Zapowiedzi wydawnicze

Już od 1 września czterdziesty pierwszy numer „Filozofuj!”: Inwazja człowieka?

Od 1 września w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić czterdziesty pierwszy numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Inwazja człowieka? Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: dr hab. Zbi­gniew Wróblewski
Redak­tor pro­wa­dzą­cy Dodat­ku spe­cjal­ne­go: dr Filip Kobiela

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Pio­tro­wi Bił­go­raj­skie­mu, Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz, Redak­to­rom języ­ko­wym: Kata­rzy­nie Dra­gan, Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Annie Kory­zmie, Patry­cji Walesz­czak, Wojt­ko­wi Wu Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Prze­mko­wi Czu­mie, Ani Dunat, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi, Micha­ło­wi Mar­ko­wi, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Toma­szo­wi Szwe­do­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.

Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się zaś wszyst­kim Wspie­ra­ją­cym wyda­nie Dodat­ku spe­cjal­ne­go, przede wszyst­kim: Macie­jo­wi Bro­dow­skie­mu, Prze­mko­wi Czu­mie, Micha­ło­wi Mar­ko­wi, Arka­diu­szo­wi Musia­ło­wi, Prze­mko­wi Staroniowi.


Dro­dzy Czytelnicy,

Sta­ni­sław Lem zwró­cił kie­dyś uwa­gę na fakt, że „kulturo­twórcze cywi­li­za­cje ludz­kie zaj­mu­ją na tar­czy liczą­ce­go czte­ry miliar­dy lat zega­ra geo­lo­gicz­ne­go zale­d­wie kil­ka ostat­nich sekund”. Ta dość oczy­wi­sta kon­sta­ta­cja jest dość zaska­ku­ją­ca, jeśli wziąć pod uwa­gę potęż­ny wpływ, jaki cała ludz­kość wywie­ra na aktu­al­ny stan naszej pla­ne­ty. Antro­po­cen (od gr. anth­ro­pos, „czło­wiek”) nie ist­nie­je (jesz­cze) ofi­cjal­nie jako epo­ka geo­lo­gicz­na, ale trud­no zaprze­czyć, że wła­śnie w nim żyje­my. I już sama ta oko­licz­ność gene­ru­je inte­re­su­ją­ce pyta­nia filo­zo­ficz­ne. Mają one szcze­gól­ny sta­tus, gdyż trud­no uznać, że może­my odło­żyć je na później.

Jaka jest ska­la naszej inge­ren­cji w natu­rę? Jakie są jej skut­ki i jak nale­ży je oce­nić z per­spek­ty­wy moral­nej? Co wpro­wa­dzo­ne przez czło­wie­ka zmia­ny ozna­cza­ją dla całej ludz­ko­ści? Czy kre­acyj­ne współ­za­wod­nic­two z natu­rą może mieć dla nas względ­ny hap­py end? Her­bert Geo­r­ge Wells, inny kla­syk lite­ra­tu­ry scien­ce fic­tion, w Wehi­ku­le cza­su opi­sy­wał ziem­ski kra­jo­braz przy­szło­ści, któ­ry podróż­nik w cza­sie obser­wu­je z prze­ra­że­niem: „Gło­sy ludz­kie, ryk bydła, wrza­ski pta­ków, brzę­cze­nie owa­dów, szme­ry, któ­re skła­da­ją się na tło nasze­go życia — wszyst­ko to już daw­no prze­mi­nę­ło”. War­to zasta­no­wić się nad pyta­niem, czy wła­śnie do takiej przy­szło­ści zmierzamy.

Mamy nadzie­ję, że pomo­że w tym lek­tu­ra aktu­al­ne­go nume­ru trak­tu­ją­ce­go o antro­po­ce­nie. Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę tema­tu, sil­nie zwią­za­ne­go z jed­nej stro­ny z per­spek­ty­wą akty­wi­zmu, szcze­gól­nie mło­de­go poko­le­nia, a z dru­giej – z per­spek­ty­wą badaw­czą nauk szcze­gó­ło­wy, część wpro­wa­dza­ją­cą posta­no­wi­li­śmy tym razem skon­stru­ować ina­czej niż zwy­kle. W począt­ko­wych arty­ku­łach odda­my głos mło­dej dzia­łacz­ce eko­lo­gicz­nej Mai Ozbay­oglu oraz geo­che­mi­ko­wi – Agniesz­ce Gałusz­ce. W dal­szej czę­ści zaś przed­sta­wi­my wizję antro­po­cen­try­zmu kry­tycz­ne­go (Anna Dut­kow­ska i Zbi­gniew Wró­blew­ski), spoj­rze­nie na pro­ble­my glo­bal­ne ze stro­ny ety­ka (Woj­ciech Lewan­dow­ski) i poli­to­lo­ga (Syl­wia Mro­zow­ska) oraz aspekt praw­ny prób upodmio­to­wie­nia przy­ro­dy (Domi­ni­ka Dzwon­kow­ska). Tak zary­so­wa­ną per­spek­ty­wę dopeł­ni wywiad z Phi­li­pem Kit­che­rem, świa­to­wej sła­wy spe­cja­li­stą w dzie­dzi­nie badań z pogra­ni­cza nauk przy­rod­ni­czych i filozofii.

Pole­ca­my też jak zwy­kle sta­łe rubry­ki: m.in. eks­pe­ry­ment myślo­wy, w któ­rym Artur Szut­ta zapra­sza nas na bliź­nia­czą Zie­mię, czwar­tą część kur­su logi­ki, felie­to­ny, a tak­że dział lite­rac­ko-fil­mo­wy, w któ­rym kró­lu­je Lem: Powrót z Gwiazd i pro­blem ulep­sza­nia czło­wie­ka (Nata­sza Szut­ta) oraz Sola­ris i pro­blem toż­sa­mo­ści (Piotr Lipski).

Skąd te nawią­za­nia do Lema w nume­rze? Otóż w bie­żą­cym roku przy­pa­da set­na rocz­ni­ca uro­dzin pisa­rza, a Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej usta­no­wił rok 2021 Rokiem Sta­ni­sła­wa Lema, wybit­ne­go pisa­rza i myśli­cie­la, któ­ry nie tyl­ko wyzna­czył nowe dro­gi dla upra­wia­ne­go przez sie­bie gatun­ku lite­rac­kie­go, ale tak­że z żywym zain­te­re­so­wa­niem (i ujmu­ją­co trzeź­wym humo­rem) przy­glą­dał się przy­szło­ści, zasta­na­wia­jąc się, czym może się ona dla nas oka­zać. Nie­któ­re prze­wi­dy­wa­nia Lema nie napa­wa­ją oczy­wi­ście opty­mi­zmem, ale to żaden powód, żeby nie roz­wa­żać ich na nowo.

W związ­ku z tym do nume­ru posta­no­wi­li­śmy dołą­czyć Doda­tek spe­cjal­ny poświę­co­ny Lemo­wi-filo­zo­fo­wi (bo filo­zo­fem był nie­wąt­pli­wie!). Ini­cja­to­rem tego pomy­słu i redak­to­rem pro­wa­dzą­cym zbio­ru jest Filip Kobie­la, któ­ry m.in. prze­pro­wa­dził zna­ko­mi­ty wywiad z Paw­łem Oko­łow­skim, wpro­wa­dza­ją­cy do Dodat­ku, oraz stwo­rzył koń­czą­ce go boga­te kalen­da­rium życia i twór­czo­ści Lema. W pre­zen­to­wa­nym zbio­rze znaj­dzie­cie rów­nież tek­sty o Lemow­skiej ety­ce (znów Filip Kobie­la), antro­po­lo­gii (Adam Gro­bler), onto­lo­gii (Woj­ciech Żeła­niec) i filo­zo­fii spo­łecz­nej (Mar­cin Kocha­now­ski). Jakub Gomuł­ka przed­sta­wi roz­wa­ża­nia Lema na temat sen­sow­no­ści wia­ry w Boga, Paweł Gra­bar­czyk opo­wie o Lemow­skiej rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej a Tomasz Mil­ler podej­mie zagad­nie­nia z filo­zo­fii nauki. Będą też wspo­mnie­nia nie­miec­kie­go lemo­lo­ga i przy­ja­cie­la Lema Bern­da Gräfra­tha aneg­do­ty o pisa­rzu przy­go­to­wa­ne przez Wik­to­ra Jaź­nie­wi­cza oraz reflek­sja na temat aktu­al­no­ści Lema. Mamy nadzie­ję, że całość Dodat­ku jest dowo­dem na to, że mimo upły­wu 100 lat od naro­dzin pisa­rza jego twór­czość nie stra­ci­ła na war­to­ści. Skła­da­jąc hołd auto­ro­wi nie­zwy­kle prze­wrot­ne­go Fia­ska, mamy nadzie­ję, że w następ­nych stu­le­ciach wciąż tutaj będzie­my i uzna­my, iż nie poko­na­ły nas palą­ce (dosłow­nie) pro­ble­my epoki.

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(41)/2021:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy