Antropologia Nowości wydawnicze

Już jest! Trzydziesty numer „Filozofuj!” o śmierci i nieśmiertelności trafił do saloników prasowych

filozofuj nr 30 filozofia śmierci i nieśmiertelności okładka
Od dzisiaj w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Filozofia śmierci i nieśmiertelności. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około miesiąc. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej. Zachęcamy również do wykupienia prenumeraty na rok 2020.

 

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: prof. Woj­ciech Załuski

Podzię­ko­wa­nia nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Annie Fala­nie-Jafrze, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Domi­ni­ce Kopań­skiej, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Mar­cie Rat­kie­wicz-Siłuch, Mał­go­si Szo­stak, Macie­jo­wi Wój­ci­ko­wi, Ani Zych, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mał­go­rza­cie Szo­stak, Gra­fi­kom: Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Zuzan­nie Boł­tryk, Wik­to­rii Jabłoń­skiej, Annie Kory­zmie, Mar­ko­wi Moso­ro­wi, Jędrze­jo­wi Paw­la­czy­ko­wi, Ryszar­do­wi Pęzie, Łuka­szo­wi Szo­sta­ko­wi, Mał­go­rza­cie Uglik, Hani Urban­kow­skiej, Patry­cji Walesz­czak, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Sta­ni­sła­wo­wi Baj­kow­skie­mu, Woj­cie­cho­wi Pacior­ko­wi, Ali­cji Pie­tras, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Domi­ni­ce Sza­fran, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Jaro­sła­wo­wi Spy­cha­le, a tak­że wszyst­kim innym oso­bom, któ­re nam poma­ga­ły i nas wspie­ra­ły. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie! Bez Was wyda­nie kolej­ne­go nume­ru było­by niemożliwe.


Dro­dzy Czy­tel­ni­cy,

mogło­by się wyda­wać, że śmierć sta­no­wi feno­men, wobec któ­re­go nale­ży zacho­wać mil­cze­nie. Jest to bowiem temat, któ­re­go nie da się roz­pa­try­wać nie­za­leż­nie od jego egzy­sten­cjal­ne­go wymia­ru, i pró­by „zamknię­cia” śmier­ci w ramach czy­stej teo­rii są z góry ska­za­ne na nie­po­wo­dze­nie. Takie oko­licz­no­ści mogły­by znie­chę­cić każ­de­go, ale nie filo­zo­fów, któ­rzy nigdy nie mie­li opo­rów, żeby pró­bo­wać zgłę­bić tajem­ni­cę śmier­ci i jej praw­dzi­wą natu­rę. Śmierć nie tyl­ko jest zda­rze­niem, ku któ­re­mu bez wiel­kie­go entu­zja­zmu zmie­rza każ­dy z nas, ale rodzi ona rów­nież pyta­nie o to, czym jest kres ludz­kie­go ist­nie­nia i w jaki spo­sób moż­na o nim myśleć.

Jeśli doda­my do tego podej­rze­nie, któ­re od zawsze ludz­kość wyra­ża­ła za pomo­cą wie­rzeń reli­gij­nych: że śmierć cia­ła nie jest osta­tecz­nym koń­cem nasze­go trwa­nia, to filo­zo­fia nie ma inne­go wyj­ścia, jak spró­bo­wać przy­naj­mniej usta­lić, jaką treść nie­sie ze sobą poję­cie nie­śmier­tel­no­ści i czy jest ona w ogó­le możliwa.

Z tych powo­dów aktu­al­ny numer maga­zy­nu poświę­ca­my filo­zo­fii śmier­ci i nie­śmier­tel­no­ści. Znaj­dzie­cie w nim m.in. tek­sty doty­czą­ce defi­ni­cji śmier­ci i kry­te­riów jej stwier­dza­nia, postrze­ga­nia śmier­ci przez auto­rów sta­ro­żyt­nych, filo­zo­ficz­ne­go zna­cze­nia doświad­czeń bli­skich śmier­ci (ang. near-death expe­rien­ce), mode­li nie­śmier­tel­no­ści i argu­men­tów na jej rzecz, natu­ry domnie­ma­nej wiecz­no­ści i wie­lu innych. Pole­ca­my też lek­tu­rę wywia­du, któ­ry tym razem prze­pro­wa­dzi­li­śmy z prof. Ste­ve­nem Lupe­rem z Tri­ni­ty Uni­ver­si­ty w San Anto­nio (USA) – jed­nym z naj­więk­szych znaw­ców filo­zo­ficz­nej pro­ble­ma­ty­ki śmierci.

Dodat­ko­wo pro­po­nu­je­my Wam lek­tu­rę sta­łych dzia­łów pisma, a więc felie­to­nów, filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii w lite­ra­tu­rze, recen­zji książ­ki filo­zo­ficz­nej, kolej­nych odcin­ków: teo­rii argu­men­ta­cji, eks­pe­ry­men­tu myślo­we­go oraz obja­śnie­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej z filo­zo­fii, a tak­że sce­na­riu­sza lek­cji filo­zo­fii. Przy­go­to­wa­li­śmy też zesta­wie­nie filo­zo­ficz­nych nowo­ści wydaw­ni­czych z ostat­nich dwóch mie­się­cy oraz jed­ną zapo­wiedź wydawniczą.

Przy oka­zji zwra­ca­my się do Was z gorą­cą proś­bą. Wes­przyj­cie wyda­nie kolej­ne­go nume­ru: https://zrzutka.pl/jfhnwy! Wie­my, że każ­dy ludz­ki pro­jekt musi kie­dyś mieć swój kres, ale jeste­śmy prze­ko­na­ni, że w kwe­stii popu­la­ry­za­cji filo­zo­fii jesz­cze mamy coś do zro­bie­nia. Filozofujcie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 6(30)/2019:

Doda­tek do nume­ru: Śmierć z miło­ści > Marek Błaszczyk

Umrzeć z miło­ści? Natu­ral­nie, to prze­cież „nic takie­go”. A co, jeśli rzecz doty­czy same­go Boga? Jeśli i On – tak bar­dzo kocha­jąc czło­wie­ka – pew­ne­go dnia zapra­gnął­by się uni­ce­stwić, zre­zy­gno­wać ze swo­je­go ist­nie­nia? A więc zrzec się tego, co dla Nie­go naj­cen­niej­sze, co sta­no­wi Jego isto­tę? Czy dobro­wol­na śmierć Boga nie była­by wła­śnie ozna­ką Jego naj­więk­sze­go poświę­ce­nia, wyra­zem Jego naj­więk­szej miło­ści do człowieka?

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Ludz­kie zwło­ki to jest sacrum na wzór boski, stąd wszel­kie mani­pu­la­cje przy nich, np. kre­ma­cja czy pozba­wie­nie ich orga­nów jest swie­to­kradz­twem! RIP
    Amen.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy