Filozofia polityki Nowości wydawnicze

Już jest (mimo epidemii)! Trzydziesty trzeci numer „Filozofuj!”: Utopie

Udało się! Mimo sytuacji szczególnej numer ukazał się zgodnie z założonym harmonogramem! Co więcej, jest to numer wyjątkowy, nawet gdy zupełnie pominiemy okoliczności jego powstania, bo zawiera aż dwa dodatki i jest objętościowo niemal dwa razy grubszy niż standardowy numer. Zawiera bowiem dodatek maturalny oraz dodatek specjalny o Romanie Ingardenie (jeszcze możecie wnieść swój wkład w jego istnienie > tutaj, dziękujemy tym, którzy już to zrobili!). Wprawdzie nie znajdziecie go w salonikach prasowych, ale... możecie zamówić najnowszy numer tutaj bezpośrednio do Waszych saloników domowych. Mamy też dla Was prezent: wysyłka tego numeru jest gratis!

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filo­zo­fii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­gra­fię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Szut­ta

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Alek­san­drze Pał­ce, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom: Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi oraz tym, któ­ry wspar­li wyda­nie dodat­ku o Roma­nie Ingar­de­nie, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by nie­moż­li­we.


Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

pro­ble­ma­ty­ka uto­pii od daw­na spę­dza ludz­ko­ści sen z powiek. Wyda­je się, że jest tak przy­naj­mniej z dwóch powo­dów. Po pierw­sze, każ­dy ze zna­nych ludz­ko­ści sys­te­mów poli­tycz­nych ma swo­je ogra­ni­cze­nia i chy­ba nie ma na świe­cie niko­go, kto by na serio w to wąt­pił. Odręb­ną kwe­stią pozo­sta­je jed­nak pyta­nie, jak wyglą­da hie­rar­chia sys­te­mów poli­tycz­nych i któ­ry z nich ma naj­mniej wad. Po dru­gie, ludzie posłu­gu­ją się ideą postę­pu, któ­ra zakła­da, że stan fak­tycz­ny może z cza­sem ulec polep­sze­niu. Każ­dą z poszcze­gól­nych kon­cep­cji ide­al­ne­go ustro­ju moż­na trak­to­wać jak swo­istą instruk­cję obsłu­gi, któ­rą prę­dzej czy póź­niej ktoś będzie pró­bo­wał wpro­wa­dzić w życie.

Naj­cie­kaw­sze jest jed­nak to, że tę kwe­stię, nale­żą­cą prze­cież do filo­zo­fii poli­ty­ki, może­my odnieść do dwóch słyn­nych filo­zo­ficz­nych wysp. Z jed­nej stro­ny mamy więc Toma­sza Moru­sa, któ­ry kusi nas opi­sem Uto­pii i jej dzi­wacz­ne­go spo­łecz­ne­go rusz­to­wa­nia, a z dru­giej Gau­ni­lo­na, adwer­sa­rza Anzel­ma z Can­ter­bu­ry, wyśmie­wa­ją­ce­go moż­li­wość odna­le­zie­nia dosko­na­łej wyspy.

Czy zatem uto­pie da się zre­ali­zo­wać? Z odpo­wie­dzią na to pyta­nie zmie­rzy­li się nasi auto­rzy, roz­pa­tru­jąc pro­ble­ma­ty­kę uto­pii z róż­nych per­spek­tyw. Pro­po­nu­je­my Wam więc m.in. prze­gląd bar­dziej i mniej zna­nych lite­rac­kich uto­pii, tekst o wyobraź­ni, filo­zo­ficz­ną recen­zję książ­ki oraz fil­mu, a tak­że kolej­ny frag­ment z kla­sy­ka i sce­na­riusz lek­cji.

To jed­nak nie wszyst­ko, co przy­go­to­wa­li­śmy w ramach tego nume­ru. Osob­ną pozy­cję sta­no­wi doda­tek poświę­co­ny filo­zo­fii Roma­na Ingar­de­na. Wpraw­dzie hym­ny pochwal­ne wygła­sza­ne na cześć wiel­kich i nie­obec­nych zazwy­czaj mają w sobie coś fał­szy­we­go, a z tyłu gło­wy kry­je się myśl, że fakt, iż uwa­ża­my kogoś za wybit­ne­go filo­zo­fa, jest w głów­nej mie­rze spra­wą przy­pad­ku, a nie nie­po­wta­rzal­ne­go talen­tu inte­lek­tu­al­ne­go. Na szczę­ście zda­rza­ją się wyjąt­ki i nie­kie­dy pew­nym oso­bom może­my przy­pi­sać nie­uda­wa­ną, a więc auten­tycz­ną wiel­kość. Stwier­dze­nie, że moż­na ją traf­nie roz­po­znać w posta­ci Ingar­de­na, nie wyda­je się obar­czo­ne wiel­kim ryzy­kiem błę­du.

W filo­zo­fii zawsze jed­nak powin­ni­śmy liczyć się z fak­tem, że argu­men­ty z powszech­nej zgo­dy rzad­ko kie­dy są kon­klu­zyw­ne. Jeśli tak, to jedy­nym spo­so­bem na wyka­za­nie, że Ingar­den nie tyl­ko był, ale nadal jest auten­tycz­nie wiel­kim myśli­cie­lem, jest przy­bli­że­nie nie tyl­ko wyni­ków jego wła­snych badań, ale i meto­dy, któ­rą sam kon­se­kwent­nie sto­so­wał. Temu zamie­rze­niu poświę­ca­my nasz oko­licz­no­ścio­wy „Ingar­de­now­ski” doda­tek, uzna­jąc, że wyra­zem wła­ści­wie rozu­mia­ne­go sza­cun­ku wobec filo­zo­fa nie jest mul­ti­pli­ko­wa­nie pochwał i super­la­tyw, ale kry­tycz­ny namysł.

Za pre­zen­ta­cję wybra­nych wąt­ków twór­czo­ści Ingar­de­na odpo­wia­da­ją zarów­no pol­scy, jak i zagra­nicz­ni auto­rzy, oma­wia­ją­cy onto­lo­gię, epi­ste­mo­lo­gię, este­ty­kę oraz antro­po­lo­gię i ety­kę Ingar­de­na. Przy­ję­li­śmy bowiem zało­że­nie, że tyl­ko zde­rze­nie dwóch per­spek­ty­wach oce­ny: wewnętrz­nej i zewnętrz­nej, może w wia­ry­god­ny spo­sób poka­zać ska­lę filo­zo­ficz­ne­go przed­się­wzię­cia, któ­re reali­zo­wał autor Ksią­żecz­ki o czło­wie­ku. Wer­dykt wyła­nia­ją­cy się z zebra­nych w dodat­ku tek­stów jest bez­spor­ny: gdy­by Roman Witold Ingar­den nie ist­niał, to nale­ża­ło­by go wymy­ślić.

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(33)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy