Filozofia dla dzieci Konkursy

Konkurs „Dzieci filozofują” 2017

14 lutego wystartowała kolejna edycja konkursu „Dzieci filozofują”. Konkurs mający na celu propagowanie edukacji filozoficznej oraz etycznej, organizowany przez Stowarzyszenie Aqueduct, Szkołę Podstawową nr 267 w Warszawie i Wydawnictwo Muchomor, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Zdol­ność do samodziel­nego myśle­nia powin­na stanow­ić jeden z głównych celów współczes­nej edukacji. Cho­ci­aż­by z tego powodu sze­roko poję­tym zadaniem konkur­su jest właśnie rozwi­janie tego typu umiejęt­noś­ci u najmłod­szych oraz pro­mowanie lekcji filo­zofii i ety­ki w pol­s­kich szkołach.

W celach konkur­sowych młodzi filo­zo­fowie zostali podzie­leni na dwie grupy wiekowe. W obu przy­pad­kach prace konkur­sowe należy dostar­czyć do Szkoły Pod­sta­wowej nr 267 w Warsza­w­ie (ul. Braci Załus­kich 1, 01–773, koniecznie z dopiskiem „Konkurs Filo­zoficzny”) do dnia 21 kwiet­nia. Ogłosze­nie wyników nastąpi 6 maja.

Pier­wsza kat­e­go­ria wiekowa, obe­j­mu­ją­ca dzieci z klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej, będzie star­towała w konkurencji „Baj­ki Filo­zoficzne”. W tym przy­pad­ki celem uczest­ników jest namalowanie włas­nej ilus­tracji do filo­zoficznej baj­ki, wraz z zamieszcze­niem na niej morału lub krótkiej reflek­sji. Pra­ca uczest­ni­ka ma obra­zować samodziel­ny pro­ces myślowy doty­czą­cy inter­pre­tacji ukry­tej w tekś­cie mądroś­ci. Przykład­owo, myśli­cie, że baj­ka „Nowe szaty cesarza” to opowieść o tym dlaczego dzieci są mądrze­jsze od dorosłych, a może raczej o tym, by nie zwracać takiej uwa­gi na wygląd? Celem tej konkurencji jest odkrycie jaki sens dzieci odkry­wa­ją w bajkach. Zachę­ca­jąc je do włas­nej reflek­sji, orga­ni­za­torzy chcą obudz­ić w najmłod­szych ucz­ni­ach umiłowanie mądroś­ci.

Dru­ga kat­e­go­ria wiekowa to „Opowieś­ci filo­zoficzne”, przez­nac­zona dla uczniów klas 4–6 szkół pod­sta­wowych. Celem jest tu stworze­nie włas­nej opowieś­ci w formie opowiada­nia lit­er­ack­iego, komik­su lub fil­mu. Konkurs ma zachę­cić starszych uczniów, równie ciekawych świa­ta co ich młod­si koledzy, do podzie­le­nie się z inny­mi swo­ją włas­ną twór­c­zoś­cią oraz reflek­sją. W tegorocznej edy­cji hasłem tej kat­e­gorii jest „Zarekla­muj dobro”. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „w naszym świecie częs­to pro­mu­je się rzeczy, które wcale nie są takie dobre: przed­mio­ty, które w bied­nych kra­jach wypro­dukowano za grosze, niezdrowe jedze­nie, uży­w­ki. Może czas powiedzieć dość! I zareklam­ować coś, co naprawdę jest wartoś­ciowe. A cóż jest więcej warte od wartoś­ci? Zami­ast rzeczy złych pro­mu­jmy spraw­iedli­wość, pię­kno, tol­er­ancję, miłość, przy­jaźń, mądrość. Zachę­camy by uczniowie sami zas­tanow­ili się, co według nich jest naprawdę warte zareklam­owa­nia”.


Reg­u­lamin konkur­su


Szkoła  Pod­sta­wowa nr  267  im.  Juliusza  Słowack­iego  w  Warsza­w­ie, ul. Braci Załus­kich 1, 01–773 Warsza­wa

14.02–21.04.2017

Link do pro­filu wydarzenia na Face­booku

Link do strony wydarzenia


Opra­cow­ał: Mateusz Tofil­s­ki

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy