Aktualności Historia filozofii starożytnej Patronaty Wydarzenia

Kolejny Spacer z Arystotelesem w Poznaniu – Arystoteles łaciński

Już 24 lutego (piątek) w poznańskim Rezerwacie Archeologicznym „Genius loci” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Spacery z Arystotelesem”. Tym razem uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Arystoteles łaciński”, który wygłosi dr Maciej Przybył. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Wykład, który rozpocznie się o godzinie 18.00, będzie kon­cen­trował się na tema­cie recepcji myśli arys­tote­le­sowskiej w śred­niowiecznej Europie Łacińskiej. Dr Maciej Przy­był, dzieląc swo­je wys­tąpi­e­nie na cztery częś­ci, będzie starał się najpierw wskazać, w jaki sposób i jaki­mi droga­mi myśl Arys­tote­le­sa dotarła na Zachód Europy. Dru­ga część to anal­iza recepcji myśli Sta­giry­ty do wieku XIII, oraz jej znaczenia dla śred­niowiecznej dialek­ty­ki i późniejszej scholasty­ki. Frag­ment trze­ci to najis­tot­niejsza część, która, jak czy­tamy w abstrak­cie wykładu: „sku­pi­ona zostanie wokół prob­lematy­ki arys­toteliz­mu łacińskiego w XIII wieku. W jej ramach prele­gent scharak­teryzu­je doko­na­nia głównych myśli­cieli owego stule­cia, którzy pod wpły­wem filo­zofii przy­rody i metafizy­ki Sta­giry­ty zain­spirowani zostali do nowych poszuki­wań intelek­tu­al­nych i nowego odkry­wa­nia świa­ta”. Na koniec porus­zona zostanie jeszcze kwes­t­ia kon­trow­er­sji związanych z arys­totelizmem w XIV wieku, artykułów parys­kich z roku 1277, a także świeżych nurtów pojaw­ia­ją­cych się w czter­nastym stule­ciu w filo­zofii i teologii.

Spac­ery z Arys­tote­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zowany z okazji 2400. roczni­cy urodzin Sta­giry­ty, obe­j­mu­ją­cy dzi­ała­nia od październi­ka 2016 roku do czer­w­ca 2017, w tym dziewięć wykładów oraz wys­tawę fotograficzną. Tworzą one cykl refleksyjnych spotkań filo­zoficznych, utrzy­manych w luźnej kon­wencji, które ukazu­ją Arys­tote­le­sa jako myśli­ciela niezwyk­le sil­nie odd­zi­ału­jącego na kul­turę europe­jską Wschodu i Zachodu. Wszys­tko to w wyjątkowym Rez­erwa­cie Arche­o­log­icznym „Genius loci”, którego mot­tem jest wieloz­naczne hasło: „Przekrój poz­na­nia”.


Tem­aty i „prze­wod­ni­cy” najbliższych spotkań to:

24.03 godz. 18.00 – „Arys­tote­les w pol­skim Rene­san­sie” – prof. Dani­lo Fac­ca (Insty­tut Socjologii i Filo­zofii PAN w Warsza­w­ie);

28.04 godz. 18.00 – „Recepc­ja reto­ry­ki Arys­tote­le­sa” – mgr Alek­san­dra Math­iesen (Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza);

19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zofię współczes­ną intere­su­je Arys­tote­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­w­er­sytet Adama Mick­iewicza);

23.06 godz. 18.00 – „Pery­pate­ty­cy o winie, muzyce i sprawach Afrody­ty” – piknik arys­tote­le­sows­ki.

Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki


Rez­er­wat Arche­o­log­iczny „Genius loci”, ul. Księdza Ignacego Posadzego 3, 61–108, Poz­nań
24.02.2017, godz. 18.00
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy