Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Kolejny Spacer z Arystotelesem w Poznaniu – Arystoteles łaciński

Już 24 lutego (piątek) w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spacery z Arystotelesem”. Tym razem uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Arystoteles łaciński”, który wygłosi dr Maciej Przybył. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Wykład, który rozpocznie się o godzinie 18.00, będzie kon­cen­trował się na tema­cie recepcji myśli arys­tote­le­sowskiej w śred­niowiecznej Europie Łacińskiej. Dr Maciej Przy­był, dzieląc swo­je wys­tąpi­e­nie na cztery częś­ci, będzie starał się najpierw wskazać, w jaki sposób i jaki­mi droga­mi myśl Arys­tote­le­sa dotarła na Zachód Europy. Dru­ga część to anal­iza recepcji myśli Sta­giry­ty do wieku XIII, oraz jej znaczenia dla śred­niowiecznej dialek­ty­ki i późniejszej scholasty­ki. Frag­ment trze­ci to najis­tot­niejsza część, która, jak czy­tamy w abstrak­cie wykładu: „sku­pi­ona zostanie wokół prob­lematy­ki arys­toteliz­mu łacińskiego w XIII wieku. W jej ramach prele­gent scharak­teryzu­je doko­na­nia głównych myśli­cieli owego stule­cia, którzy pod wpły­wem filo­zofii przy­rody i metafizy­ki Sta­giry­ty zain­spirowani zostali do nowych poszuki­wań intelek­tu­al­nych i nowego odkry­wa­nia świa­ta”. Na koniec porus­zona zostanie jeszcze kwes­t­ia kon­trow­er­sji związanych z arys­totelizmem w XIV wieku, artykułów parys­kich z roku 1277, a także świeżych nurtów pojaw­ia­ją­cych się w czter­nastym stule­ciu w filo­zofii i teologii.

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zowany z okazji 2400. roczni­cy urodzin Sta­giry­ty, obe­j­mu­ją­cy dzi­ała­nia od październi­ka 2016 roku do czer­w­ca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filo­zoficznych, utrzy­manych w luźnej kon­wencji, które ukazu­ją Arys­tote­le­sa jako myśli­ciela niezwyk­le sil­nie odd­zi­ału­jącego na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Wszys­tko to w wyjątkowym Rez­erwa­cie Arche­o­log­icznym „Genius loci”, którego mot­tem jest wieloz­naczne hasło: „Przekrój poz­na­nia”.


Tem­aty i „prze­wod­ni­cy” najbliższych spotkań to:

24.03 godz. 18.00 – „Arys­tote­les w pol­skim Rene­san­sie” – prof. Dani­lo Fac­ca (Insty­tut Socjologii i Filo­zofii PAN w Warsza­w­ie);

28.04 godz. 18.00 – „Recepc­ja reto­ry­ki Arys­tote­le­sa” – mgr Alek­san­dra Math­iesen (Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza);

19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zofię współczes­ną intere­su­je Arys­tote­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza);

23.06 godz. 18.00 – „Pery­pate­ty­cy o winie, muzyce i sprawach Afrody­ty” – piknik arys­tote­le­sows­ki.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


Rez­er­wat Arche­o­log­iczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań
24.02.2017, godz. 18.00
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy