Etyka Fragment z klasyka

Judith Jarvis Thomson: Towarzystwo miłośników muzyki

Zapisz się do naszego newslettera

Źró­dło: Obro­na abor­cji, przeł. W. Gale­wicz, w: W. Gale­wicz (red.), Począt­ki ludz­kie­go życia, Kra­ków: Uni­ver­si­tas 2010, s. 146–147.


Pro­po­nu­ję więc, byśmy przy­ję­li, że płód jest oso­bą od chwi­li poczę­cia. Jak argu­men­tu­je się dalej? Otóż zakła­dam, że mniej wię­cej tak. Każ­da oso­ba ma pra­wo do życia. Tak więc płód ma pra­wo do życia. Bez wąt­pie­nia mat­ka ma pra­wo decy­do­wać o tym, co dzie­je się w jej cie­le i z jej cia­łem, każ­dy to przy­zna. Jed­nak­że pra­wo pew­nej oso­by do życia jest z pew­no­ścią sil­niej­sze i bar­dziej wią­żą­ce, niż pra­wo mat­ki do decy­do­wa­nia o tym, o dzie­je się w jej cie­le i z jej cia­łem, wobec cze­go ma nad nim prze­wa­gę. A zatem nie wol­no zabi­jać pło­du i nie wol­no prze­pro­wa­dzać abor­cji.

Argu­ment ten brzmi cał­kiem sen­sow­nie. Wyobraź­my sobie jed­nak taką sytu­ację. Budzisz się rano i stwier­dzasz, że leżysz w łóż­ku, odwró­co­na ple­ca­mi do ple­ców pew­ne­go nie­przy­tom­ne­go skrzyp­ka. Sław­ne­go nie­przy­tom­ne­go skrzyp­ka. Stwier­dzo­no, że cier­pi on na fatal­ną cho­ro­bę nerek, a człon­ko­wie Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Muzy­ki zebra­li wszyst­kie dostęp­ne wyni­ki badań medycz­nych i usta­li­li, że jedy­nie ty masz gru­pę krwi potrzeb­ną, aby mu pomóc. Upro­wa­dzi­li cię zatem i wczo­raj wie­czo­rem układ krą­że­nia skrzyp­ka połą­czo­no z two­im, tak iż two­je ner­ki mogą teraz słu­żyć do oczysz­cza­nia z tru­ją­cych sub­stan­cji zarów­no jego krwi, jak two­jej wła­snej. I oto dyrek­tor szpi­ta­la mówi ci: „Cóż, jest nam bar­dzo przy­kro, że człon­ko­wie Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Muzy­ki tak z Panią postą­pi­li – nigdy byśmy na to nie pozwo­li­li, gdy­by­śmy wie­dzie­li. Mimo to, tak się już sta­ło, i skrzy­pek jest teraz z Panią połą­czo­ny. Odłą­cze­nie Pani rów­na­ło­by się jego zabi­ciu. Pro­szę się jed­nak nie mar­twić, to tyl­ko dzie­więć mie­się­cy. Do tego cza­su skrzy­pek wyzdro­wie­je i będzie go moż­na bez­piecz­nie od Pani odłą­czyć”. Czy masz moral­ny obo­wią­zek zgo­dzić się na tę sytu­ację? Bez wąt­pie­nia było­by bar­dzo uprzej­mie z twej stro­ny, gdy­byś tak postą­pi­ła, była­by to wiel­ka przy­słu­ga. Ale czy musisz zgo­dzić się na nią? A co, gdy­by nie trwa­ło to dzie­więć mie­się­cy, lecz dzie­więć lat? Albo jesz­cze dłu­żej? A co, gdy­by dyrek­tor szpi­ta­la powie­dział: „Fatal­ny pech, to praw­da, ale musi Pani pozo­stać w łóż­ku, ze skrzyp­kiem pod­łą­czo­nym do Pani, już do koń­ca życia. Pro­szę bowiem pamię­tać: Wszyst­kie oso­by mają pra­wo do życia, a skrzyp­ko­wie są oso­ba­mi. To praw­da, że i Pani ma pra­wo decy­do­wać o tym, co dzie­je się z Pani cia­łem czy też w Pani cie­le, ale pra­wo do życia jakiejś oso­by ma prze­wa­gę nad Pani pra­wem do decy­do­wa­nia o tym, co dzie­je się z Pani cia­łem czy też w Pani cie­le. Tak więc nigdy nie będzie Pani moż­na odłą­czyć od skrzyp­ka”. Wyobra­żam sobie, że uzna­ła­byś to za obu­rza­ją­ce, co poka­zu­je, że z tym sen­sow­nie brzmią­cym argu­men­tem, o któ­rym wspo­mnia­łam przed chwi­lą, fak­tycz­nie jest coś nie w porząd­ku.


Pobierz tekst w PDF.


Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Obro­na tzw. abor­cji , czy­li usu­wa­nia cią­ży?!
    Mur­ders, kil­lings, slay­ers, death, dead, tole­ran­ce, pain, scre­am, demo­kra­cy, socia­li­smus , evil, bad, mad, and more…
    Zgro­za woła­ją­ca o pomste do Nie­ba!
    Vide “Silent scre­am” Slay­er

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy