Aktualności Patronaty Wydarzenia

Nigdy cię tu nie było – spotkanie filozoficzno-filmowe w Toruniu

Zapraszamy na kolejne „Spotkanie filozoficzne” już 4 kwietnia o godzinie 18:00 w Kinie Centrum w Toruniu. W ramach spotkania odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Nigdy cię tu nie było. Organizatorem spotkań jest Gutek Film oraz Instytut Filozofii UMK. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Film opo­wia­da histo­rię agen­ta do spraw spe­cjal­nych, któ­ry zma­ga się z demo­na­mi prze­szło­ści. Męż­czy­zna widział już pra­wie wszyst­ko: wie­le lat dzia­łał poza pra­wem, przyj­mu­jąc zle­ce­nia, z któ­ry­mi orga­ny spra­wie­dli­wo­ści nie mogły sobie pora­dzić. Chciał­by, aby świat o nim zapo­mniał, bo sam jest na kra­wę­dzi auto­de­struk­cji. Nie pozo­sta­je jed­nak obo­jęt­ny na los zagi­nio­nej nasto­lat­ki i podej­mu­je się jej odna­le­zie­nia. Jest goto­wy poświę­cić wszyst­ko, żeby ura­to­wać dziew­czy­nę, choć nie­spo­dzie­wa­nie otrzy­ma tak­że szan­sę na oca­le­nie same­go siebie.

Film zdo­był uzna­nie na festi­wa­lu fil­mo­wym w Can­nes. Lyn­ne Ram­say otrzy­ma­ła nagro­dę w kate­go­rii Naj­lep­szy sce­na­riusz, nato­miast Joaqu­in Pho­enix został nagro­dzo­ny za naj­lep­szą rolę męską. Film został okrzyk­nię­ty kobie­cą odpo­wie­dzią na Tak­sów­ka­rza. Mrocz­ną fabu­łę fil­mu świet­nie dopeł­nia muzy­ka Jon­ny­’e­go Gre­en­wo­oda z zespo­łu Radiohead.

Po poka­zie zapra­sza­my na dys­ku­sję z udzia­łem dr hab. Krzysz­to­fa Abri­szew­skie­go z Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toruniu.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Radkiewicz


Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Kino Centrum
Wały gen. Sikor­skie­go 13,
87–100 Toruń

Bile­ty są do naby­cia w kasie Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej w cenie 12 złotych/ulgowy i 14 złotych/normalny.

link do wyda­rze­nia na FB jest > tutaj.

Aktu­ali­za­cja

Har­mo­no­gram rów­no­le­głych projekcji:

War­sza­wa

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Muranów

Po sean­sie dys­ku­sję z widza­mi popro­wa­dzi Daria Chib­ner, dok­to­rant­ka w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego.


Poznań

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 21:00 Kino Muza

Spo­tka­nie po pro­jek­cji popro­wa­dzi Andrzej Marzec – filo­zof, kry­tyk fil­mo­wy, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM w Pozna­niu, redak­tor „Cza­su Kultury”.


Kato­wi­ce

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:30 Kino Światowid

Roz­mo­wę po fil­mie popro­wa­dzi dr Dariusz Ole­siń­ski z Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego.


Łódź

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:00 Kino Charlie

Dys­ku­sję po fil­mie popro­wa­dzi dr Krzysz­tof Kędzio­ra, adiunkt w Kate­drze Ety­ki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego.


Trój­mia­sto

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 19:30 Gdyń­skie Cen­trum Filmowe

Dys­ku­sję po fil­mie popro­wa­dzą dr hab. Michał Kacz­mar­czyk, pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go oraz dr Robert Rogo­ziec­ki, adiunkt w Zakła­dzie Este­ty­ki i Filo­zo­fii Kul­tu­ry w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa na Wydzia­le Nauk spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego.


Lublin

Śro­da, 4 kwiet­nia godz. 18:00 Cen­trum Kultury

Po sean­sie o zagad­nie­niach filo­zo­ficz­nych uka­za­nych w fil­mie opo­wie dr hab. Paweł Siko­ra z Zakła­du Histo­rii Filo­zo­fii Nowo­żyt­nej i Współ­cze­snej UMCS w Lublinie.

 

Spo­tka­nie filo­zo­ficz­ne” to cykl comie­sięcz­nych spo­tkań, z któ­rych każ­de skła­da się z pro­jek­cji fil­mu z reper­tu­aru Gutek Film oraz roz­mo­wy z publicz­no­ścią na temat bez­po­śred­nio zain­spi­ro­wa­ny filmem.

Zachę­ca­my do udzia­łu w spo­tka­niach jeśli:
— poszu­ku­jesz odpo­wie­dzi na istot­ne pyta­nia doty­czą­ce two­je­go życia,
— inte­re­su­jesz się spra­wa­mi fun­da­men­tal­ny­mi, któ­rych wie­lu ludzi w ogó­le nie dostrzega,
— chcesz wyćwi­czyć kre­atyw­ne myśle­nie, argu­men­to­wa­nie i jasne komu­ni­ko­wa­nie swo­ich myśli,
— cenisz wszech­stron­ne myśle­nie, dzię­ki któ­re­mu łatwiej opa­no­wy­wać nowe umie­jęt­no­ści, przy­sto­so­wy­wać się do zmian i poko­ny­wać lęk przed tym, co nowe,
— pra­gniesz pogłę­bić umie­jęt­ność traf­ne­go ana­li­zo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści i samo­dziel­ne­go myśle­nia, któ­re uod­por­nia­ją na manipulacje,
— wie­rzysz, że otwar­ty umysł i cie­ka­wość świa­ta nada­ją życiu smak i głębię.
Tego wszyst­kie­go nauczy cię filozofia.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy