Aktualności Konkursy Ogłoszenia

Konkurs na najlepszy projekt okładki!

Ogłaszamy konkurs na projekt okładki magazynu „Filozofuj!” numer 6(36), którego tematem przewodnim będą współczesne mity. To pierwszy raz, kiedy postanowiliśmy oddać w Wasze ręce ten (jakże ważny) element magazynu. Czy jest tu ktoś, kto chciałby, aby jego praca stała się oficjalną okładką ogólnopolskiego magazynu?

Wie­my, że są wśród Was pla­sty­cy, gra­fi­cy, arty­ści i twór­cy. Do zgła­sza­nia swo­ich pro­po­zy­cji zachę­ca­my wszystkich: 

 • ama­to­rów
 • pro­fe­sjo­na­li­stów
 • stu­den­tów
 • absol­wen­tów szkół plastycznych
 • i wszyst­kich miło­śni­ków sztuki! 

Po pierw­sze, chce­my, aby­ście współ­two­rzy­li z nami 36. numer F! (któ­ry, co waż­ne, do sprze­da­ży tra­fi dopie­ro w listo­pa­dzie). Po dru­gie, sta­le szu­ka­my źró­deł wspar­cia (nie tyl­ko finan­so­we­go, ale i mery­to­rycz­ne­go, arty­stycz­ne­go, orga­ni­za­cyj­ne­go itd.) naszej ini­cja­ty­wy. Jak pamię­ta­cie, MKiDN przy­zna­ło nam tyl­ko poło­wę wnio­sko­wa­nych środ­ków na wyda­wa­nie maga­zy­nu. Last but not least, dla nie­któ­rych z Was może być to cen­na pozy­cja w portfolio. 

Czas nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych upły­wa 1 sierp­nia o 23:59!

Nie chce­my suge­ro­wać ani pod­po­wia­dać jaką wizję na tę okład­kę mamy my. Niech jedy­nym ogra­ni­cze­niem będzie Wasza wyobraź­nia… i kil­ka waż­nych pod­punk­tów Regu­la­mi­nu, któ­ry prze­czy­ta­cie poniżej 🙂

Regu­la­min: 

 1. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!”. Udział w kon­kur­sie jest bez­płat­ny i dostęp­ny dla każdego.
 2. Ter­min nad­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych: do 1.08.2020 r. do godz. 23:59.
 3. Spo­sób prze­sy­ła­nia prac kon­kur­so­wych: pro­si­my o prze­sła­nie prac kon­kur­so­wych na adres mailo­wy: olga.tuznik@academicon.pl
 4. Pro­jek­ty zgło­szo­ne do kon­kur­su reali­zo­wa­ne muszą być w cało­ści samo­dziel­nie przez Pro­jek­tan­ta i musi on mieć peł­ne pra­wa do dys­po­no­wa­nia pra­wa­mi autor­ski­mi do projektu.
 5. Pro­jek­ty zgło­szo­ne do kon­kur­su mogą zostać wyko­na­ne dowol­ną tech­ni­ką i prze­sła­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną. Muszą speł­niać nastę­pu­ją­ce warun­ki tech­nicz­ne: wymia­ry okład­ki to 210 mm x 271 mm ( + spad po 3 mm z każ­dej stro­ny). Roz­dziel­czość gra­fi­ki na okład­kę to 300 dpi. Wszyst­kie dotych­cza­so­we okład­ki maga­zy­nu moż­na zoba­czyć tutaj (war­to wziąć pod uwa­gę na eta­pie pro­jek­to­wa­nia pozy­cję winie­ty cza­so­pi­sma). Wysła­ne pli­ki powin­ny zawie­rać w nazwie imię i nazwi­sko Autora.
 6. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni jed­ną zwy­cię­ską pra­cę, któ­ra będzie okład­ką nume­ru 6(36) maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Orga­ni­za­tor zastrze­ga sobie pra­wo do roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su bez wyło­nie­nia zwycięzcy. 
 7. Ter­min i spo­sób roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 5.08.2020 r. Zwy­cięz­ca zosta­nie ogło­szo­ny na por­ta­lu filozofuj.eu oraz na pro­fi­lach spo­łecz­no­ścio­wych Orga­ni­za­to­ra. Ponad­to zwy­cięz­ca otrzy­ma infor­ma­cję o wygra­nej na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, z któ­rej zosta­ło nade­sła­ne zgłoszenie. 
 8. Nagro­dy: Zwy­cię­ska pra­ca zosta­nie opu­bli­ko­wa­na na okład­ce nume­ru 6(36) maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, ponad­to zwy­cięz­ca otrzy­mu­je rocz­ną pre­nu­me­ra­tę maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.
 9. Pro­jek­ty nie mogą: 

a) nosić zna­mion plagiatu,

b) naru­szać praw osób trze­cich, co Pro­jek­tant oświad­cza skła­da­jąc Zgłoszenie,

c) być nie­zgod­ne z powszech­nie przy­ję­ty­mi zasa­da­mi społecznymi,

d) być wul­gar­ne lub obraźliwe,

e) być rasi­stow­skie lub dys­kry­mi­nu­ją­ce kogo­kol­wiek, w jaki­kol­wiek sposób,

f) być nie­zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi prawa,

g) być wcze­śniej publi­ko­wa­ne lub zgła­sza­ne do innych konkursów. 

Orga­ni­za­tor ma pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian i korekt w zwy­cię­skim pro­jek­cie, nie­zbęd­nych do dosto­so­wa­nia ich do warun­ków wyni­ka­ją­cych z przy­go­to­wa­nia do dru­ku. Wpro­wa­dza­jąc zmia­ny, Orga­ni­za­tor wysy­ła pro­jekt do auto­ry­za­cji przed osta­tecz­ną publi­ka­cją nume­ru 6(36) maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy