Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Kant przy komputerze: Instytut Filozofii w Białymstoku

> arty­kuł sponsorowany

W 2009 roku, przy oka­zji uro­czy­ste­go poże­gna­nia z pra­cą w Bia­łym­sto­ku, wie­lo­let­ni kie­row­nik bia­ło­stoc­kiej Kate­dry Filo­zo­fii, prof. Zbi­gniew Kude­ro­wicz, powie­dział pod­czas wykła­du: „Wie­le lat poświę­ci­łem stu­diom nad filo­zo­fią Nie­tz­sche­go, a przede wszyst­kim Kan­ta: stu­diom nie­zwy­kle pra­co­chłon­nym, żmud­nym i nudnym”.

Ostat­nie sło­wa pro­fe­so­ra wywo­ła­ły wybuch śmie­chu zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści, on jed­nak spo­koj­nie mówił dalej, naj­wy­raź­niej nie widząc nic dziw­ne­go w tym, że ktoś mógł poświę­cić życie zawo­do­we zaję­ciu, któ­re nie­któ­rym może wyda­wać się nudne.

Bez obaw. Stu­den­ci filo­zo­fii rzad­ko się nudzą, żywo dys­ku­tu­ją, inte­re­su­ją się wie­lo­ma rze­cza­mi i tra­dy­cyj­nie nale­żą do naj­barw­niej­szych posta­ci na uniwersytecie.

Sam bia­ło­stoc­ki Insty­tut Filo­zo­fii jako nie­za­leż­na jed­nost­ka jest bar­dzo mło­dy, powstał w 2019 roku, ale stu­dia filo­zo­ficz­ne mają tu dłuż­szą tra­dy­cję, funk­cjo­no­wa­ły w innej admi­ni­stra­cyj­nej strukturze.

Kształ­ci­my dziś stu­den­tów na trzech kierunkach:

  • filo­zo­fii i ety­ce pierw­sze­go stopnia,
  • kogni­ty­wi­sty­ce i komu­ni­ka­cji pierw­sze­go stopnia,
  • filo­zo­fii dru­gie­go stopnia.

Z jed­nej stro­ny inte­re­su­je nas zatem czło­wiek posłu­gu­ją­cy się nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi infor­ma­cyj­ny­mi. Bia­ło­stoc­ka kogni­ty­wi­sty­ka i komu­ni­ka­cja to kie­ru­nek inter­dy­scy­pli­nar­ny: połą­cze­nie psy­cho­lo­gii, infor­ma­ty­ki, neu­ro­nau­ki, socjo­lo­gii, komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej oraz filozofii.

Z dru­giej stro­ny, wzo­rem pro­fe­so­ra Kude­ro­wi­cza, sta­ra­my się przez cały czas pamię­tać, że myśle­nie to nie tyl­ko zaba­wa i faj­ny t‑shirt z napi­sem I want to stop phi­lo­so­phi­zing, but I Kant, ale rów­nież godzi­ny spę­dzo­ne na ucze­niu się od wiel­kich mistrzów prze­szło­ści i kry­tycz­na huma­ni­stycz­na reflek­sja o waż­nych, rów­nież cał­ko­wi­cie współ­cze­snych pro­ble­mach, w szcze­gól­no­ści pro­ble­mach moralnych.

Siłą bia­ło­stoc­kiej filo­zo­fii jest jej kadra. Zaję­cia pro­wa­dzą spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, a wie­lu pra­cow­ni­ków bie­rze aktyw­ny udział w deba­cie publicz­nej – jako auto­rzy pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, eks­per­ci, auto­rzy ese­jów i tek­stów publi­cy­stycz­nych, jak rów­nież wykła­dów i arty­ku­łów popularyzatorskich.

Stu­dia filo­zo­ficz­ne i kogni­ty­wi­stycz­ne w Bia­łym­sto­ku mają zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny cha­rak­ter (zwłasz­cza filo­zo­ficz­ne). Zaję­cia odby­wa­ją się w nie­wiel­kich gru­pach i bar­dziej niż maso­wą edu­ka­cję przy­po­mi­na­ją tutorial.

Sprzy­ja temu loka­li­za­cja Insty­tu­tu w cen­trum mia­sta oraz intym­na atmos­fe­ra Bia­łe­go­sto­ku – mia­sta trzy­stu­ty­sięcz­ne­go, któ­re jest w sam raz na tyle duże, by zaofe­ro­wać licz­ne atrak­cje kul­tu­ral­ne, ale i na tyle małe, by na co dzień raczej spa­ce­ro­wać niż stać w ulicz­nych korkach.

Wię­cej o pro­gra­mie naszych stu­diów moż­na prze­czy­tać na stro­nach inter­ne­to­wych: filozofia.uwb.edu.pl, kognitywistyka.uwb.edu.pl

Zapra­sza­my!


Dane tele­adre­so­we

Plac NZS 1
15–420 Białystok
85 745 71 01
if@uwb.edu.pl
filozofia.uwb.edu.pl
fb.com/FilozofiawBialymstoku/

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy