Konkursy

Konkurs na temat inspiracji filozoficznych

Filozofuj i wygraj książkę! Ogłaszamy konkurs z nagrodami i zachęcamy do dyskusji filozoficznej. By wziąć udział w konkursie, należy do 24 października odpowiedzieć na 2 pytania. Szczegóły w regulaminie. Powodzenia!

Oto reg­u­lamin konkur­su:

 1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.
 2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
 3. Anki­eta konkur­sowa: Wyraź opinię na następu­jące pyta­nia:
  1. Co cię inspiru­je w filo­zofii?
  2. Jaką trady­cję filo­zoficzną / jakiego filo­zo­fa cenisz najbardziej i dlaczego? 
 4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 24 październi­ka 2016.
 5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedzi na pyta­nia konkur­sowe należy wpisać w komen­tarz do ogłasza­jącego konkurs pos­tu, który zostanie opub­likowany na naszym face­bookowym fanpage’u.  
 6. Zwycięskie odpowiedzi umieścimy w postaci osob­ne­go wpisu na naszej stron­ie inter­ne­towej.
 7. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: trzy naj­ciekawsze wypowiedzi wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Celi­na Gło­gows­ka, Bar­tosz Kurkows­ki, Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta, Robert Kryńs­ki.
 8. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 28 październi­ka 2016.
 9. Nagrody: 3 książ­ki Panora­ma współczes­nej filo­zofii, red. Jacek Hołówka, Bog­dan Dziobkows­ki, PWN: Warsza­wa 2016.

Panora­ma współczes­nej filo­zofii to przegląd najważniejszych sporów współczes­nej filo­zofii, którego autora­mi są wybit­ni polscy filo­zo­fowie i filo­zof­ki. Napisany w formie prezen­tacji i obrony wybranych stanowisk w ramach konkret­nych dyskusji w obszarze m.in. epis­te­mologii, ontologii, ety­ki, filo­zofii logi­ki, filo­zofii nau­ki, filo­zofii umysłu czy filo­zofii społecznej. Przegląd ten stanowi doskon­ałe wprowadze­nie zapoz­na­nia się z aktu­al­nym stanem świa­towych i pol­s­kich badań filo­zoficznych.

Autora­mi zawartych w tomie pub­likacji są: Adam Chmielews­ki, Bog­dan Dziobkows­ki, Joan­na Gór­nic­ka-Kali­nows­ka, Adam Grob­ler, Piotr Gutows­ki, Jacek Hołówka, Marcin Iwan­ic­ki, Jan Krokos, Dami­an Leszczyńs­ki, Iwona Lorenc, Marcin Miłkows­ki, Joan­na Odrowąż-Syp­niews­ka, Zofia Rosińs­ka, Woj­ciech Sady, Maciej Sendłak, Maciej Soin, Andrzej Sza­haj, Andrzej Szostek, Tadeusz Szub­ka, Mag­dale­na Śro­da, Krzysztof Wiec­zorek, Jan Woleńs­ki, Krzysztof Wój­tow­icz, Andrzej Zielińs­ki, Rena­ta Ziemińs­ka.

logoF-150

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy