Etyka Fragment z klasyka

Judith Jarvis Thomson: Towarzystwo miłośników muzyki

Zapisz się do naszego newslettera

Źródło: Obrona abor­cji, przeł. W. Galewicz, w: W. Galewicz (red.), Począt­ki ludzkiego życia, Kraków: Uni­ver­si­tas 2010, s. 146–147.


Pro­ponu­ję więc, byśmy przyjęli, że płód jest osobą od chwili poczę­cia. Jak argu­men­tu­je się dalej? Otóż zakładam, że mniej więcej tak. Każ­da oso­ba ma pra­wo do życia. Tak więc płód ma pra­wo do życia. Bez wąt­pi­enia mat­ka ma pra­wo decy­dować o tym, co dzieje się w jej ciele i z jej ciałem, każdy to przyz­na. Jed­nakże pra­wo pewnej oso­by do życia jest z pewnoś­cią sil­niejsze i bardziej wiążące, niż pra­wo mat­ki do decy­dowa­nia o tym, o dzieje się w jej ciele i z jej ciałem, wobec czego ma nad nim przewagę. A zatem nie wol­no zabi­jać pło­du i nie wol­no przeprowadzać abor­cji.

Argu­ment ten brz­mi całkiem sen­sown­ie. Wyobraźmy sobie jed­nak taką sytu­ację. Budzisz się rano i stwierdza­sz, że leżysz w łóżku, odwró­cona ple­ca­mi do pleców pewnego nieprzy­tom­nego skrzyp­ka. Sławnego nieprzy­tom­nego skrzyp­ka. Stwierd­zono, że cier­pi on na fatal­ną chorobę nerek, a członkowie Towarzyst­wa Miłośników Muzy­ki zebrali wszys­tkie dostęp­ne wyni­ki badań medy­cznych i ustalili, że jedynie ty masz grupę krwi potrzeb­ną, aby mu pomóc. Uprowadzili cię zatem i wczo­raj wiec­zorem układ krąże­nia skrzyp­ka połąc­zono z twoim, tak iż two­je ner­ki mogą ter­az służyć do oczyszcza­nia z tru­ją­cych sub­stancji zarówno jego krwi, jak two­jej włas­nej. I oto dyrek­tor szpi­ta­la mówi ci: „Cóż, jest nam bard­zo przykro, że członkowie Towarzyst­wa Miłośników Muzy­ki tak z Panią postąpili – nigdy byśmy na to nie poz­wo­lili, gdy­byśmy wiedzieli. Mimo to, tak się już stało, i skrzypek jest ter­az z Panią połąc­zony. Odłącze­nie Pani rów­nało­by się jego zabi­ciu. Proszę się jed­nak nie martwić, to tylko dziewięć miesię­cy. Do tego cza­su skrzypek wyzdrowieje i będzie go moż­na bez­piecznie od Pani odłączyć”. Czy masz moral­ny obow­iązek zgodz­ić się na tę sytu­ację? Bez wąt­pi­enia było­by bard­zo uprze­jmie z twej strony, gdy­byś tak postąpiła, była­by to wiel­ka przysłu­ga. Ale czy musisz zgodz­ić się na nią? A co, gdy­by nie trwało to dziewięć miesię­cy, lecz dziewięć lat? Albo jeszcze dłużej? A co, gdy­by dyrek­tor szpi­ta­la powiedzi­ał: „Fatal­ny pech, to praw­da, ale musi Pani pozostać w łóżku, ze skrzyp­kiem podłąc­zonym do Pani, już do koń­ca życia. Proszę bowiem pamię­tać: Wszys­tkie oso­by mają pra­wo do życia, a skrzyp­kowie są osoba­mi. To praw­da, że i Pani ma pra­wo decy­dować o tym, co dzieje się z Pani ciałem czy też w Pani ciele, ale pra­wo do życia jakiejś oso­by ma przewagę nad Pani prawem do decy­dowa­nia o tym, co dzieje się z Pani ciałem czy też w Pani ciele. Tak więc nigdy nie będzie Pani moż­na odłączyć od skrzyp­ka”. Wyobrażam sobie, że uznałabyś to za oburza­jące, co pokazu­je, że z tym sen­sown­ie brzmią­cym argu­mentem, o którym wspom­ni­ałam przed chwilą, fak­ty­cznie jest coś nie w porząd­ku.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Obrona tzw. abor­cji , czyli usuwa­nia ciąży?!
    Mur­ders, killings, slay­ers, death, dead, tol­er­ance, pain, scream, demokra­cy, social­is­mus , evil, bad, mad, and more…
    Zgroza woła­ją­ca o pom­ste do Nie­ba!
    Vide “Silent scream” Slay­er

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy