Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Kant przy komputerze: Instytut Filozofii w Białymstoku

> arty­kuł sponsorowany

W 2009 roku, przy oka­zji uro­czy­ste­go poże­gna­nia z pra­cą w Bia­łym­sto­ku, wie­lo­let­ni kie­row­nik bia­ło­stoc­kiej Kate­dry Filo­zo­fii, prof. Zbi­gniew Kude­ro­wicz, powie­dział pod­czas wykła­du: „Wie­le lat poświę­ci­łem stu­diom nad filo­zo­fią Nie­tz­sche­go, a przede wszyst­kim Kan­ta: stu­diom nie­zwy­kle pra­co­chłon­nym, żmud­nym i nudnym”.

Ostat­nie sło­wa pro­fe­so­ra wywo­ła­ły wybuch śmie­chu zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści, on jed­nak spo­koj­nie mówił dalej, naj­wy­raź­niej nie widząc nic dziw­ne­go w tym, że ktoś mógł poświę­cić życie zawo­do­we zaję­ciu, któ­re nie­któ­rym może wyda­wać się nudne.

Bez obaw. Stu­den­ci filo­zo­fii rzad­ko się nudzą, żywo dys­ku­tu­ją, inte­re­su­ją się wie­lo­ma rze­cza­mi i tra­dy­cyj­nie nale­żą do naj­barw­niej­szych posta­ci na uniwersytecie.

Sam bia­ło­stoc­ki Insty­tut Filo­zo­fii jako nie­za­leż­na jed­nost­ka jest bar­dzo mło­dy, powstał w 2019 roku, ale stu­dia filo­zo­ficz­ne mają tu dłuż­szą tra­dy­cję, funk­cjo­no­wa­ły w innej admi­ni­stra­cyj­nej strukturze.

Kształ­ci­my dziś stu­den­tów na trzech kierunkach:

  • filo­zo­fii i ety­ce pierw­sze­go stopnia,
  • kogni­ty­wi­sty­ce i komu­ni­ka­cji pierw­sze­go stopnia,
  • filo­zo­fii dru­gie­go stopnia.

Z jed­nej stro­ny inte­re­su­je nas zatem czło­wiek posłu­gu­ją­cy się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi infor­ma­cyj­ny­mi. Bia­ło­stoc­ka kogni­ty­wi­sty­ka i komu­ni­ka­cja to kie­ru­nek inter­dy­scy­pli­nar­ny: połą­cze­nie psy­cho­lo­gii, infor­ma­ty­ki, neu­ro­nau­ki, socjo­lo­gii, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz filozofii.

Z dru­giej stro­ny, wzo­rem pro­fe­so­ra Kude­ro­wi­cza, sta­ra­my się przez cały czas pamię­tać, że myśle­nie to nie tyl­ko zaba­wa i faj­ny t‑shirt z napi­sem I want to stop phi­lo­so­phi­zing, but I Kant, ale rów­nież godzi­ny spę­dzo­ne na ucze­niu się od wiel­kich mistrzów prze­szło­ści i kry­tycz­na huma­ni­stycz­na reflek­sja o waż­nych, rów­nież cał­ko­wi­cie współ­cze­snych pro­ble­mach, w szcze­gól­no­ści pro­ble­mach moralnych.

Siłą bia­ło­stoc­kiej filo­zo­fii jest jej kadra. Zaję­cia pro­wa­dzą spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, a wie­lu pra­cow­ni­ków bie­rze aktyw­ny udział w deba­cie publicz­nej – jako auto­rzy pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, eks­per­ci, auto­rzy ese­jów i tek­stów publi­cy­stycz­nych, jak rów­nież wykła­dów i arty­ku­łów popularyzatorskich.

Stu­dia filo­zo­ficz­ne i kogni­ty­wi­stycz­ne w Bia­łym­sto­ku mają zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny cha­rak­ter (zwłasz­cza filo­zo­ficz­ne). Zaję­cia odby­wa­ją się w nie­wiel­kich gru­pach i bar­dziej niż maso­wą edu­ka­cję przy­po­mi­na­ją tutorial.

Sprzy­ja temu loka­li­za­cja Insty­tu­tu w cen­trum mia­sta oraz intym­na atmos­fe­ra Bia­łe­go­sto­ku – mia­sta trzy­stu­ty­sięcz­ne­go, któ­re jest w sam raz na tyle duże, by zaofe­ro­wać licz­ne atrak­cje kul­tu­ral­ne, ale i na tyle małe, by na co dzień raczej spa­ce­ro­wać niż stać w ulicz­nych korkach.

Wię­cej o pro­gra­mie naszych stu­diów moż­na prze­czy­tać na stro­nach inter­ne­to­wych: filozofia.uwb.edu.pl, kognitywistyka.uwb.edu.pl

Zapra­sza­my!


Dane tele­adre­so­we

Plac NZS 1
15–420 Białystok
85 745 71 01
if@uwb.edu.pl
filozofia.uwb.edu.pl
fb.com/FilozofiawBialymstoku/

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy