Bez kategorii Konkursy

Konkurs! Napisz nam skąd się bierze głupota i wygraj książkę „Szkice z filozofii głupoty”.

Głupota jest zjawiskiem powszechnym, jednak jej geneza jest tajemnicza i znakomicie nadaje się do rozważań filozoficznych. Masz pomysł jak ją wyjaśnić? Napisz i wygraj książkę!

Dzię­ki wydaw­nic­twu Coper­ni­cus Cen­ter Press mamy dla Was 3 egzem­pla­rze książ­ki „Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty” autor­stwa Bar­to­sza Broż­ka, Micha­ła Hel­le­ra i Jerze­go Stel­ma­cha. Aby dać sobie szan­sę na wygra­ną wystar­czy że klik­nie­cie w ten link do nasze­go postu na FB i zosta­wi­cie odpo­wiedź na pyta­nie: Skąd według Was bie­rze się głu­po­ta? Spo­śród komen­ta­rzy wyło­ni­my trzech naj­lep­szych tro­pi­cie­li głu­po­ty i wzbo­ga­ci­my ich o zacną książ­kę wymie­nio­ną w tytule. 

Zachę­ca­my Was do udzia­łu, razem mamy więk­sze szan­se w wal­ce z głupotą!

 

Regu­la­min konkursu:

?Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!” we współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Coper­ni­cus Cen­ter Press.

?Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.

?Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: do 29 kwiet­nia 2021 r. do godz. 23:59.

?Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do posta na Facebooku.

?Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni trzy naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­pla­rzu książki.

?Ter­min i spo­sób ogło­sze­nia zwy­cięz­cy: 30 kwiet­nia 2021 r. (wpis na por­ta­lu filozofuj.eu i kana­łach social media nale­żą­cych do „Filo­zo­fuj!” )

?Nagro­dy: 3 książ­ki „Szki­ce z filo­zo­fii głu­po­ty” Bar­to­sza Broż­ka, Micha­ła Hel­le­ra i Jerze­go Stelmacha.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy