje przesłanie mówi: świado­mość należy zaak­cep­tować jako realne zjawisko bio­log­iczne, będące tak samo przed­miotem naukowej anal­izy, jak każde inne zjawisko bio­log­iczne czy naukowe.

Wywiad z Johnem Searle’em na łamach „Filo­zo­fuj!” 2015 nr 4.

Oto mapa stanowisk w filo­zofii umysłu przy­go­towana do nr 4 „Filo­zo­fuj!”:


John Sear­le – Pro­fe­sor filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Kali­forni­jskim, autor licznych i sze­roko dysku­towanych pub­likacji z dziedziny filo­zofii umysłu, filo­zofii języ­ka i filo­zofii społecznej, znany także dzię­ki kry­tyce filo­zofii post­mod­ernisty­cznej.

TED (Tech­nol­o­gy, Enter­tain­ment and Design) – kon­fer­enc­ja naukowa orga­ni­zowana przez amerykańską fun­dację non-prof­it Sapling Foun­da­tion. Jej celem jest pop­u­laryza­c­ja – jak głosi mot­to – „idei wartych rozpowszech­ni­a­nia”. Obec­nym kura­torem jest Bry­tyjczyk Chris Ander­son, były dzi­en­nikarz kom­put­erowy i wydaw­ca


Zachę­camy do dyskusji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.


Pyta­nia pomoc­nicze do dyskusji:

  1. Czy kiedykol­wiek uda się wyjaśnić świado­mość?
  2. Czy ist­nie­nie świado­moś­ci jest wystar­cza­jącą racją do odrzuce­nia mate­ri­al­iz­mu?

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy