Zapowiedzi wydawnicze

Już od 30 października trzydziesty szósty numer „Filozofuj!”: Współczesne mity

Od 2 listopada w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty szósty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Współczesne mity. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: Artur Szutta

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Mał­go­rza­cie Olesz­kie­wicz, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Kac­pro­wi Dyr­dzie, Krzysz­to­fo­wi Dąb­kow­skie­mu, Piotr Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Mate­uszo­wi Ozim­ko­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Ali­cji Pie­tras, Okta­wii Popraw­skiej, Jano­wi Rycher­to­wi, Toma­szo­wi Ste­pin­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Sla­vo Szcze­śnia­ko­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi.. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.


Dro­dzy Czytelnicy,

nie­kie­dy stwier­dza się, że powsta­nie i roz­wój filo­zo­fii moż­na trak­to­wać jako spek­ta­ku­lar­ne zwy­cię­stwo rozu­mu nad myśle­niem w kate­go­riach mito­lo­gicz­nych. Wedle takie­go sce­na­riu­sza sta­ro­żyt­ni Gre­cy zaczę­li dostrze­gać nie­ade­kwat­ność wyja­śnień funk­cjo­nu­ją­cych w ramach ota­cza­ją­cych ich zewsząd mitów i pew­nie wkro­czy­li na ścież­kę racjo­nal­no­ści, kon­se­kwent­nie usu­wa­jąc nie­mal wszyst­ko, co sta­ło na dro­dze rozu­mu. Nie kwe­stio­nu­jąc tego, być może nie­co uprosz­czo­ne­go, obra­zu, nale­ży pod­kre­ślić, że w pew­nym sen­sie znaj­du­je­my się dzi­siaj w sytu­acji podob­nej (z wszyst­ki­mi oczy­wi­sty­mi róż­ni­ca­mi), co Gre­cy u począt­ków myśle­nia filozoficznego.

Nadal bowiem ota­cza­ją nas mity. Są jed­nak o wie­le bar­dziej roz­pro­szo­ne i płyt­kie; na ogół nie mogą odzna­czać się tą egzy­sten­cjal­ną głę­bią, któ­rą wciąż może­my odna­leźć np. w opo­wie­ści o Moj­rach, nawet jeśli uzna­je­my ją za z grun­tu fał­szy­wą. Rolą filo­zo­fii było­by zatem dzi­siaj nie tyle eli­mi­no­wa­nie tych współ­cze­snych mitów, gdyż jest to zada­nie pozba­wio­ne więk­szych szans powo­dze­nia, ale stwo­rze­nie pew­nej ich inte­lek­tu­al­nej mapy i kry­tycz­ny namysł nad ich tre­ścią. Sądzi­my, że to, mówiąc kolo­kwial­nie, da się zro­bić. Dla­te­go aktu­al­ny numer cza­so­pi­sma przy­go­to­wa­ny w 25-lecie śmier­ci Józe­fa Marii Bocheń­skie­go, wybit­ne­go pol­skie­go filo­zo­fa i logi­ka, auto­ra 100 zabo­bo­nów w cało­ści poświę­ca­my tej problematyce.

Znaj­dzie­cie w nim reflek­sję nad poję­ciem świato­­­poglądu nauko­we­go, auto­ry­te­tu, tole­ran­cji, fak­tu, czuj­no­ści poznaw­czej, a tak­że m.in. roz­wa­że­nie poglą­du, że rolą filo­zo­fii jest zwal­cza­nie zabo­bo­nów. Zachę­ca­my rów­nież do prze­czy­ta­nia tek­stów ze sta­łych dzia­łów: filo­zo­fii w fil­mie, filo­zo­fii w lite­ra­tu­rze, sce­na­riu­sza lek­cji czy kolej­ne­go felie­to­nu o meta­fo­rach. Mamy ogrom­ną nadzie­ję, że lek­tu­ra tego nume­ru choć tro­chę przy­czy­ni się do przy­zna­nia przez Was, że nawet w oto­cze­niu mitów da się rozum­nie żyć.

Filo­zo­fuj­cie!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 5(35)/2020:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • W cza­sach epi­de­mii kłam­stwa war­to kupić ten numer… tyl­ko prze­mknąć bez masecz­ki dla idiotów/oportunistów mię­dzy pół­ka­mi i do kasy.

  • Nowa nauka, nowa wie­dza, bada­nia, odkry­cia, wyna­laz­ki plus nowa/stara edukacja”
    Jed­nak — jako postu­la­ty — w odmie­nio­nej wersji/kształcie/standardzie ich potrze­ba ist­nie­je jak najbardziej…

    A ude­rza­ją­ca w praw­dę, fak­ty i rze­czy­wi­stość destruk­cyj­na, komu­ni­stycz­na i postę­po­wa na neo­ma­rxi­stow­ską modłę poli­tycz­na popraw­ność /PC/ rodem z uczel­ni amerykańskich?!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy