Aktualności Patronaty Wydarzenia

Kontrowersyjny król internetowej filozofii. Jordan Peterson i jego 12 życiowych porad

Jordan Peterson
10 stycznia o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej odbędzie się wykład Roberta Dolewskiego pod tytułem: Kontrowersyjny król internetowej Filozofii. Jordan Peterson i jego 12 życiowych porad.

Zapisz się do naszego newslettera

Jor­dan Peter­son to kana­dyj­ski psy­cho­log kli­nicz­ny zaj­mu­ją­cy się psy­cho­lo­gią ide­olo­gii, reli­gii, oso­bo­wo­ści, świa­do­mo­ści oraz sys­te­ma­mi tota­li­tar­ny­mi. Świa­to­wy roz­głos przy­nio­sła mu książ­ką „12 życio­wych zasad. Anti­do­tum na cha­os” oraz udo­stęp­nia­ne sze­ro­ko w sie­ci wykła­dy i wystą­pie­nia. 10 stycz­nia o godz. 18.00, pod­czas wykła­du z cyklu Filo­zo­fia w IKM, Robert Dolew­ski opo­wie o feno­me­nie i rosną­cej popu­lar­no­ści Peter­so­na.

– Dla jed­nych dłu­go wycze­ki­wa­ny auto­ry­tet i głos roz­sąd­ku w cza­sach współ­cze­snej zawie­ru­chy, dla innych – try­wia­li­zu­ją­cy guru o nie­bez­piecz­nie kon­ser­wa­tyw­nych poglą­dach. Kim jest Jor­dan Peter­son? Jakie pora­dy ma nam do prze­ka­za­nia ten filo­zo­fu­ją­cy psy­cho­log kli­nicz­ny rodem z Kana­dy i o czym może świad­czyć jego rosną­ca popu­lar­ność? Czy Inter­net współ­cze­śnie stał się naj­lep­szym medium dla sze­rze­nia filo­zo­ficz­nych idei? Opo­wiem o homa­rach, ide­al­nym porząd­ku w Two­im domu, hie­rar­chii spo­łecz­nej, popraw­no­ści poli­tycz­nej i wie­lu innych kwe­stiach – zapo­wia­da spo­tka­nie Robert Dolew­ski.

Cykl wykła­dów Rober­ta Dolew­skie­go to dru­gie, po zMYŚL­nych zaba­wach, z dzia­łań w ramach pro­gra­mu Filo­zo­fia w IKM. Wyda­rze­nia poka­zu­ją, że filo­zo­fia jest tam, gdzie się jej nie spo­dzie­wa­my, leży u pod­staw wie­lu zja­wisk, z któ­ry­mi sty­ka­my się na co dzień.

Robert Dolew­ski, pre­zes fun­da­cji Ogród Filo­zo­fii. Dok­to­rant filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie War­miń­sko-Mazur­skim w Olsz­ty­nie. Pra­cow­nik dydak­tycz­ny na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Hob­by­stycz­nie od wie­lu lat udzie­la się rów­nież na Trój­miej­skiej sce­nie rapo­wej.

Miej­sce: Insty­tut Kul­tu­ry Miej­skiej, ul. Dłu­gi Targ 39/40, Gdańsk

Wstęp wol­ny

Link do wyda­rze­nia na Face­bo­oku: https://www.facebook.com/events/208854486729119/

Kolej­ne wykła­dy z cyklu Filo­zo­fia w IKM:

14 lute­go, godz. 18.00, „Kochać to nie zna­czy zawsze to samo”. Filo­zo­ficz­ne anty-walen­tyn­ki.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy