Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Filozoficzny kącik rodzica Konkursy Patronaty

Konkurs „Dzieci filozofują” — zgłoszenia do 1 marca

konkurs dzieci filozofują
We współczesnym, złożonym świecie kształtowanie zdolności do samodzielnego myślenia i oceny powinno być jednym z głównych celów edukacji. Rozwijaniu tych oraz wielu innych umiejętności służy edukacja filozoficzna. Ideą przyświecającą naszemu konkursowi jest promowanie edukacji filozoficznej oraz etycznej, dostępnej w polskiej szkole dla każdego (jako lekcje etyki). Chcemy pokazać, że myślenie ma przyszłość.

Zapisz się do naszego newslettera

Konkurs „Dzieci filo­zo­fu­ją” przez­nac­zony jest dla uczniów szkoły pod­sta­wowej w dwóch kat­e­go­ri­ach wiekowych:

Pier­wsza kat­e­go­ria to „Baj­ki Filo­zoficzne” — dla uczniów klas 1–3 szkoły pod­sta­wowej. Celem uczest­ników jest namalowanie włas­nej ilus­tracji do filo­zoficznej baj­ki wraz z zamieszc­zonym morałem lub krótką reflek­sją. Ilus­trac­ja wraz z morałem uczest­ni­ka ma obra­zować samodziel­ny pro­ces myślowy doty­czą­cy inter­pre­tacji ukry­tej w tekś­cie mądroś­ci. Taka pra­ca przy­pom­i­na metodę częs­to wyko­rzysty­waną w pra­cy z najmłod­szy­mi dzieć­mi na lekc­jach ety­ki. Myśli­cie, że baj­ka „Nowe szaty cesarza” to opowieść o tym dlaczego dzieci są mądrze­jsze od dorosłych, a może raczej o tym, by nie zwracać takiej uwa­gi na wygląd? Prag­niemy dowiedzieć się, jaki sens dzieci odkry­wa­ją w bajkach. Zachę­ca­jąc je do włas­nej reflek­sji, chce­my obudz­ić nawet w najmłod­szych ucz­ni­ach umiłowanie mądroś­ci.

Dru­ga kat­e­go­ria wiekowa to „Opowieś­ci filo­zoficzne” — przez­nac­zona dla uczniów klas 4–6 szkół
pod­sta­wowych. Celem jest stworze­nie włas­nej opowieś­ci w formie opowiada­nia lit­er­ack­iego, komik­su lub fil­mu. Star­si uczniowie szkół pod­sta­wowych są równie ciekawi świa­ta, co ich młod­sze koleżan­ki i koledzy, a doświad­cze­nie w staw­ia­n­iu trud­nych pytań i szuka­niu na nie odpowiedzi mają więk­sze. Naszym celem jest zachę­cić ich do podzie­le­nia się z inny­mi swo­ją włas­ną twór­c­zoś­cią oraz refleksją.W tegorocznej edy­cji hasłem tej kat­e­gorii jest “Zarekla­muj dobro”. W naszym świecie częs­to pro­mu­je się rzeczy, które wcale nie są takie dobre: przed­mio­ty, które w bied­nych kra­jach wypro­dukowano za grosze, niezdrowe jedze­nie, uży­w­ki. Może więc czas powiedzieć dość! I zareklam­ować coś, co naprawdę jest wartoś­ciowe. A cóż jest więcej warte od wartoś­ci? Zami­ast rzeczy złych pro­mu­jmy spraw­iedli­wość, pię­kno, tol­er­ancję, miłość, przy­jaźń, mądrość. Zachę­camy, by uczniowie sami zas­tanow­ili się, co według nich jest naprawdę warte zareklam­owa­nia.

Ter­miny:

Ter­min dostar­czenia prac: 1.03.2019 r.

Ogłosze­nie wyników konkur­su: 16.03.2019 r.

Finał i wręcze­nie nagród: 30.03.2019 r.

Orga­ni­za­torzy:

Sto­warzysze­nie Aque­duct
Szkoła Pod­sta­wowa nr 267 im. Juliusza Słowack­iego w Warsza­w­ie

Patroni:

Insty­tut Filo­zofii UW

Link do wydarzenia na Face­booku.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy