Filozofia w szkole Wydarzenia

Czwarta konferencja „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”

Edukacja filozoficzna – pomiędzy poszukiwaniem sensu życia a nauką krytycznego myślenia to temat IV edycji konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?, organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego i magazyn „Filozofuj!”. Odbędzie się ona w dniach 6–7 marca 2020. Goście specjalni konferencji: prof. dr hab. Stanisław Judycki oraz dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG. Podczas konferencji odbędą się warsztaty, które poprowadzą: Marcin Będkowski (Filozofia w czasach popkultury) oraz Jarosław Marek Spychała (LEGO-LOGOS) oraz dyskusja panelowa na temat stanu nauczania filozofii i etyki w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli akademickich oraz nauczycieli filozofii i etyki w szkołach.

Zapisz się do naszego newslettera

IV edy­c­ja kon­fer­encji Jak uczyć filo­zofii i ety­ki w szkole? – w naw­iąza­niu do zeszłorocznych spotkań akademików z nauczy­ciela­mi filo­zofii i ety­ki – jest kon­tynu­acją wspól­nej reflek­sji i dyskusji na tem­at edukacji filo­zoficznej i ety­cznej. W tym roku będziemy się odnosić do tem­atu Edukac­ja filo­zoficz­napomiędzy poszuki­waniem sen­su życia a nauką kry­ty­cznego myśle­nia, zas­tanaw­ia­jąc się nad cela­mi oraz meto­da­mi ksz­tałce­nia filo­zoficznego. Filo­zoficzne docieka­nia zda­ją być nastaw­ione na real­iza­cję przy­na­jm­niej dwóch celów. Pier­wszym z nich jest mądrość, którą – upraszcza­jąc nieco – moż­na określić mianem wiedzy czy rozu­mienia rzeczy z możli­wie jak najsz­er­szej per­spek­ty­wy. Choć taki cel moż­na rozu­mieć jako poz­nanie wszys­tkiego, co ist­nieje i może ist­nieć, to mądrość doty­czy przede wszys­tkim poz­na­nia tego, co dla człowieka jest najważniejsze – sen­su życia, wiążąc się z poszuki­waniem odpowiedzi na zasad­nicze pyta­nia: Po co przys­zliśmy na ten świat i dokąd zmierza­my? Czy, a jeśli tak, to co w życiu jest naprawdę ważne? O co warto się troszczyć i zab­ie­gać? Drugim celem filo­zoficznych dociekań jest wypra­cow­anie stosownych narzędzi, które zasad­nic­zo moż­na sprowadz­ić do umiejęt­noś­ci kry­ty­cznego myśle­nia. Stąd nauczanie filo­zofii oznacza wcią­ganie jej adep­tów w poszuki­wa­nia, których azy­mut wyz­nacza z jed­nej strony dąże­nie do uch­wyce­nia sen­su życia, z drugiej dąże­nie do zebra­nia koniecznych narzędzi do real­iza­cji celu pier­wszego.

Gość­mi spec­jal­ny­mi kon­fer­encji, którzy wygłoszą wykłady ple­narne, będą: prof. dr hab. Stanisław Judy­c­ki (Uni­w­er­syte­tu Gdańs­ki), zaj­mu­ją­cy się epis­te­mologią, metafizyką, his­torią filo­zofii współczes­nej, filo­zofią religii (teologią filo­zoficzną) oraz dr hab. Rafał Urba­ni­ak, prof. UG, zaj­mu­ją­cy się logiką, filo­zofii matem­aty­ki oraz zas­tosowaniem metod prob­a­bilisty­cznych w krymi­nologii, krymi­nal­istyce i praw­ie.

Pod­czas kon­fer­encji odbędą się warsz­taty. Pier­wszy z nich – Filo­zofia w cza­sach pop­kul­tu­ry – poprowadzi dr Marcin Będ­kows­ki z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Celem warsz­tatu będzie zapoz­nanie uczest­ników z różny­mi możli­woś­ci­a­mi (for­ma­mi, funkc­ja­mi, cela­mi) wyko­rzys­ta­nia tek­stów pop­kul­tu­ry w edukacji filo­zofii, zwłaszcza sze­roko pojętej logi­ki i kry­ty­cznego myśle­nia. Dru­gi warsz­tat, prowad­zony przez Jarosława Mar­ka Spy­chałę, będzie poświę­cony zas­tosowa­niu metody rozwi­ja­nia kreaty­wnoś­ci LEGO-LOGOS w edukacji filo­zoficznej i ety­cznej. J.M. Spy­chała jest autorem pub­likacji naukowych i pop­u­larnonaukowych z zakre­su filo­zofii i his­torii religii, w tym wydanej książ­ki Jask­inia – dro­ga rebe­liantów. W ramach kon­fer­encji odbędzie się również dyskus­ja pan­elowa na tem­at stanu naucza­nia filo­zofii i ety­ki w Polsce. Wprowadze­nie do dyskusji przed­stawi dr Marcin Trepczyńs­ki z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, który zaj­mu­je się mon­i­torowaniem sytu­acji naucza­nia filo­zofii w szkołach śred­nich i matu­ry z filo­zofii.

Do udzi­ału w wydarze­niu zaprasza­my nauczy­cieli aka­demic­kich oraz nauczy­cieli filo­zofii i ety­ki w szkołach (w charak­terze czyn­nym oraz biernym). Zgłoszenia przyj­mu­je­my do 16.02.2020 roku, opła­ta kon­fer­en­cyj­na wynosi 250 zł (obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, zaświad­cze­nie o udziale w kon­fer­encji oraz wyży­wie­nie – prz­er­wy kawowe i obi­ad­owe). Szczegółowe infor­ma­c­je o kon­fer­encji oraz for­mu­la­rz zgłoszeniowy zna­j­du­ją się na stron­ie inter­ne­towej wydarzenia.

Orga­ni­za­torzy:

Insty­tut Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW I ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU!


Ter­min nadsyła­nia abstrak­tów (300–500 słów): 16.02.2020

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na w wysokoś­ci 250 zł (obe­j­mu­je mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, zaświad­czenia o udziale w kon­fer­encji, prz­er­wy kawowe i obi­ady w trak­cie trwa­nia kon­fer­encji)

Ter­min wpłaty:
przy udziale z wys­tąpi­e­niem: 27.02.2020
bez wys­tąpi­enia 3.03.2020


: Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk
6–7 mar­ca 2020 roku
Strona inter­ne­towa kon­fer­encji
Pro­gram kon­fer­encji

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Życie jako takie nie ma sen­su, vide JPSartre Absur­dem jest zes­my się urodzili, absur­dem że umrzemy/aktualne szczegól­nie po grzechu pier­worod­nym, por. ST/NT Bib­lia. Amen.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy