Aktualności Antropologia Konferencje

Konferencja naukowa: Filozofia w twórczości Stanisława Lema

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz magazyn „Filozofuj!”, jako oficjalny partner IFiS serdecznie zaprasza w dniach 23–24 marca 2018 r. na ogólnopolską konferencję poświęconą filozofii w twórczości Stanisława Lema, edycja III: Antropologia.

Zapisz się do naszego newslettera

Stanisław Lem był pis­arzem o wyso­kich aspirac­jach filo­zoficznych, o czym świad­czą zarówno jego dzieła eseisty­czne, jak i beletrysty­ka, kwal­i­fiku­ją­ca się w prze­waża­jącej mierze do gatunku sci­ence fic­tion. Tę ostat­nią, jak sam przyz­nawał, trak­tował jako próbę wykroczenia poza obręb tego, co aktu­al­nie znane. Jego wiz­je przyszłoś­ci były więc swoisty­mi ekspery­men­ta­mi myślowy­mi, które kon­struował w opar­ciu o swo­je ogólne przeko­na­nia doty­czące glob­al­nych pro­cesów cywiliza­cyjnych, a zwłaszcza związków między nauką i tech­niką a kul­turą. Z przeko­na­ni­a­mi tymi wiąza­ła się ściśle pew­na wiz­ja człowieka, prezen­towana także w eseistyce.

Auto­ra Solaris nazy­wa się cza­sem human­istą mizantropem. To nieco paradok­salne określe­nie odzwier­cied­la napię­cie, które daje się wyczuć między głębokim pesymizmem poglądów na tem­at natu­ry gatunku Homo sapi­ens a kon­strukcją bohaterów prozy Lema, którzy ostro kon­trastu­ją z wiz­erunk­iem „Ohy­d­ka Sza­le­ja”. Także ostate­cznie negaty­w­na oce­na pro­jek­tu autoe­wolucji, moty­wowana obawą przed utratą fizjo­log­icznych pod­staw kul­tu­ry, świad­czy o ambi­wa­lencji, którą cechował się sto­sunek pis­arza do „drapieżnej małpy”. Być może źródeł tej ambi­wa­lencji należy szukać w przeży­ci­ach z cza­sów II wojny świa­towej, jak i w powo­jen­nym poczu­ciu niepewnoś­ci egzys­tencji.

Trze­cia edy­c­ja cyk­lu kon­fer­encji poświę­conych filo­zoficznym wątkom w twór­c­zoś­ci Stanisława Lema doty­czyć będzie antropologii. Wśród tem­atów wys­tąpień zna­jdą się wąt­ki innoś­ci i obcoś­ci, prob­lematy­ka trans­plan­tacji, zagad­nienia obec­noś­ci zła w naturze ludzkiej i przy­pad­kowoś­ci ludzkiego losu, kwes­t­ia autoe­wolucji i prag­nienia nieśmiertel­noś­ci, a także skom­p­likowane związ­ki myśli i twór­c­zoś­ci pis­arza z poli­tyką.

Swo­je wys­tąpi­enia prezen­tować będą między inny­mi Agniesz­ka Gajew­s­ka (autor­ka mono­grafii Zagła­da i gwiazdy) i Woj­ciech Orlińs­ki (autor biografii Stanisława Lema Życie nie z tej zie­mi).

Pod koniec pier­wszego dnia kon­fer­encji odbędzie się pan­el wspom­nieniowy, w którym wezmą udzi­ał Tomasz Fiałkows­ki i Jerzy Jarzęb­s­ki, nato­mi­ast w trak­cie drugiego dnia odbędzie się roz­mowa na tem­at planowanej antologii Filo­zoficzny Lem.

Orga­ni­za­torzy:
Insty­tut Filo­zofii i Socjologii Uni­w­er­syte­tu Ped­a­gog­icznego im. KEN w Krakowie,
Krakowskie Biuro Fes­ti­walowe oraz Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Krakowie.

Komitet orga­ni­za­cyjny:
Jakub Gomuł­ka (IFiS UP), Fil­ip Kobiela (PTF), Jakub Palm (IFiS UP), Zofia Sajdek (WF UPJPII) i Szy­mon Klos­ka (KBF).

23–24 mar­ca 2018 r. Uni­w­er­sytet Ped­a­gog­iczny im. KEN w Krakowie
Audy­to­ri­um im. prof. W. Dan­ka
ul. Pod­chorążych 2
30–001 Kraków

Wstęp na kon­fer­encję jest bezpłat­ny.

Pro­gram kon­fer­encji do pobra­nia>tutaj.

Strona IFiS z ogłosze­niem o kon­fer­encji>tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy