Aktualności Filozoficzne podróże Popularyzacja

Kawa z Kołakowskim? Filozof czeka w Radomiu

1 października na głównym deptaku w Radomiu odsłonięto pomnik Leszka Kołakowskiego. Mieszkańcy uczcili w ten sposób swojego honorowego obywatela.
Akcja: Filo­zo­ficz­ne podró­że – prze­sy­łaj­cie opi­sy i zdję­cia miejsc zwią­za­nych z filo­zo­fią w prze­strze­ni publicz­nej: redakcja@filozofuj.eu. Zro­bi­my ich mapę. Opi­sy miejsc zamiesz­cza­my w dzia­le Filo­zo­ficz­ne podró­że na naszym portalu.

Uro­dzo­ny w Rado­miu 23 paź­dzier­ni­ka 1927 roku, zmar­ły w roku 2009 w Oks­for­dzie, filo­zof zawsze bar­dzo cie­pło wypo­wia­dał się o mie­ście swo­je­go dzie­ciń­stwa i wcze­snej mło­do­ści i chęt­nie je odwie­dzał. Miesz­kań­cy odwza­jem­nia­li tę sym­pa­tię, o czym świad­czy nie tyl­ko nada­nie mu hono­ro­we­go oby­wa­tel­stwa, ale też wyda­nie wiel­kiej fety z oka­zji 80. uro­dzin Koła­kow­skie­go w 2007 roku czy corocz­na orga­ni­za­cja festi­wa­lu filo­zo­ficz­ne­go jego imie­nia. Było więc kwe­stią cza­su powsta­nie w mie­ście pomni­ka (pisa­li­śmy o tym). Akty­wi­ści zgła­sza­li pomysł uho­no­ro­wa­nia filo­zo­fa kil­ku­krot­nie w ubie­głych latach w ramach budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go, lecz bez powo­dze­nia. W tym roku jed­nak wła­dze prze­ję­ły ini­cja­ty­wę i w stycz­niu wpi­sa­ły pomnik w budżet.

leszek_kolakowski_monument_in_radom_poland2
Fot.: Some rights rese­rved by Kubsson94, CC BY-SA Inter­na­tio­nal 4.0

Osta­tecz­nie zre­ali­zo­wa­ny pro­jekt został wybra­ny w ramach kon­kur­su. Nie jest to ani kla­sycz­ny monu­ment, ani popu­lar­na ławecz­ka, któ­rą w Pol­sce  ma już m.in. Gün­ter Grass w Gdań­sku. Rzeź­ba przed­sta­wia Lesz­ka Koła­kow­skie­go sie­dzą­ce­go przy kawiar­nia­nym sto­li­ku, pochy­lo­ne­go w stro­nę hipo­te­tycz­ne­go roz­mów­cy w geście zasłu­cha­nia. Obok znaj­du­je się krze­sło, na któ­rym chęt­ni mogą się dosiąść do filo­zo­fa, np. aby prze­pro­wa­dzić „roz­mo­wę” lub zro­bić pamiąt­ko­we zdję­cie. Pomnik znaj­du­je się w samym ser­cu mia­sta, na uli­cy Żerom­skie­go, tuż przy popu­lar­nych fon­tan­nach. Jest to naj­bar­dziej uczęsz­cza­ne miej­sce spa­ce­ro­we w Rado­miu. Sym­pa­ty­cy filo­zo­fa mogą tak­że odwie­dzić kamie­ni­cę przy uli­cy Nie­dział­kow­skie­go (ozna­czo­na jest tabli­cą pamiąt­ko­wą), w któ­rej uro­dził się Koła­kow­ski, oraz wysta­wę sta­łą Gabi­net Pro­fe­so­ra Lesz­ka Koła­kow­skie­go w Muzeum im. Jac­ka Mal­czew­skie­go, na któ­rej znaj­du­ją się pamiąt­ki prze­ka­za­ne przez rodzinę.

Jeden z naj­bar­dziej zna­nych rado­mian, oprócz doce­nia­nych w krę­gach nauko­wych prac i wie­lu nagród (m.in. otrzy­mał nagro­dę im. Joh­na Klu­ge­go, fun­do­wa­ną przez Biblio­te­kę Kon­gre­su Sta­nów Zjed­no­czo­nych, nazy­wa­ną filo­zo­ficz­nym Noblem), ma też zna­czą­cy wkład w popu­la­ry­za­cję filo­zo­fii po trans­for­ma­cji ustro­jo­wej w Pol­sce. W 1996 roku nagrał dla Tele­wi­zji Pol­skiej cykl Mini wykła­dy o maxi spra­wach, któ­ry docze­kał się wyda­nia książ­ko­we­go, podob­nie jak gro­ma­dzą­ca tele­wi­dzów przed odbior­ni­ka­mi audy­cja O co pyta­ją nas wiel­cy filo­zo­fo­wie. Dzie­łem nie mniej waż­nym od Głów­nych nur­tów mark­si­zmu czy Obec­no­ści mitu jest zbiór bajek dla doro­słych i dzie­ci o tema­ty­ce filo­zo­ficz­nej 13 bajek z kró­le­stwa Lailo­nii dla dużych i małych. W przy­stęp­nej i atrak­cyj­nej dla czy­tel­ni­ka for­mie Koła­kow­ski przed­sta­wia w nich zagad­nie­nia i para­dok­sy filo­zo­ficz­ne. W opar­ciu o zbiór zre­ali­zo­wa­no cykl fil­mów ani­mo­wa­nych Czter­na­ście bajek z kró­le­stwa Lailo­nii Lesz­ka Koła­kow­skie­go, któ­ry rów­nież zyskał popularność.

Opra­co­wa­ła Ire­na Kołtun

Fot.: Some rights rese­rved by Kubsson94, CC BY-SA Inter­na­tio­nal 4.0

Loka­li­za­cja:

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy