Patronaty Wydarzenia

Kamień filozoficzny na Dzień Filozofii

Już bardzo niedługo, bo 16 listopada, przypada Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji Szkoły Paderewski i Dom Słów w organizują w tym dniu w Lublinie wyjątkowy cykl spotkań poświęcony filozoficznemu namysłowi nad światem. Magazyn „Filozofuj!” objął to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Zas­tanaw­ial­iś­cie się kiedyś, czym jest kamień filo­zoficzny? W końcu Lapis philopho­rum to przed­miot, który przez wie­ki sym­bol­i­zował najwięk­sze prag­nienia człowieka – czy to możli­wość zmi­any met­alu nies­zla­chet­nego w zło­to, czy też zapewnienia niespo­tykanej dłu­gowiecznoś­ci. Kamień filo­zoficzny postrze­gany był także jako sekret­na for­muła. Miała to być  zasa­da, według której zor­ga­ni­zowany jest świat, a więc  mogła zapewnić nieogranic­zoną władzę temu, który ją poz­nał.

Posłuchać rozważań i wziąć udzi­ał w dyskusji na ten tem­at będzie moż­na już w trze­ci czwartek listopa­da (16.11.17), ponieważ wtedy to Szkoły Paderews­ki i Dom Słów zaprasza­ją na kole­jne obchody Świa­towego Dnia Filo­zofii, których tegoroczną myślą prze­wod­nią jest właśnie Lapis Philosopho­rum. O co dokład­nie chodzi? Będzie to cykl spotkań i warsz­tatów, które będą poświę­cone filo­zoficzne­mu namysłowi nad światem. Uczest­ni­cy wspól­nie z orga­ni­za­tora­mi będą mieli okazję do zas­tanowienia się nad aktu­al­noś­cią for­muły kamienia filo­zoficznego dla współczes­nego człowieka. Jak może­my przeczy­tać w opisie wydarzenia: „przed nami cykl spotkań i warsz­tatów poświę­conych filo­zoficzne­mu namysłowi nad światem. Wspól­nie zas­tanow­imy się, czy leg­en­dar­na for­muła kamienia filo­zoficznego jest pocią­ga­ją­ca dla współczes­nego człowieka. Co chcielibyśmy odmienić w naszym życiu, w jakie recep­ty na szczęś­cie wierzymy?”.

Tegoroczny pro­gram przed­sięwz­ię­cia będzie się składał z dwóch częś­ci, czyli gry miejskiej oraz cyk­lu warsz­tatów. Fab­u­lar­na gra miejs­ka przez­nac­zona jest dla uczniów IV‑V szkoły pod­sta­wowej oraz III gim­nazjum. Opar­ta będzie na różnego rodza­ju kon­cepc­jach filo­zoficznych, które razem łączy idea czterech żywiołów. Dzię­ki temu jej uczest­ni­cy będą mieli okazję poz­nać bard­zo ważne ele­men­ty his­torii filo­zofii, ale także i będą mogli zmierzyć się z prze­ci­wnoś­ci­a­mi sto­ją­cy­mi na drodze do zdoby­cia skar­bu, o którym wszyscy marzą, a który jest wspom­i­nanym, głównym tem­atem obchodów.
Zgłoszenia do gry trwa­ją na stron­ie orga­ni­za­torów do dzisi­aj, czyli do 13 listopa­da.

Z kolei cykl warsz­ta­towy został zaplanowany z myślą o przed­staw­icielach prak­ty­cznie każdej grupy wiekowej, od uczniów szkoły pod­sta­wowej, przez liceum, aż po stu­den­tów i oso­by dorosłe. W jego ramach odbędą się m.in. warsz­taty „Filo­zoficzne Typo­duchy”, „Kreaty­wne Pisanie”, czy też „Cór­ki Filo­zofii. Alchemia i jej młod­sza sios­tra Chemia”. Zor­ga­ni­zowane zostanie też wyjątkowe spotkanie w ramach Sokrates Cafe.

Więcej infor­ma­cji, pro­gram wydarzeń oraz for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny na stron­ie orga­ni­za­to­ra:

Zobacz wydarze­nie na Face­booku

Spot pro­mu­ją­cy wydarze­nie:

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy