Konkursy

Konkurs! Odpowiedz nam na pytanie i wygraj książkę „Godny pożądania stan świadomości”.

Hedonizm został owiany złą sławą, zarówno jako stanowisko filozoficzne, jak i podejście do życia. Katarzyna de Lazari-Radek wychodzi jednak naprzeciw tej narracji i pisze o przyjemności jako wartości ostatecznej. Czy zatem przyjemność może być wartością samą w sobie? Odpowiedz i wygraj książkę!

Razem z Wydaw­nic­twem Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Was do wygra­nia 3 egzem­pla­rze książ­ki „God­ny pożą­da­nia stan świa­do­mo­ści” autor­stwa Kata­rzy­ny de Laza­ri-Radek. Oczy­wi­ście wszyst­ko dla­te­go, że zale­ży nam na filo­zo­ficz­nej dys­ku­sji! Żeby dać sobie szan­sę na wygra­ną wystar­czy, że klik­nie­cie w ten link do nasze­go postu na FB i zosta­wi­cie odpo­wiedź na pyta­nie: Czy przy­jem­ność może być war­to­ścią samą w sobie? Spo­śród komen­ta­rzy wyło­ni­my i uho­no­ru­je­my trzy najciekawsze.

Gorą­co zachę­ca­my do udziału 🙂

Regu­la­min konkursu:

?Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!” we współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Uni­wer­sy­te­tu Łódzkiego

?Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.

?Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: do 11 czerw­ca 2021 r. do godz. 14:00.

?Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do tego posta na FB.

?Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni trzy naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­pla­rzu książki.

?Ter­min i spo­sób ogło­sze­nia zwy­cięz­cy: 11 kwiet­nia 2021 r. godz. 15:00 (w komen­ta­rzach pod kon­kur­so­wym postem)

?Nagro­dy: 3 książ­ki „God­ny pożą­da­nia stan świa­do­mo­ści” autor­stwa Kata­rzy­ny de Lazari-Radek. 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy