Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nigdy cię tu nie było – spotkanie filozoficzno-filmowe w Toruniu

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie filozoficzne” już 4 kwietnia o godzinie 18:00 w Kinie Centrum w Toruniu. W ramach spotkania odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Nigdy cię tu nie było. Organizatorem spotkań jest Gutek Film oraz Instytut Filozofii UMK. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Film opowia­da his­torię agen­ta do spraw spec­jal­nych, który zma­ga się z demon­a­mi przeszłoś­ci. Mężczyz­na widzi­ał już praw­ie wszys­tko: wiele lat dzi­ałał poza prawem, przyj­mu­jąc zlece­nia, z który­mi organy spraw­iedli­woś­ci nie mogły sobie poradz­ić. Chci­ał­by, aby świat o nim zapom­ni­ał, bo sam jest na krawędzi autode­strukcji. Nie pozosta­je jed­nak obo­jęt­ny na los zagin­ionej nas­to­lat­ki i pode­j­mu­je się jej odnalezienia. Jest gotowy poświę­cić wszys­tko, żeby ura­tować dziew­czynę, choć niespodziewanie otrzy­ma także szan­sę na ocale­nie samego siebie.

Film zdobył uznanie na fes­ti­walu fil­mowym w Cannes. Lynne Ram­say otrzy­mała nagrodę w kat­e­gorii Najlep­szy sce­nar­iusz, nato­mi­ast Joaquin Phoenix został nagrod­zony za najlep­szą rolę męską. Film został okrzyknię­ty kobiecą odpowiedz­ią na Tak­sówkarza. Mroczną fabułę fil­mu świet­nie dopeł­nia muzy­ka Jon­ny’ego Green­woo­da z zespołu Radio­head.

Po pokazie zaprasza­my na dyskusję z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz


Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Kino Cen­trum
Wały gen. Siko­rskiego 13,
87–100 Toruń

Bile­ty są do naby­cia w kasie Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w cenie 12 złotych/ulgowy i 14 złotych/normalny.

link do wydarzenia na FB jest > tutaj.

Aktu­al­iza­c­ja

Har­mono­gram równoległych pro­jekcji:

Warsza­wa

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Muranów

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi Daria Chib­n­er, dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.


Poz­nań

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 21:00 Kino Muza

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”.


Katow­ice

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:30 Kino Świa­towid

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Dar­iusz Ole­sińs­ki z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego.


Łódź

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Char­lie

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra, adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.


Trójmi­as­to

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:30 Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe

Dyskusję po filmie poprowadzą dr hab. Michał Kacz­mar­czyk, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Robert Rogoziec­ki, adi­unkt w Zakładzie Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa na Wydziale Nauk społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.


Lublin

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Cen­trum Kul­tu­ry

Po sean­sie o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie.

 

Spotkanie filo­zoficzne” to cykl comiesięcznych spotkań, z których każde skła­da się z pro­jekcji fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film oraz roz­mowy z pub­licznoś­cią na tem­at bezpośred­nio zain­spirowany filmem.

Zachę­camy do udzi­ału w spotka­ni­ach jeśli:
— poszuku­jesz odpowiedzi na istotne pyta­nia doty­czące two­jego życia,
— intere­su­jesz się sprawa­mi fun­da­men­tal­ny­mi, których wielu ludzi w ogóle nie dostrze­ga,
— chcesz wyćwiczyć kreaty­wne myśle­nie, argu­men­towanie i jasne komu­nikowanie swoich myśli,
— cenisz wszech­stronne myśle­nie, dzię­ki które­mu łatwiej opanowywać nowe umiejęt­noś­ci, przys­tosowywać się do zmi­an i pokony­wać lęk przed tym, co nowe,
— prag­niesz pogłębić umiejęt­ność trafnego anal­i­zowa­nia rzeczy­wis­toś­ci i samodziel­nego myśle­nia, które uod­por­ni­a­ją na manip­u­lac­je,
— wierzysz, że otwarty umysł i cieka­wość świa­ta nada­ją życiu smak i głębię.
Tego wszys­tkiego nauczy cię filo­zofia.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy