Konferencje Patronaty

Oblicza interdyscyplinarności – konferencja w Częstochowie

Dlaczego badania nad jakimś problemem podejmowane wspólnie przez specjalistów z wielu dyscyplin naukowych są obecnie zjawiskiem coraz częstszym? Czy nie łamie się w ten sposób rygorów metodologicznych każdej z tych dyscyplin? Co się zyskuje dzięki takiej współpracy? Te i pokrewne problemy będą przedmiotem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Oblicza interdyscyplinarności”, organizowanej przez Koło Naukowe Filozofów AJD w dniach 20–21 kwietnia 2017 r. na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Celem kon­fer­encji jest wspól­na dyskus­ja reprezen­tan­tów różnych nauk, którzy w swo­jej pra­cy badaw­czej pode­j­mu­ją takie zagad­nienia jak człowiek, kul­tura, wszechświat. Orga­ni­za­torom przyświeca hasło inter­dyscy­pli­narnoś­ci naukowej, o której pisał Richard Rorty:

Im więk­sza jest inter­akc­ja filo­zofii z inny­mi ludzki­mi dzi­ała­ni­a­mi (nie tylko z przy­rodoz­naw­st­wem, lecz także ze sztuką, lit­er­aturą, religią i poli­tyką), tym ważniejsza sta­je się filo­zofia dla poli­ty­ki kul­tur­al­nej, a w kon­sek­wencji – użyteczniejsza. Im bardziej dąży do autonomii, na tym mniejszą zasługu­je uwagę.

Współcześnie coraz częś­ciej w różnych dziedz­i­nach nau­ki obser­wu­je­my zjawisko badań inter­dyscy­pli­narnych. Praw­dopodob­nie dal­szy postęp zarówno nauk szczegółowych, jak i filo­zofii będzie prze­b­ie­gał w tym kierunku.

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom, środowisko filo­zofów zaprasza badaczy różnych dyscy­plin naukowych z Pol­s­ki i zagrani­cy, którym nieob­ca jest inter­dyscy­pli­nar­na pra­ca badaw­cza do udzi­ału w kon­fer­encji. Orga­ni­za­torzy zaprasza­ją zarówno filo­zofów, jak i reprezen­tan­tów innych nauk zain­tere­sowanych reflek­sją filo­zoficzną.

Opra­cow­ał: Dami­an Nowak
Grafi­ka: Orga­ni­za­torzy


Akademia im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie
20–21 kwiet­nia 2017
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy