Aktualności Antropologia Konferencje

Konferencja naukowa: Filozofia w twórczości Stanisława Lema

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz magazyn „Filozofuj!”, jako oficjalny partner IFiS serdecznie zaprasza w dniach 23–24 marca 2018 r. na ogólnopolską konferencję poświęconą filozofii w twórczości Stanisława Lema, edycja III: Antropologia.

Zapisz się do naszego newslettera

Sta­ni­sław Lem był pisa­rzem o wyso­kich aspi­ra­cjach filo­zo­ficz­nych, o czym świad­czą zarów­no jego dzie­ła ese­istycz­ne, jak i bele­try­sty­ka, kwa­li­fi­ku­ją­ca się w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze do gatun­ku scien­ce fic­tion. Tę ostat­nią, jak sam przy­zna­wał, trak­to­wał jako pró­bę wykro­cze­nia poza obręb tego, co aktu­al­nie zna­ne. Jego wizje przy­szło­ści były więc swo­isty­mi eks­pe­ry­men­ta­mi myślo­wy­mi, któ­re kon­stru­ował w opar­ciu o swo­je ogól­ne prze­ko­na­nia doty­czą­ce glo­bal­nych pro­ce­sów cywi­li­za­cyj­nych, a zwłasz­cza związ­ków mię­dzy nauką i tech­ni­ką a kul­tu­rą. Z prze­ko­na­nia­mi tymi wią­za­ła się ści­śle pew­na wizja czło­wie­ka, pre­zen­to­wa­na tak­że w ese­isty­ce.

Auto­ra Sola­ris nazy­wa się cza­sem huma­ni­stą mizan­tro­pem. To nie­co para­dok­sal­ne okre­śle­nie odzwier­cie­dla napię­cie, któ­re daje się wyczuć mię­dzy głę­bo­kim pesy­mi­zmem poglą­dów na temat natu­ry gatun­ku Homo sapiens a kon­struk­cją boha­te­rów pro­zy Lema, któ­rzy ostro kon­tra­stu­ją z wize­run­kiem „Ohyd­ka Sza­le­ja”. Tak­że osta­tecz­nie nega­tyw­na oce­na pro­jek­tu auto­ewo­lu­cji, moty­wo­wa­na oba­wą przed utra­tą fizjo­lo­gicz­nych pod­staw kul­tu­ry, świad­czy o ambi­wa­len­cji, któ­rą cecho­wał się sto­su­nek pisa­rza do „dra­pież­nej mał­py”. Być może źró­deł tej ambi­wa­len­cji nale­ży szu­kać w prze­ży­ciach z cza­sów II woj­ny świa­to­wej, jak i w powo­jen­nym poczu­ciu nie­pew­no­ści egzy­sten­cji.

Trze­cia edy­cja cyklu kon­fe­ren­cji poświę­co­nych filo­zo­ficz­nym wąt­kom w twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema doty­czyć będzie antro­po­lo­gii. Wśród tema­tów wystą­pień znaj­dą się wąt­ki inno­ści i obco­ści, pro­ble­ma­ty­ka trans­plan­ta­cji, zagad­nie­nia obec­no­ści zła w natu­rze ludz­kiej i przy­pad­ko­wo­ści ludz­kie­go losu, kwe­stia auto­ewo­lu­cji i pra­gnie­nia nie­śmier­tel­no­ści, a tak­że skom­pli­ko­wa­ne związ­ki myśli i twór­czo­ści pisa­rza z poli­ty­ką.

Swo­je wystą­pie­nia pre­zen­to­wać będą mię­dzy inny­mi Agniesz­ka Gajew­ska (autor­ka mono­gra­fii Zagła­da i gwiaz­dy) i Woj­ciech Orliń­ski (autor bio­gra­fii Sta­ni­sła­wa Lema Życie nie z tej zie­mi).

Pod koniec pierw­sze­go dnia kon­fe­ren­cji odbę­dzie się panel wspo­mnie­nio­wy, w któ­rym wezmą udział Tomasz Fiał­kow­ski i Jerzy Jarzęb­ski, nato­miast w trak­cie dru­gie­go dnia odbę­dzie się roz­mo­wa na temat pla­no­wa­nej anto­lo­gii Filo­zo­ficz­ny Lem.

Orga­ni­za­to­rzy:
Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Peda­go­gicz­ne­go im. KEN w Kra­ko­wie,
Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we oraz Pol­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­ne Oddział w Kra­ko­wie.

Komi­tet orga­ni­za­cyj­ny:
Jakub Gomuł­ka (IFiS UP), Filip Kobie­la (PTF), Jakub Palm (IFiS UP), Zofia Saj­dek (WF UPJPII) i Szy­mon Klo­ska (KBF).

23–24 mar­ca 2018 r. Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny im. KEN w Kra­ko­wie
Audy­to­rium im. prof. W. Dan­ka
ul. Pod­cho­rą­żych 2
30–001 Kra­ków

Wstęp na kon­fe­ren­cję jest bez­płat­ny.

Pro­gram kon­fe­ren­cji do pobra­nia>tutaj.

Stro­na IFiS z ogło­sze­niem o kon­fe­ren­cji>tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy