Wydarzenia

Jubileusz Profesora Jacka Jadackiego

28 marca 2017 Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego obchodził święto – tego dnia miał miejsce jubileusz profesora dra hab. Jacka J. Jadackiego. Uroczystość odbyła się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Redakcja „Filozofuj!” dołącza się do podziękowań składanych dostojnemu Jubilatowi, Autorowi tekstów do naszego magazynu, za dotychczasowy Jego wkład w polską myśl filozoficzną, jej popularyzowanie i upowszechnianie oraz do życzeń jeszcze wielu lat twórczej pracy.

Zapisz się do naszego newslettera

Pro­fe­sor dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki uro­dził się 11 wrze­śnia 1946 roku w Pucha­czo­wie koło Lubli­na. Swo­ją nauko­wą karie­rę od mło­dych lat wią­zał z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, gdzie ukoń­czył filo­zo­fię. Pro­fe­sor ma jed­nak na swo­im kon­cie tak­że wykształ­ce­nie muzycz­ne. Począt­ko­wo gry na for­te­pia­nie uczył się pod czuj­nym okiem ojca, następ­nie ukoń­czył Pań­stwo­wą Szko­łę Muzycz­ną w Ełku i Pań­stwo­wą Śred­nią Szko­łę Muzycz­ną w Olsz­ty­nie. Magi­ste­rium z tego instru­men­tu otrzy­mał ukoń­czyw­szy Pań­stwo­wą Wyż­szą Szko­łę Muzycz­ną w War­sza­wie.

W swo­jej filo­zo­ficz­nej dzia­łal­no­ści uwzględ­nia głów­nie semio­ty­kę logicz­ną i meto­do­lo­gię, onto­lo­gię i epi­ste­mo­lo­gię oraz histo­rię filo­zo­fii pol­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej (o jej feno­me­nie może­cie prze­czy­tać tutaj). W swo­im pokaź­nym dorob­ku publi­ka­cji książ­ko­wych ma takie pozy­cje jak Orien­ta­cje i dok­try­ny filo­zo­ficz­ne. Z dzie­jów myśli pol­skiej czy Spór o gra­ni­ce pozna­nia. Pro­le­go­me­na do epi­ste­mo­lo­gii. W pierw­szej z tych pozy­cji pro­fe­sor Jadac­ki przed­sta­wia zarys epok filo­zo­fii pol­skiej oraz zaj­mu­je się obszer­nie omó­wie­niem twór­czo­ści głów­nych jej przed­sta­wi­cie­li.

Wszyst­kich, któ­rzy nie mie­li jesz­cze kon­tak­tu z publi­ka­cja­mi pro­fe­so­ra Jac­ka Jadac­kie­go, zachę­ca­my do nad­ro­bie­nia zale­gło­ści, nato­miast panu pro­fe­so­ro­wi życzy­my kolej­nych suk­ce­sów i dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­wy wkład w pol­ską myśl filo­zo­ficz­ną.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Fot. Wydaw­nic­two Nauko­we Sem­per

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy