Filozofia w szkole Wydarzenia

Czwarta konferencja „Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?”

Edukacja filozoficzna – pomiędzy poszukiwaniem sensu życia a nauką krytycznego myślenia to temat IV edycji konferencji Jak uczyć filozofii i etyki w szkole?, organizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego i magazyn „Filozofuj!”. Odbędzie się ona w dniach 6–7 marca 2020. Goście specjalni konferencji: prof. dr hab. Stanisław Judycki oraz dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG. Podczas konferencji odbędą się warsztaty, które poprowadzą: Marcin Będkowski (Filozofia w czasach popkultury) oraz Jarosław Marek Spychała (LEGO-LOGOS) oraz dyskusja panelowa na temat stanu nauczania filozofii i etyki w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli akademickich oraz nauczycieli filozofii i etyki w szkołach.

IV edy­cja kon­fe­ren­cji Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szko­le? – w nawią­za­niu do zeszło­rocz­nych spo­tkań aka­de­mi­ków z nauczy­cie­la­mi filo­zo­fii i ety­ki – jest kon­ty­nu­acją wspól­nej reflek­sji i dys­ku­sji na temat edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i etycz­nej. W tym roku będzie­my się odno­sić do tema­tu Edu­ka­cja filo­zo­ficz­napomię­dzy poszu­ki­wa­niem sen­su życia a nauką kry­tycz­ne­go myśle­nia, zasta­na­wia­jąc się nad cela­mi oraz meto­da­mi kształ­ce­nia filo­zo­ficz­ne­go. Filo­zo­ficz­ne docie­ka­nia zda­ją być nasta­wio­ne na reali­za­cję przy­naj­mniej dwóch celów. Pierw­szym z nich jest mądrość, któ­rą – uprasz­cza­jąc nie­co – moż­na okre­ślić mia­nem wie­dzy czy rozu­mie­nia rze­czy z moż­li­wie jak naj­szer­szej per­spek­ty­wy. Choć taki cel moż­na rozu­mieć jako pozna­nie wszyst­kie­go, co ist­nie­je i może ist­nieć, to mądrość doty­czy przede wszyst­kim pozna­nia tego, co dla czło­wie­ka jest naj­waż­niej­sze – sen­su życia, wią­żąc się z poszu­ki­wa­niem odpo­wie­dzi na zasad­ni­cze pyta­nia: Po co przy­szli­śmy na ten świat i dokąd zmie­rza­my? Czy, a jeśli tak, to co w życiu jest napraw­dę waż­ne? O co war­to się trosz­czyć i zabie­gać? Dru­gim celem filo­zo­ficz­nych docie­kań jest wypra­co­wa­nie sto­sow­nych narzę­dzi, któ­re zasad­ni­czo moż­na spro­wa­dzić do umie­jęt­no­ści kry­tycz­ne­go myśle­nia. Stąd naucza­nie filo­zo­fii ozna­cza wcią­ga­nie jej adep­tów w poszu­ki­wa­nia, któ­rych azy­mut wyzna­cza z jed­nej stro­ny dąże­nie do uchwy­ce­nia sen­su życia, z dru­giej dąże­nie do zebra­nia koniecz­nych narzę­dzi do reali­za­cji celu pierwszego.

Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji, któ­rzy wygło­szą wykła­dy ple­nar­ne, będą: prof. dr hab. Sta­ni­sław Judyc­ki (Uni­wer­sy­te­tu Gdań­ski), zaj­mu­ją­cy się epi­ste­mo­lo­gią, meta­fi­zy­ką, histo­rią filo­zo­fii współ­cze­snej, filo­zo­fią reli­gii (teo­lo­gią filo­zo­ficz­ną) oraz dr hab. Rafał Urba­niak, prof. UG, zaj­mu­ją­cy się logi­ką, filo­zo­fii mate­ma­ty­ki oraz zasto­so­wa­niem metod pro­ba­bi­li­stycz­nych w kry­mi­no­lo­gii, kry­mi­na­li­sty­ce i prawie.

Pod­czas kon­fe­ren­cji odbę­dą się warsz­ta­ty. Pierw­szy z nich – Filo­zo­fia w cza­sach popkul­tu­ry – popro­wa­dzi dr Mar­cin Będ­kow­ski z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Celem warsz­ta­tu będzie zapo­zna­nie uczest­ni­ków z róż­ny­mi moż­li­wo­ścia­mi (for­ma­mi, funk­cja­mi, cela­mi) wyko­rzy­sta­nia tek­stów popkul­tu­ry w edu­ka­cji filo­zo­fii, zwłasz­cza sze­ro­ko poję­tej logi­ki i kry­tycz­ne­go myśle­nia. Dru­gi warsz­tat, pro­wa­dzo­ny przez Jaro­sła­wa Mar­ka Spy­cha­łę, będzie poświę­co­ny zasto­so­wa­niu meto­dy roz­wi­ja­nia kre­atyw­no­ści LEGO-LOGOS w edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej i etycz­nej. J.M. Spy­cha­ła jest auto­rem publi­ka­cji nauko­wych i popu­lar­no­nau­ko­wych z zakre­su filo­zo­fii i histo­rii reli­gii, w tym wyda­nej książ­ki Jaski­nia – dro­ga rebe­lian­tów. W ramach kon­fe­ren­cji odbę­dzie się rów­nież dys­ku­sja pane­lo­wa na temat sta­nu naucza­nia filo­zo­fii i ety­ki w Pol­sce. Wpro­wa­dze­nie do dys­ku­sji przed­sta­wi dr Mar­cin Trep­czyń­ski z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, któ­ry zaj­mu­je się moni­to­ro­wa­niem sytu­acji naucza­nia filo­zo­fii w szko­łach śred­nich i matu­ry z filozofii.

Do udzia­łu w wyda­rze­niu zapra­sza­my nauczy­cie­li aka­de­mic­kich oraz nauczy­cie­li filo­zo­fii i ety­ki w szko­łach (w cha­rak­te­rze czyn­nym oraz bier­nym). Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my do 16.02.2020 roku, opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wyno­si 250 zł (obej­mu­je mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne, zaświad­cze­nie o udzia­le w kon­fe­ren­cji oraz wyży­wie­nie – prze­rwy kawo­we i obia­do­we). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kon­fe­ren­cji oraz for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej wydarzenia.

Orga­ni­za­to­rzy:

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego
Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW I ZGŁOSZEŃ UDZIAŁU!


Ter­min nad­sy­ła­nia abs­trak­tów (300–500 słów): 16.02.2020

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na w wyso­ko­ści 250 zł (obej­mu­je mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne, zaświad­cze­nia o udzia­le w kon­fe­ren­cji, prze­rwy kawo­we i obia­dy w trak­cie trwa­nia konferencji)

Ter­min wpłaty:
przy udzia­le z wystą­pie­niem: 27.02.2020
bez wystą­pie­nia 3.03.2020


: Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Gdańskiego
ul. Jana Bażyń­skie­go 4, 80–309 Gdańsk
6–7 mar­ca 2020 roku
Stro­na inter­ne­to­wa konferencji
Pro­gram konferencji

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Życie jako takie nie ma sen­su, vide JPSar­tre Absur­dem jest zesmy się uro­dzi­li, absur­dem że umrzemy/aktualne szcze­gól­nie po grze­chu pier­wo­rod­nym, por. ST/NT Biblia. Amen.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy