Konkursy

Konkurs wokół tematu książki „Geniusz kłamstwa”

Wykaż się znajomością biografii filozofów i wygraj książkę „Geniusz kłamstwa”! Ogłaszamy konkurs z nagrodami. By wziąć w nim udział, należy do 29 października wytypować filozofa lub filozofkę którzy, pomimo trudności, żyli w zgodzie z wyznawaną przez siebie filozofią. Szczegóły w regulaminie. Powodzenia!

Zapisz się do naszego newslettera

Wskaż filo­zo­fa lub filo­zofkę, którzy mimo społecznego odrzuce­nia ich poglądów, odz­naczyli się najwięk­szą odwagą, żyjąc i postępu­jąc zgod­nie z głos­zoną przez siebie filo­zofią.

Do wygra­nia są 2 egzem­plarze książ­ki Françoisa Noudel­man­na pt. Geniusz kłamst­wa.

Wystar­czy do 29 październi­ka wysłać do nas odpowiedź lub dodać ją w komen­tarzu pod postem konkur­sowym. Szczegóły w reg­u­laminie. Zaprasza­my do udzi­ału.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie.
  3. Zadanie konkur­sowe: Wskaż filo­zo­fa lub filo­zofkę, którzy mimo społecznego odrzuce­nia ich poglądów, odz­naczyli się najwięk­szą odwagą, żyjąc i postępu­jąc zgod­nie z głos­zoną przez siebie filo­zofią.
  4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 29 październi­ka 2018
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu.
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Dwie naj­ciekawsze propozy­c­je wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Robert Kryńs­ki i Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka.
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 31 październi­ka 2018
  8. Nagrody: Egzem­plarz książ­ki, który prześle­my do zwycięzców pocztą.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy