Akcje Aktualności Ogłoszenia Rocznice

Już 6 lat popularyzujemy filozofię! Urodzinowa promocja

Zapewne dla każdego filozofa liczba 6 kojarzy się z wiekiem początków filozofii i działalnością Talesa z Miletu. Nam dziś ta liczba przypomina jeszcze coś innego. Dokładnie 6 lat temu ukazał się pierwszy numer magazynu „Filozofuj!”. I z tej okazji ogłaszamy urodzinową promocję!

Zaczy­na­jąc 6 lat temu nie pomy­śle­li­by­śmy, że nasza ini­cja­ty­wa aż tak się roz­wi­nie! I że będzie­my mieć tak wiel­ką rze­szę kibi­cu­ją­cych nam Czyt­ni­ków, Przy­ja­ciół, Wspie­ra­ją­cych. Dziękujemy!

Chce­my wobec tego świę­to­wać razem Wami, ogła­sza­jąc pro­mo­cję na wybra­ne (nie­przy­pad­ko­wo!) nume­ry archiwalne.

Nowy czło­wiek?”, „Poza­ludz­kie umy­sły”„Filo­zo­fia śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści”, „Współ­cze­sne mity” to tyl­ko nie­któ­re z intry­gu­ją­cych tema­tów, któ­re poru­sza­li­śmy na naszych łamach w cią­gu tych 6 lat. Ale łączy je jed­no: wszyst­kie są to szó­ste nume­ry z dane­go roku. Teraz może­cie dostać je dużo taniej! Do nie­dzie­li (01.02.2021) włącz­nie wszyst­kie szó­ste nume­ry z lat 2017–2020 są prze­ce­nio­ne o aż o 60%! Na pozo­sta­łe nume­ry z lat 2017–2020 daje­my 30% rabatu.

Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia, bo pro­mo­cja trwa tyl­ko (lub aż!) 6 dni, a ilość „F!” w maga­zy­nie sys­te­ma­tycz­nie się zmniej­sza! Nie cze­kaj­cie więc na ostat­nią chwi­lę. Kto pierw­szy ten lep­szy! Zapra­sza­my do e‑sklepu 🙂


Pro­mo­cja trwa do 01.02.2021 r. do godzi­ny 23:59 lub do wyczer­pa­nia zapasów.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy