Konferencje

Kolejne Episteme już w maju

W dniach 26–27 maja w Lublinie odbędzie się już VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej Episteme. Po raz kolejny  „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym. Zgłoszenia na konferencję można zgłaszać jeszcze tylko do 10 maja!

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Celem Kon­fer­encji jest rzetel­na, aka­demic­ka dyskus­ja, doty­czą­ca filo­zoficznej reflek­sji w zakre­sie m.in. filo­zofii religii, epis­te­mologii, ety­ki i aksjologii, filo­zofii kul­tu­ry czy metafizy­ki. Przed­staw­iciele wielu dziedzin nau­ki pode­jmą próbę filo­zoficznego oglą­du pro­ponowanej tem­aty­ki celem jej aktu­al­iza­cji oraz pro­mocji nau­ki. Kon­fer­enc­ja jest real­i­zowana z inic­jaty­wy Fun­dacji na rzecz pro­mocji nau­ki i roz­wo­ju TYGIEL oraz Wydzi­ału Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie.

Na kon­fer­encję zaproszeni są zarówno stu­den­ci, dok­toran­ci i pra­cown­i­cy naukowi jak i wszyscy pasjonaci filo­zofii, którzy będą chcieli podzielić się swoi­mi doświad­czeni­a­mi, reflek­s­ja­mi i poglą­da­mi na związane z filo­zofią zagad­nienia. Udzi­ał w niej umożli­wia wymi­anę poglądów i doświad­czeń w gronie osób reprezen­tu­jące różne sekc­je tem­aty­czne, takie jak: epis­te­molo­gia, metafizy­ka i ontolo­gia, ety­ka, aksjolo­gia, filo­zofia medy­cyny, filo­zofia poli­ty­ki, filo­zofia przy­rody, filo­zofia religii, filo­zofia kul­tu­ry, itp. Jak piszą orga­ni­za­torzy wydarzenia: „Wierzymy, że Kon­fer­enc­ja Epis­teme przy­czyni się do tworzenia międzyuczel­ni­anych zespołów badaw­czych oraz real­iza­cji pro­jek­tów o charak­terze naukowo-badaw­czym”.

Wszyscy zain­tere­sowani udzi­ałem w kon­fer­encji proszeni są o zgłosze­nie się poprzez for­mu­la­rz rejes­tra­cyjny dostęp­ny na stron­ie orga­ni­za­to­ra i przesłanie go do 10 maja 2018.

Gorą­co zachę­camy!


Uni­w­er­sytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin­ie 26–27 maja 2018  Pro­fil kon­fer­encji na Face­book Strona inter­ne­towa wydarzenia
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy