Zapowiedzi wydawnicze

Już od 5 maja trzydziesty dziewiąty numer „Filozofuj!”: Nieskończoność

Od 5 maja w salonach Empiku, Świecie Prasy, Ruchu, Inmedio, Relay (zob. pełną listę salonów) można kupić trzydziesty dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: Nieskończoność. Czasopismo, jak zwykle, będzie dostępne bezpłatnie online, ale dopiero za około dwa miesiące. Osoby, które wolą czytać na papierze, zachęcamy do zamówienia egzemplarza drukowanego. Najtaniej i najszybciej oczywiście w prenumeracie rocznej.

Filo­zo­fuj!” jest cza­so­pi­smem popu­lar­no­nau­ko­wym o filozofii.

Wydaw­cą „Filo­zo­fuj!” jest Wydaw­nic­two Academicon
(będą­ce na liście punk­to­wa­nych wydaw­ców MNiSW – 100 pkt za monografię)

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Redak­tor pro­wa­dzą­cy nume­ru: prof. Krzysz­tof Wójtowicz

Podzię­ko­wa­nia za pra­cę nad nume­rem nale­żą się: Auto­rom tek­stów, Redak­to­rom, w szcze­gól­no­ści: Eli Droz­dow­skiej, Bła­że­jo­wi Gębu­rze, Mar­ci­no­wi Iwa­nic­kie­mu, Doro­cie Mon­kie­wicz-Cybul­skiej, Redak­to­rom języ­ko­wym: Alek­san­drze Sit­kie­wicz, Mar­ci­no­wi Gęsia­rzo­wi, Gra­fi­kom:  Nata­lii Bie­sia­dzie-Myszak, Pau­li­nie Bel­carz, Han­nie Byt­niew­skiej, Ewie Czar­nec­kiej, Flo­ria­nen vinsi’Siegereith, Annie Kory­zmie, Mał­go­rza­cie Uglik, Patry­cji Walesz­czak, Woj­cie­cho­wi Zie­liń­skie­mu, Spe­cja­li­stom DTP: Ada­mo­wi Doro­to­wi, Rober­to­wi Kryń­skie­mu, Patry­cji Walesz­czak, Naszym Hoj­nym Patro­nom, któ­rzy nas wspar­li w pro­jek­cie Patro­ni­te: Marii Boro­wy, Izie Bry­zik, Prze­mko­wi Czu­mie, Kac­pro­wi Dyr­dzie, Pio­tro­wi Elfin­ge­ro­wi, Paw­ło­wi Fren­den­ber­go­wi, Paw­ło­wi Gła­zo­wi, Ada­mo­wi Hut­ni­kie­wi­czo­wi, Danie­lo­wi Kozie, Seba­stia­no­wi Łasa­jo­wi, Micha­ło­wi Mar­ko­wi, Toma­szo­wi Pepliń­skie­mu, Okta­wii Popraw­skiej, Paw­ło­wi Sini­le, Toma­szo­wi Ste­piń­skie­mu, Jano­wi Swia­nie­wi­czo­wi, Zbi­gnie­wo­wi Sza­frań­co­wi, Mag­da­le­nie Szcze­ci­nie, Toma­szo­wi Szwe­do­wi, Ani Wilk-Płasz­czyk, Józe­fo­wi Zono­wi. Rów­nież dzię­ki Wasze­mu wkła­do­wi moż­li­we było wyda­ne tego numeru.


Dro­dzy Czytelnicy,

choć o więk­szo­ści pojęć filo­zo­ficz­nych moż­na powie­dzieć, bez wzbu­dza­nia przy tym więk­szych kon­tro­wer­sji, że opor­nie reagu­ją na pró­by ana­li­zy, to bez wąt­pie­nia w ran­kin­gu naj­bar­dziej pro­ble­ma­tycz­nych idei pierw­sze miej­sce musia­ła­by zająć nie­skoń­czo­ność. Jako skoń­czo­ne pod­mio­ty pozna­ją­ce musi­my uznać swo­je ogra­ni­cze­nia: to, że pozna­je­my w spo­sób aspek­tyw­ny, i fakt, iż nie­po­dziel­ną wła­dzę nad nami spra­wu­je czas. W tym kon­tek­ście ocze­ki­wa­nie na ade­kwat­ne uję­cie natu­ry nie­skoń­czo­no­ści i zamknię­cie jej w gra­ni­cach tre­ści poję­cia wyda­je się wręcz abso­lut­ną naiwnością.

Być może jed­nak sytu­acja nie jest aż tak bez­na­dziej­na i moż­li­we są przy­naj­mniej pew­ne przy­bli­że­nia, któ­re są w sta­nie oddać naj­bar­dziej pod­sta­wo­we intu­icje, któ­re wią­że­my z ideą nie­skoń­czo­no­ści. Gdy­by było ina­czej, nie mogli­by­śmy w ogó­le roz­wa­żać pro­ble­mu ewen­tu­al­ne­go ist­nie­nia nie­skoń­czo­ne­go umy­słu, natu­ry zbio­rów będą­cych w cen­trum zain­te­re­so­wa­nia teo­rii mno­go­ści czy też nie potra­fi­li­by­śmy traf­nie ująć pyta­nia o moż­li­wość nie­skoń­czo­ne­go postę­pu w nauce. Oczy­wi­ście bar­dzo trud­no odgad­nąć, jak wyglą­da­ła­by filo­zo­fia, gdy­by­śmy „uwol­ni­li” ją od wyczer­pu­ją­ce­go nasze umy­sły cię­ża­ru nie­skoń­czo­no­ści, ale z pew­no­ścią była­by czymś o wie­le uboż­szym i żało­śnie prze­wi­dy­wal­nym. A moż­na prze­cież stać na sta­no­wi­sku, że w filo­zo­fii naj­więk­szą satys­fak­cję daje wła­śnie mie­rze­nie się z pro­ble­ma­mi, któ­re zda­ją się nas przerastać.

Wyso­ki sto­pień trud­no­ści jakie­goś przed­się­wzię­cia nie jest więc wystar­cza­ją­cym powo­dem, żeby nie podej­mo­wać wyzwa­nia, dla­te­go aktu­al­ny numer F! poświę­ca­my wła­śnie idei nie­skoń­czo­no­ści. Sądzi­my bowiem, że nawet gdy­by pró­ba zro­zu­mie­nia tego poję­cia mia­ła zakoń­czyć się poraż­ką, to i tak była­by już jakimś kro­kiem wyko­na­nym na rzecz bar­dziej ade­kwat­ne­go zro­zu­mie­nia bada­ne­go feno­me­nu. W nume­rze znaj­dzie­cie tek­sty poświę­co­ne róż­nym rejo­nom dys­ku­sji z nie­skoń­czo­no­ścią w roli głów­nej; pro­po­nu­je­my Wam podróż po szla­kach cha­rak­te­ry­stycz­nych przede wszyst­kim dla filo­zo­fii mate­ma­ty­ki i teo­rii mno­go­ści, ale rów­nież filo­zo­fii reli­gii czy też last, but not least filo­zo­fii sztu­ki. Pole­ca­my rów­nież sta­łe dzia­ły pisma: filo­zo­fię w fil­mie, filo­zo­fię w lite­ra­tu­rze, kolej­ne odsło­ny felie­to­nów, a tak­że recen­zje ksią­żek filo­zo­ficz­nych. Filo­zo­fuj­cie (bez końca)!

Redak­cja


Zapraszamy do udziału w spotkaniach Klubu „Filozofuj!”. Zapowiedzi spotkań i relacje z dotychczasowych dyskusji są > tutaj.

Oso­by, któ­re chciał­by pomóc przy zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w swo­im mie­ście, zapra­sza­my do współ­pra­cy. Szcze­gó­ły > tutaj.


CZY WIESZ, ŻE…


Oto spis tre­ści nume­ru 3(39)/2021:

Cza­so­pi­smo popu­la­ry­zu­ją­ce filozofię.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy