Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nigdy cię tu nie było – spotkanie filozoficzno-filmowe w Toruniu

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie filozoficzne” już 4 kwietnia o godzinie 18:00 w Kinie Centrum w Toruniu. W ramach spotkania odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Nigdy cię tu nie było. Organizatorem spotkań jest Gutek Film oraz Instytut Filozofii UMK. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Film opowia­da his­torię agen­ta do spraw spec­jal­nych, który zma­ga się z demon­a­mi przeszłoś­ci. Mężczyz­na widzi­ał już praw­ie wszys­tko: wiele lat dzi­ałał poza prawem, przyj­mu­jąc zlece­nia, z który­mi organy spraw­iedli­woś­ci nie mogły sobie poradz­ić. Chci­ał­by, aby świat o nim zapom­ni­ał, bo sam jest na krawędzi autode­strukcji. Nie pozosta­je jed­nak obo­jęt­ny na los zagin­ionej nas­to­lat­ki i pode­j­mu­je się jej odnalezienia. Jest gotowy poświę­cić wszys­tko, żeby ura­tować dziew­czynę, choć niespodziewanie otrzy­ma także szan­sę na ocale­nie samego siebie.

Film zdobył uznanie na fes­ti­walu fil­mowym w Cannes. Lynne Ram­say otrzy­mała nagrodę w kat­e­gorii Najlep­szy sce­nar­iusz, nato­mi­ast Joaquin Phoenix został nagrod­zony za najlep­szą rolę męską. Film został okrzyknię­ty kobiecą odpowiedz­ią na Tak­sówkarza. Mroczną fabułę fil­mu świet­nie dopeł­nia muzy­ka Jon­ny’ego Green­woo­da z zespołu Radio­head.

Po pokazie zaprasza­my na dyskusję z udzi­ałem dr hab. Krzyszto­fa Abriszewskiego z Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Opra­cow­ała: Lil­iana Rad­kiewicz


Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Kino Cen­trum
Wały gen. Siko­rskiego 13,
87–100 Toruń

Bile­ty są do naby­cia w kasie Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej w cenie 12 złotych/ulgowy i 14 złotych/normalny.

link do wydarzenia na FB jest > tutaj.

Aktu­al­iza­c­ja

Har­mono­gram równoległych pro­jekcji:

Warsza­wa

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Muranów

Po sean­sie dyskusję z widza­mi poprowadzi Daria Chib­n­er, dok­toran­t­ka w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego.


Poz­nań

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 21:00 Kino Muza

Spotkanie po pro­jekcji poprowadzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mowy, dok­tor nauk human­isty­cznych, adi­unkt w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM w Poz­na­niu, redak­tor „Cza­su Kul­tu­ry”.


Katow­ice

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:30 Kino Świa­towid

Roz­mowę po filmie poprowadzi dr Dar­iusz Ole­sińs­ki z Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Śląskiego.


Łódź

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Char­lie

Dyskusję po filmie poprowadzi dr Krzysztof Kędzio­ra, adi­unkt w Kat­e­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego.


Trójmi­as­to

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:30 Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe

Dyskusję po filmie poprowadzą dr hab. Michał Kacz­mar­czyk, pro­fe­sor Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego oraz dr Robert Rogoziec­ki, adi­unkt w Zakładzie Este­ty­ki i Filo­zofii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa na Wydziale Nauk społecznych Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego.


Lublin

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Cen­trum Kul­tu­ry

Po sean­sie o zagad­nieni­ach filo­zoficznych ukazanych w filmie opowie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakładu His­torii Filo­zofii Nowożyt­nej i Współczes­nej UMCS w Lublin­ie.

 

Spotkanie filo­zoficzne” to cykl comiesięcznych spotkań, z których każde skła­da się z pro­jekcji fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film oraz roz­mowy z pub­licznoś­cią na tem­at bezpośred­nio zain­spirowany filmem.

Zachę­camy do udzi­ału w spotka­ni­ach jeśli:
— poszuku­jesz odpowiedzi na istotne pyta­nia doty­czące two­jego życia,
— intere­su­jesz się sprawa­mi fun­da­men­tal­ny­mi, których wielu ludzi w ogóle nie dostrze­ga,
— chcesz wyćwiczyć kreaty­wne myśle­nie, argu­men­towanie i jasne komu­nikowanie swoich myśli,
— cenisz wszech­stronne myśle­nie, dzię­ki które­mu łatwiej opanowywać nowe umiejęt­noś­ci, przys­tosowywać się do zmi­an i pokony­wać lęk przed tym, co nowe,
— prag­niesz pogłębić umiejęt­ność trafnego anal­i­zowa­nia rzeczy­wis­toś­ci i samodziel­nego myśle­nia, które uod­por­ni­a­ją na manip­u­lac­je,
— wierzysz, że otwarty umysł i cieka­wość świa­ta nada­ją życiu smak i głębię.
Tego wszys­tkiego nauczy cię filo­zofia.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy