Aktualności

Kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane” – już w czwartek w Gdyni!

Zapraszamy na kolejne Vademecum Filozoficzne, które odbędzie się już w ten czwartek, 26 października. Wydarzenie ponownie przyjmie formę otwartej dyskusji filozoficznej z cyklu „Wszystko jest filozofią — rozmowy niekontrolowane”. Jak i w przypadku poprzednich spotkań, „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego przedsięwzięcia.

Zapisz się do naszego newslettera

Cały pro­jekt stanowi seria spotkań z pol­ski­mi filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi. Do koń­ca tego roku filo­zoficzne dyskus­je uświet­nią swo­ją obec­noś­cią m.in. prof. Marek Cichoc­ki oraz prof. Tomasz Swo­bo­da. Filo­zo­fowie Ci zaj­mu­ją się nie tylko pracą aka­demicką, ale także pop­u­laryza­cją swo­jej dyscy­pliny, co świet­nie wpa­sowu­je się w założe­nia całego cyk­lu „Wszys­tko jest filo­zofią – roz­mowy niekon­trolowane”, czyli otwartych dyskusji filo­zoficznych. Oznacza to, że uczest­ni­cy najpierw wybier­a­ją tem­at dyskusji poprzez głosowanie, a następ­nie stara­ją się prowadz­ić dia­log  prostym, jas­nym językiem. Dzię­ki temu możli­wa jest akty­wiz­a­c­ja osób, które nie są związane zawodowo z filo­zofią. Impulsem do pow­sta­nia tych spotkań jest sprawd­zona for­muła Sokrates Cafe, której głównym założe­niem jest filo­zo­fowanie na demokraty­cznie wybrany tem­at, by doskon­al­ić się w racjon­al­nym sposo­bie prezen­tacji swo­jego świato­poglą­du i by kon­fron­tować go z inny­mi.

W trak­cie czwartkowego spotka­nia będzie moż­na zagłosować na jeden spośród trzech przy­go­towanych tem­atów:

  1. Czym jest miłość?
  2. Czy „co nas nie zabi­je, to nas wzmoc­ni”?
  3. Czy przy­padek ist­nieje?

Filo­zo­fuj!” serdecznie zaprasza do dołączenia do wydarzenia na Face­booku, ale przede wszys­tkim w realu!

Orga­ni­za­tor:

Mias­to Gdy­nia, Fun­dac­ja Vade­me­cum.

Part­nerzy:

CKG, Gdy­nia Kul­tur­al­na, Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe, Kon­sulat Hon­orowy Wielkiego Księst­wa Lux­em­bur­ga, Muzeum Mias­ta Gdyni, Teatr Gdy­nia Głów­na.

Patroni Medi­al­ni:

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” oraz:
Radio Gdańsk, Teolo­gia Poli­ty­cz­na, „Tygod­nik Powszech­ny”, Machi­na Myśli, „Kwartal­nik Artysty­czny Bliza”, Fun­dac­ja Cen­trum Koperni­ka, Coper­ni­cus Cen­ter Press, Filo­zofia w Prak­tyce, Gdyńs­ka Stre­fa Kul­tu­ry.


: Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe (Pl. Grun­waldz­ki 2, Gdy­nia)
26 czer­w­ca, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Bezpłat­ny wstęp

 

 

 

 

 

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka
Źródło: Fun­dac­ja Vade­me­cum

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy