Filozofia polityki Nowości wydawnicze

Już jest (mimo epidemii)! Trzydziesty trzeci numer „Filozofuj!”: Utopie

Udało się! Mimo sytuacji szczególnej numer ukazał się zgodnie z założonym harmonogramem! Co więcej, jest to numer wyjątkowy, nawet gdy zupełnie pominiemy okoliczności jego powstania, bo zawiera aż dwa dodatki i jest objętościowo niemal dwa razy grubszy niż standardowy numer. Zawiera bowiem dodatek maturalny oraz dodatek specjalny o Romanie Ingardenie (jeszcze możecie wnieść swój wkład w jego istnienie > tutaj, dziękujemy tym, którzy już to zrobili!). Wprawdzie nie znajdziecie go w salonikach prasowych, ale... możecie zamówić najnowszy numer tutaj bezpośrednio do Waszych saloników domowych. Mamy też dla Was prezent: wysyłka tego numeru jest gratis!

Zapisz się do naszego newslettera

Filo­zo­fuj!” jest cza­sopis­mem pop­u­larnonaukowym o filo­zofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydawnict­wo Aca­d­e­mi­con
(będące na liś­cie punk­towanych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za mono­grafię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor prowadzą­cy numeru: Artur Szut­ta

Podz­iękowa­nia za pracę nad numerem należą się: Autorom tek­stów, Redak­torom, w szczegól­noś­ci: Eli Droz­dowskiej, Błaże­jowi Gęburze, Mar­ci­nowi Iwan­ick­iemu, Doro­cie Monkiewicz-Cybul­skiej, Alek­san­drze Pałce, Redak­torom językowym: Alek­san­drze Sitkiewicz, Grafikom: Han­nie Byt­niewskiej, Ewie Czar­neck­iej, Wik­torii Jabłońskiej, Markowi Mosorowi, Mał­gorza­cie Uglik, Hani Urbankowskiej, Patrycji Waleszczak, Spec­jal­is­tom DTP: Adamowi Doro­towi, Patrycji Waleszczak, Naszym Hojnym Patronom, którzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patron­ite: Alicji Pietras, Oktawii Poprawskiej, Tomas­zowi Stepińskiemu, Sla­vo Szcześ­ni­akowi, Ani Wilk-Płaszczyk, Józe­fowi Zonowi oraz tym, który wspar­li wydanie dodatku o Romanie Ingar­de­nie, a także wszys­tkim innym osobom, które nam poma­gały i nas wspier­ały. Dzięku­je­my serdecznie! Bez Was wydanie kole­jnego numeru było­by niemożli­we.


Drodzy Czytel­ni­cy,

prob­lematy­ka utopii od daw­na spędza ludzkoś­ci sen z powiek. Wyda­je się, że jest tak przy­na­jm­niej z dwóch powodów. Po pier­wsze, każdy ze znanych ludzkoś­ci sys­temów poli­ty­cznych ma swo­je ograniczenia i chy­ba nie ma na świecie niko­go, kto by na serio w to wąt­pił. Odręb­ną kwest­ią pozosta­je jed­nak pytanie, jak wyglą­da hier­ar­chia sys­temów poli­ty­cznych i który z nich ma najm­niej wad. Po drugie, ludzie posługu­ją się ideą postępu, która zakła­da, że stan fak­ty­czny może z cza­sem ulec polep­sze­niu. Każdą z poszczegól­nych kon­cepcji ide­al­nego ustro­ju moż­na trak­tować jak swoistą instrukcję obsłu­gi, którą prędzej czy później ktoś będzie próbował wprowadz­ić w życie.

Naj­ciekawsze jest jed­nak to, że tę kwest­ię, należącą prze­cież do filo­zofii poli­ty­ki, może­my odnieść do dwóch słyn­nych filo­zoficznych wysp. Z jed­nej strony mamy więc Tomasza Morusa, który kusi nas opisem Utopii i jej dzi­wacznego społecznego rusz­towa­nia, a z drugiej Gau­nilona, adw­er­sarza Anzel­ma z Can­ter­bury, wyśmiewa­jącego możli­wość odnalezienia doskon­ałej wyspy.

Czy zatem utopie da się zre­al­i­zować? Z odpowiedz­ią na to pytanie zmierzyli się nasi autorzy, roz­pa­tru­jąc prob­lematykę utopii z różnych per­spek­tyw. Pro­ponu­je­my Wam więc m.in. przegląd bardziej i mniej znanych lit­er­ac­kich utopii, tekst o wyobraźni, filo­zoficzną recen­zję książ­ki oraz fil­mu, a także kole­jny frag­ment z klasy­ka i sce­nar­iusz lekcji.

To jed­nak nie wszys­tko, co przy­go­towal­iśmy w ramach tego numeru. Osob­ną pozy­cję stanowi dodatek poświę­cony filo­zofii Romana Ingar­de­na. Wprawdzie hym­ny pochwalne wygłaszane na cześć wiel­kich i nieobec­nych zazwyczaj mają w sobie coś fałszy­wego, a z tyłu głowy kry­je się myśl, że fakt, iż uważamy kogoś za wybit­nego filo­zo­fa, jest w głównej mierze sprawą przy­pad­ku, a nie niepow­tarzal­nego tal­en­tu intelek­tu­al­nego. Na szczęś­cie zdarza­ją się wyjąt­ki i niekiedy pewnym osobom może­my przyp­isać nieu­dawaną, a więc aut­en­ty­czną wielkość. Stwierdze­nie, że moż­na ją trafnie rozpoz­nać w postaci Ingar­de­na, nie wyda­je się obar­c­zone wielkim ryzykiem błę­du.

W filo­zofii zawsze jed­nak powin­niśmy liczyć się z fak­tem, że argu­men­ty z powszech­nej zgody rzad­ko kiedy są kon­kluzy­wne. Jeśli tak, to jedynym sposobem na wykazanie, że Ingar­den nie tylko był, ale nadal jest aut­en­ty­cznie wielkim myśli­cielem, jest przy­bliże­nie nie tylko wyników jego włas­nych badań, ale i metody, którą sam kon­sek­went­nie stosował. Temu zamierze­niu poświę­camy nasz okolicznoś­ciowy „Ingar­de­nows­ki” dodatek, uzna­jąc, że wyrazem właś­ci­wie rozu­mi­anego sza­cunku wobec filo­zo­fa nie jest mul­ti­p­likowanie pochwał i super­latyw, ale kry­ty­czny namysł.

Za prezen­tację wybranych wątków twór­c­zoś­ci Ingar­de­na odpowiada­ją zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy, omaw­ia­ją­cy ontologię, epis­te­mologię, este­tykę oraz antropologię i etykę Ingar­de­na. Przyjęliśmy bowiem założe­nie, że tylko zderze­nie dwóch per­spek­tywach oce­ny: wewnętrznej i zewnętrznej, może w wiary­god­ny sposób pokazać skalę filo­zoficznego przed­sięwz­ię­cia, które real­i­zował autor Książecz­ki o człowieku. Werdykt wyła­ni­a­ją­cy się z zebranych w dodatku tek­stów jest bezs­porny: gdy­by Roman Witold Ingar­den nie ist­ni­ał, to należało­by go wymyślić.

Redakc­ja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, które chci­ał­by pomóc przy zor­ga­ni­zowa­niu spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w swoim mieś­cie, zaprasza­my do współpra­cy. Szczegóły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis treś­ci numeru 3(33)/2020:

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy