Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Filozoficzny kącik rodzica Konkursy Patronaty

Konkurs „Dzieci filozofują” — zgłoszenia do 1 marca

konkurs dzieci filozofują
We współczesnym, złożonym świecie kształtowanie zdolności do samodzielnego myślenia i oceny powinno być jednym z głównych celów edukacji. Rozwijaniu tych oraz wielu innych umiejętności służy edukacja filozoficzna. Ideą przyświecającą naszemu konkursowi jest promowanie edukacji filozoficznej oraz etycznej, dostępnej w polskiej szkole dla każdego (jako lekcje etyki). Chcemy pokazać, że myślenie ma przyszłość.

Kon­kurs „Dzie­ci filo­zo­fu­ją” prze­zna­czo­ny jest dla uczniów szko­ły pod­sta­wo­wej w dwóch kate­go­riach wiekowych:

Pierw­sza kate­go­ria to „Baj­ki Filo­zo­ficz­ne” — dla uczniów klas 1–3 szko­ły pod­sta­wo­wej. Celem uczest­ni­ków jest nama­lo­wa­nie wła­snej ilu­stra­cji do filo­zo­ficz­nej baj­ki wraz z zamiesz­czo­nym mora­łem lub krót­ką reflek­sją. Ilu­stra­cja wraz z mora­łem uczest­ni­ka ma obra­zo­wać samo­dziel­ny pro­ces myślo­wy doty­czą­cy inter­pre­ta­cji ukry­tej w tek­ście mądro­ści. Taka pra­ca przy­po­mi­na meto­dę czę­sto wyko­rzy­sty­wa­ną w pra­cy z naj­młod­szy­mi dzieć­mi na lek­cjach ety­ki. Myśli­cie, że baj­ka „Nowe sza­ty cesa­rza” to opo­wieść o tym dla­cze­go dzie­ci są mądrzej­sze od doro­słych, a może raczej o tym, by nie zwra­cać takiej uwa­gi na wygląd? Pra­gnie­my dowie­dzieć się, jaki sens dzie­ci odkry­wa­ją w baj­kach. Zachę­ca­jąc je do wła­snej reflek­sji, chce­my obu­dzić nawet w naj­młod­szych uczniach umi­ło­wa­nie mądrości.

Dru­ga kate­go­ria wie­ko­wa to „Opo­wie­ści filo­zo­ficz­ne” — prze­zna­czo­na dla uczniów klas 4–6 szkół
pod­sta­wo­wych. Celem jest stwo­rze­nie wła­snej opo­wie­ści w for­mie opo­wia­da­nia lite­rac­kie­go, komik­su lub fil­mu. Star­si ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych są rów­nie cie­ka­wi świa­ta, co ich młod­sze kole­żan­ki i kole­dzy, a doświad­cze­nie w sta­wia­niu trud­nych pytań i szu­ka­niu na nie odpo­wie­dzi mają więk­sze. Naszym celem jest zachę­cić ich do podzie­le­nia się z inny­mi swo­ją wła­sną twór­czo­ścią oraz refleksją.W tego­rocz­nej edy­cji hasłem tej kate­go­rii jest “Zare­kla­muj dobro”. W naszym świe­cie czę­sto pro­mu­je się rze­czy, któ­re wca­le nie są takie dobre: przed­mio­ty, któ­re w bied­nych kra­jach wypro­du­ko­wa­no za gro­sze, nie­zdro­we jedze­nie, używ­ki. Może więc czas powie­dzieć dość! I zare­kla­mo­wać coś, co napraw­dę jest war­to­ścio­we. A cóż jest wię­cej war­te od war­to­ści? Zamiast rze­czy złych pro­muj­my spra­wie­dli­wość, pięk­no, tole­ran­cję, miłość, przy­jaźń, mądrość. Zachę­ca­my, by ucznio­wie sami zasta­no­wi­li się, co według nich jest napraw­dę war­te zareklamowania.

Ter­mi­ny:

Ter­min dostar­cze­nia prac: 1.03.2019 r.

Ogło­sze­nie wyni­ków kon­kur­su: 16.03.2019 r.

Finał i wrę­cze­nie nagród: 30.03.2019 r.

Orga­ni­za­to­rzy:

Sto­wa­rzy­sze­nie Aqu­educt
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 267 im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Warszawie

Patro­ni:

Insty­tut Filo­zo­fii UW

Link do wyda­rze­nia na Face­bo­oku.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy