Ogłoszenia Olimpiada Filozoficzna Patronaty

Już za 2 miesiące etap szkolny 34. Olimpiady Filozoficznej!

Pierwszy etap 34. edycji Olimpiady Filozoficznej już za 2 miesiące! Do tego czasu biorący udział w eliminacjach uczniowie mają za zadanie napisać esej na jeden z jedenastu zaproponowanych przez organizatorów Olimpiady tematów. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Już a dwa mie­sią­ce, 30 listo­pa­da br., mija ter­min skła­da­nia prac pisem­nych przez uczniów bio­rą­cych udział w  34. edy­cji Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Jest to pierw­szy etap eli­mi­na­cji, etap szkol­ny. W bie­żą­cym roku szkol­nym, jak w latach ubie­głych, zawo­dy pierw­sze­go stop­nia będą pole­gać na napi­sa­niu przez uczest­ni­ków ese­ju na temat wybra­ny spo­śród zesta­wu zapro­po­no­wa­ne­go przez Komi­tet Głów­ny OF. Tema­ty te poda­wa­li­śmy w lip­cu. Do każ­de­go z jede­na­stu zagad­nień dołą­czo­na zosta­ła lite­ra­tu­ra pomoc­ni­cza, któ­rą rów­nież ogłaszaliśmy.

Życzy­my uczniom owoc­nych przygotowań.

Źró­dło: ptfilozofia.pl


War­to zapo­znać się z pro­gra­mem Olim­pia­dy.

Będzie­my na bie­żą­co infor­mo­wać o aktu­al­no­ściach OF. Infor­ma­cje te moż­na zna­leźć też w na stro­nie Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy