Konkursy

Konkurs literacki Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej 2021

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej ogłasza nabór opowiadań do drugiej edycji konkursu literackiego dla debiutantów. Jego celem jest wyłonienie najlepszych tekstów utrzymanych w konwencji fantastyki naukowej.

Kon­kurs lite­rac­ki Pol­skiej Fun­da­cji Fan­ta­sty­ki Nauko­wej (PFFN) jest skie­ro­wa­ny do osób, któ­re ukoń­czy­ły 16 lat i dotych­czas nie opu­bli­ko­wa­ły żad­nej książ­ki, lub wyda­ły co naj­wy­żej jed­ną publi­ka­cję bele­try­stycz­ną dro­gą self-publi­shin­gu. Nade­sła­ne opo­wia­da­nia muszą mieć cha­rak­ter ory­gi­nal­nych i dotąd nie­pu­bli­ko­wa­nych prac.

PFFN ma na celu popu­la­ry­za­cję fan­ta­sty­ki nauko­wej, dla­te­go pra­ce kon­kur­so­we muszą być w zna­czą­cym stop­niu opar­te na fun­da­men­cie obo­wią­zu­ją­cych praw, teo­rii albo pro­gnoz nauko­wych, bądź na ich logicz­nym roz­wi­nię­ciu, zgod­nym ze współ­cze­sną wie­dzą naukową.

Tek­sty liczą­ce od 15 000 do 50 000 zna­ków (ze spacjami),należy wysy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres mailo­wy: konkurs@pffn.org.pl. Ter­min nad­sy­ła­nia: od 1 czerw­ca do 31 sierp­nia 2021 roku.

Pra­ce zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod kątem speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych oraz warsz­ta­tu lite­rac­kie­go oce­ni Jury w składzie:

  • dr hab. Leszek Błasz­kie­wicz (astro­fi­zyk; czło­nek Pol­skie­go Towa­rzy­stwo Astro­no­micz­ne­go)
  • dr hab. Edy­ta Rudolf (teo­re­tycz­ka literatury)
  • dr Krzysz­tof M. Maj (gro­znaw­ca, teo­re­tyk lite­ra­tu­ry i nar­ra­cji; redak­tor naczel­ny cza­so­pi­sma nauko­wo-lite­rac­kie­go „Cre­atio Fantastica”)
  • dr Szy­mon Cha­rzyń­ski (spe­cja­li­sta nauk mate­ma­tycz­no-fizycz­nych, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „Del­ta”)
  • Romu­ald Paw­lak (pisarz fantastyki)

Kon­kurs obję­ły patro­na­tem medial­nym redak­cje mie­sięcz­ni­ków „Del­ta” oraz „Mło­dy Tech­nik” – cza­so­pism, któ­re od kil­ku­dzie­się­ciu lat popu­la­ry­zu­ją wie­dzę nauko­wo-tech­nicz­ną, a to ostat­ni ma tak­że za sobą dłu­gą tra­dy­cję wspie­ra­nia na swo­ich łamach twór­ców pol­skiej scien­ce fic­tion. Patro­nat hono­ro­wy nad kon­kur­sem zapew­ni­ło Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO.

Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi w pierw­szym kwar­ta­le 2021 roku. Peł­ny regu­la­min oraz for­mu­larz uczest­nic­twa zna­leźć moż­na na stro­nie orga­ni­za­to­ra.

Naj­lep­sze utwo­ry zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w Anto­lo­gii Pol­skiej Fan­ta­sty­ki Nauko­wej za rok 2022, któ­ra uka­że się nakła­dem Wydaw­nic­twa IX. Zwy­cięz­cy, oprócz egzem­pla­rza wyda­ne­go zbio­ru, otrzy­ma­ją pamiąt­ko­we dyplo­my oraz nagro­dy książ­ko­we ufun­do­wa­ne przez Wydaw­nic­two IX, Wydaw­nic­two Power­graph, oraz Wydaw­nic­two Warbook.

War­to przy­po­mnieć, iż zeszło­rocz­na, pierw­sza edy­cja kon­kurs lite­rac­kie­go PFFN cie­szy­ła się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Nade­sła­no bowiem 168 opo­wia­dań, wpi­su­ją­cych się w nurt scien­ce fic­tion, któ­rych tema­ty­ka poru­sza­ła kwe­stię sztucz­nej inte­li­gen­cji i robo­ty­ki, rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej, moż­li­wych sce­na­riu­szy zagła­dy świa­ta czy kla­sycz­ną pro­ble­ma­ty­kę lotów kosmicz­nych oraz poten­cjal­nych kon­tak­tów z poza­ziem­ski­mi cywilizacjami.

Ilu­stra­cja: Vivi Ekhart

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy