Konkursy

Konkurs na temat inspiracji filozoficznych

Filozofuj i wygraj książkę! Ogłaszamy konkurs z nagrodami i zachęcamy do dyskusji filozoficznej. By wziąć udział w konkursie, należy do 24 października odpowiedzieć na 2 pytania. Szczegóły w regulaminie. Powodzenia!

Oto regu­la­min konkursu:

 1. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”.
 2. Każ­dy może wziąć udział w konkursie.
 3. Ankie­ta kon­kur­so­wa: Wyraź opi­nię na nastę­pu­ją­ce pytania:
  1. Co cię inspi­ru­je w filozofii?
  2. Jaką tra­dy­cję filo­zo­ficz­ną / jakie­go filo­zo­fa cenisz naj­bar­dziej i dlaczego? 
 4. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 24 paź­dzier­ni­ka 2016.
 5. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wie­dzi na pyta­nia kon­kur­so­we nale­ży wpi­sać w komen­tarz do ogła­sza­ją­ce­go kon­kurs postu, któ­ry zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny na naszym face­bo­oko­wym fanpage’u.  
 6. Zwy­cię­skie odpo­wie­dzi umie­ści­my w posta­ci osob­ne­go wpi­su na naszej stro­nie internetowej.
 7. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: trzy naj­cie­kaw­sze wypo­wie­dzi wyło­ni jury redak­cyj­ne w skła­dzie: Celi­na Gło­gow­ska, Bar­tosz Kur­kow­ski, Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta, Robert Kryński.
 8. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 28 paź­dzier­ni­ka 2016.
 9. Nagro­dy: 3 książ­ki Pano­ra­ma współ­cze­snej filo­zo­fii, red. Jacek Hołów­ka, Bog­dan Dziob­kow­ski, PWN: War­sza­wa 2016.

Pano­ra­ma współ­cze­snej filo­zo­fii to prze­gląd naj­waż­niej­szych spo­rów współ­cze­snej filo­zo­fii, któ­re­go auto­ra­mi są wybit­ni pol­scy filo­zo­fo­wie i filo­zof­ki. Napi­sa­ny w for­mie pre­zen­ta­cji i obro­ny wybra­nych sta­no­wisk w ramach kon­kret­nych dys­ku­sji w obsza­rze m.in. epi­ste­mo­lo­gii, onto­lo­gii, ety­ki, filo­zo­fii logi­ki, filo­zo­fii nauki, filo­zo­fii umy­słu czy filo­zo­fii spo­łecz­nej. Prze­gląd ten sta­no­wi dosko­na­łe wpro­wa­dze­nie zapo­zna­nia się z aktu­al­nym sta­nem świa­to­wych i pol­skich badań filozoficznych.

Auto­ra­mi zawar­tych w tomie publi­ka­cji są: Adam Chmie­lew­ski, Bog­dan Dziob­kow­ski, Joan­na Gór­nic­ka-Kali­now­ska, Adam Gro­bler, Piotr Gutow­ski, Jacek Hołów­ka, Mar­cin Iwa­nic­ki, Jan Kro­kos, Damian Lesz­czyń­ski, Iwo­na Lorenc, Mar­cin Mił­kow­ski, Joan­na Odro­wąż-Syp­niew­ska, Zofia Rosiń­ska, Woj­ciech Sady, Maciej Sen­dłak, Maciej Soin, Andrzej Sza­haj, Andrzej Szo­stek, Tade­usz Szub­ka, Mag­da­le­na Śro­da, Krzysz­tof Wie­czo­rek, Jan Woleń­ski, Krzysz­tof Wój­to­wicz, Andrzej Zie­liń­ski, Rena­ta Ziemińska.

logoF-150

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy