Ciekawostki Filozofia w muzyce i sztuce

Kieran Brayford: Fuzja jazzu z filozofią

JazzPhi
Jazz-Philosophy Fusion (JazzPhi) to nowy podgatunek muzyki stworzony przez profesora filozofii, metafizyka, Jamesa Tartaglię z Uniwersytetu w Keele w Wielkiej Brytanii. Jego ostatni album JazzPhi, Bogowie i tytani, to pierwszy przykład książki filozoficznej zamienionej na dzieło muzyki jazzowej.

W albu­mie wyko­rzy­sta­no styl „woka­li­zy” (voca­le­se) zapo­cząt­ko­wa­ny przez Eddie­go Jef­fer­so­na, aby nało­żyć filo­zo­ficz­ny tekst na sak­so­fo­no­we impro­wi­za­cje solo­we Dexte­ra Gor­do­na, Zoo­ta Sim­sa, Son­nie­go Rol­lin­sa, War­del­la Graya, Sta­na Get­za, Ala Coh­na i Jim­mie­go Giuffre’a. Znaj­du­je się tam rów­nież pio­sen­ka w sty­lu kalip­so autor­stwa Migh­ty Soile­ra ze zmie­nio­ny­mi sło­wa­mi. W albu­mie znaj­du­je się osiem pio­se­nek odpo­wia­da­ją­cych ośmiu roz­dzia­łom wkrót­ce mają­cej się uka­zać książ­ki Jame­sa Tar­ta­glii zaty­tu­ło­wa­nej Phi­lo­so­phy in a Tech­no­lo­gi­cal World: Gods and Titans [Filo­zo­fia w tech­no­lo­gicz­nym świe­cie. Bogo­wie i tyta­ni] (Blo­oms­bu­ry 2020). Mają one te same tytu­ły co roz­dzia­ły książ­ki i trak­tu­ją o tych samych kwestiach.

Zachę­ca­my do słu­cha­nia pio­se­nek i wypeł­nia­nia towa­rzy­szą­cych im krót­kich ankiet. Zamie­rza­my dotrzeć z pro­jek­tem Jaz­z­Phi do jak naj­więk­szej licz­by osób, usły­szeć jaka jest ich (w tym Wasza) opi­nia. Jeśli spodo­ba się Wam, prze­każ­cie zna­jo­mym. Oto link do albu­mu.

Tłu­ma­cze­nie: Artur Szutta

__

Jazz-Phi­lo­so­phy Fusion (Jaz­z­Phi) is a novel new sub­gen­re of music cre­ated by Pro­fes­sor of Meta­phy­si­cal Phi­lo­so­phy James Tar­ta­glia, from Keele Uni­ver­si­ty, UK. The latest Jaz­z­Phi album, Gods and Titans, is the first time that a phi­lo­so­phy book has ever been tur­ned into a jazz album! 

The album uses the ‘voca­le­se’ sty­le pio­ne­ered by Eddie Jef­fer­son to over­lay phi­lo­so­phi­cal lyrics over impro­vi­sed saxo­pho­ne solos by Dexter Gor­don, Zoot Sims, Son­ny Rol­lins, War­dell Gray, Stan Getz, Al Cohn and Jim­my Giuf­fre; the­re is also a calyp­so song by Migh­ty Spo­iler with the lyrics chan­ged. The­re are 8 songs cor­re­spon­ding to the 8 chap­ters of James’ for­th­co­ming book Phi­lo­so­phy in a Tech­no­lo­gi­cal World: Gods and Titans (Blo­oms­bu­ry 2020), using the same titles and explo­ring the same ideas.

Ple­ase listen to the songs and fill in the short surveys that accom­pa­ny them. The Jaz­z­Phi pro­ject wants to get as many people invo­lved as possi­ble and to find out what they think – so if you enjoy­ed the expe­rien­ce, be sure to sha­re it with your friends!

https://www.keele.ac.uk/spgs/research/researchclusters/jazz-philosophyfusion/ 


Kie­ran Bray­ford – pra­cu­je na Uni­wer­sy­te­cie w Keele w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie przy­go­to­wu­je roz­pra­wę dok­tor­ską z pogra­ni­cza filo­zo­fii świa­do­mo­ści i filo­zo­fii technologii. 

James Tar­ta­glia – meta­fi­zyk, pro­fe­sor filo­zo­fii na Uni­wer­sy­te­cie w Keele, autor pra­cy Phi­lo­so­phy in a Meanin­gless Life [Filo­zo­fia w życiu pozba­wio­nym sen­su] (Blo­oms­bu­ry 2016) oraz lider zespo­łu jaz­zo­we­go Con­ti­nu­um of Selves. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy