Ciekawostki Filozofia w muzyce i sztuce

Kieran Brayford: Fuzja jazzu z filozofią

JazzPhi
Jazz-Philosophy Fusion (JazzPhi) to nowy podgatunek muzyki stworzony przez profesora filozofii, metafizyka, Jamesa Tartaglię z Uniwersytetu w Keele w Wielkiej Brytanii. Jego ostatni album JazzPhi, Bogowie i tytani, to pierwszy przykład książki filozoficznej zamienionej na dzieło muzyki jazzowej.

Zapisz się do naszego newslettera

W albu­mie wyko­rzys­tano styl „wokalizy” (vocalese) zapoc­zątkowany przez Eddiego Jef­fer­sona, aby nałożyć filo­zoficzny tekst na sak­so­fonowe improw­iz­a­c­je solowe Dex­tera Gor­dona, Zoo­ta Sim­sa, Son­niego Rollinsa, Wardel­la Graya, Stana Get­za, Ala Cohna i Jim­miego Giuffre’a. Zna­j­du­je się tam również piosen­ka w sty­lu kalip­so autorstwa Mighty Soil­era ze zmieniony­mi słowa­mi. W albu­mie zna­j­du­je się osiem piosenek odpowiada­ją­cych ośmiu rozdzi­ałom wkrótce mającej się ukazać książ­ki Jame­sa Tartaglii zaty­tułowanej Phi­los­o­phy in a Tech­no­log­i­cal World: Gods and Titans [Filo­zofia w tech­no­log­icznym świecie. Bogowie i tytani] (Blooms­bury 2020). Mają one te same tytuły co rozdzi­ały książ­ki i trak­tu­ją o tych samych kwes­t­i­ach.

Zachę­camy do słucha­nia piosenek i wypeł­ni­a­nia towarzyszą­cych im krót­kich anki­et. Zamierza­my dotrzeć z pro­jek­tem Jaz­zPhi do jak najwięk­szej licz­by osób, usłyszeć jaka jest ich (w tym Wasza) opinia. Jeśli spodo­ba się Wam, przekaż­cie zna­jomym. Oto link do albu­mu.

Tłu­macze­nie: Artur Szut­ta

__

Jazz-Phi­los­o­phy Fusion (Jaz­zPhi) is a nov­el new sub­genre of music cre­at­ed by Pro­fes­sor of Meta­phys­i­cal Phi­los­o­phy James Tartaglia, from Keele Uni­ver­si­ty, UK. The lat­est Jaz­zPhi album, Gods and Titans, is the first time that a phi­los­o­phy book has ever been turned into a jazz album! 

The album uses the ‘vocalese’ style pio­neered by Eddie Jef­fer­son to over­lay philo­soph­i­cal lyrics over impro­vised sax­o­phone solos by Dex­ter Gor­don, Zoot Sims, Son­ny Rollins, Wardell Gray, Stan Getz, Al Cohn and Jim­my Giuf­fre; there is also a calyp­so song by Mighty Spoil­er with the lyrics changed. There are 8 songs cor­re­spond­ing to the 8 chap­ters of James’ forth­com­ing book Phi­los­o­phy in a Tech­no­log­i­cal World: Gods and Titans (Blooms­bury 2020), using the same titles and explor­ing the same ideas.

Please lis­ten to the songs and fill in the short sur­veys that accom­pa­ny them. The Jaz­zPhi project wants to get as many peo­ple involved as pos­si­ble and to find out what they think – so if you enjoyed the expe­ri­ence, be sure to share it with your friends!

https://www.keele.ac.uk/spgs/research/researchclusters/jazz-philosophyfusion/ 


Kier­an Bray­ford – pracu­je na Uni­w­er­syte­cie w Keele w Wielkiej Bry­tanii, gdzie przy­go­towu­je rozprawę dok­torską z pogranicza filo­zofii świado­moś­ci i filo­zofii tech­nologii. 

James Tartaglia – metafizyk, pro­fe­sor filo­zofii na Uni­w­er­syte­cie w Keele, autor pra­cy Phi­los­o­phy in a Mean­ing­less Life [Filo­zofia w życiu pozbaw­ionym sen­su] (Blooms­bury 2016) oraz lid­er zespołu jaz­zowego Con­tin­u­um of Selves. 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy