Aktualności Patronaty Wydarzenia

Kontrowersyjny król internetowej filozofii. Jordan Peterson i jego 12 życiowych porad

Jordan Peterson
10 stycznia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej odbędzie się wykład Roberta Dolewskiego pod tytułem: Kontrowersyjny król internetowej Filozofii. Jordan Peterson i jego 12 życiowych porad.

Zapisz się do naszego newslettera

Jor­dan Peter­son to kanadyjs­ki psy­cholog klin­iczny zaj­mu­ją­cy się psy­chologią ide­ologii, religii, osobowoś­ci, świado­moś­ci oraz sys­tema­mi total­i­tarny­mi. Świa­towy rozgłos przyniosła mu książką „12 życiowych zasad. Anti­do­tum na chaos” oraz udostęp­ni­ane sze­roko w sieci wykłady i wys­tąpi­enia. 10 sty­cz­nia o godz. 18.00, pod­czas wykładu z cyk­lu Filo­zofia w IKM, Robert Dolews­ki opowie o fenome­nie i ros­nącej pop­u­larnoś­ci Peter­sona.

– Dla jed­nych dłu­go wyczeki­wany auto­ry­tet i głos rozsąd­ku w cza­sach współczes­nej zaw­ieruchy, dla innych – try­wial­izu­ją­cy guru o niebez­piecznie kon­ser­waty­wnych poglą­dach. Kim jest Jor­dan Peter­son? Jakie porady ma nam do przekaza­nia ten filo­zo­fu­ją­cy psy­cholog klin­iczny rodem z Kanady i o czym może świad­czyć jego ros­ną­ca pop­u­larność? Czy Inter­net współcześnie stał się najlep­szym medi­um dla szerzenia filo­zoficznych idei? Opowiem o homarach, ide­al­nym porząd­ku w Twoim domu, hier­ar­chii społecznej, poprawnoś­ci poli­ty­cznej i wielu innych kwes­t­i­ach – zapowia­da spotkanie Robert Dolews­ki.

Cykl wykładów Rober­ta Dolewskiego to drugie, po zMYŚL­nych zabawach, z dzi­ałań w ramach pro­gra­mu Filo­zofia w IKM. Wydarzenia pokazu­ją, że filo­zofia jest tam, gdzie się jej nie spodziewamy, leży u pod­staw wielu zjawisk, z który­mi stykamy się na co dzień.

Robert Dolews­ki, prezes fun­dacji Ogród Filo­zofii. Dok­torant filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie Warmińsko-Mazurskim w Olsz­tynie. Pra­cown­ik dydak­ty­czny na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Hob­bysty­cznie od wielu lat udziela się również na Trójmiejskiej sce­nie rapowej.

Miejsce: Insty­tut Kul­tu­ry Miejskiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wstęp wol­ny

Link do wydarzenia na Face­booku: https://www.facebook.com/events/208854486729119/

Kole­jne wykłady z cyk­lu Filo­zofia w IKM:

14 lutego, godz. 18.00, „Kochać to nie znaczy zawsze to samo”. Filo­zoficzne anty-walen­tyn­ki.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy