Filozofia współczesna Konkursy

Konkurs z książką „Kołakowski. Czytanie świata. Biografia”

23 października 1927 r. urodził się Leszek Kołakowski, a my w rocznicę jego urodzin ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest biografia Mistrza! Mamy dla Was dwa egzemplarze niezwykłej książki autorstwa Zbigniewa Mentzla Kołakowski. Czytanie świata. Biografia, która swoją premierę miała zaledwie 8 dni temu.

Dzię­ki współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Znak, może­my zapro­po­no­wać Wam udział w zaba­wie. Wspo­mnia­ną wyżej nowo­ścią wydaw­ni­czą obda­ru­je­my aż dwie oso­by. Co trze­ba zro­bić, żeby wygrać? Wystar­czy, że pod postem na naszym face­bo­oko­wym pro­fi­lu napi­sze­cie odpo­wiedź na pyta­nie, za co naj­bar­dziej ceni­cie Lesz­ka Koła­kow­skie­go. My z kolei, wraz z całym redak­cyj­nym gro­nem, wybie­rze­my te dwie odpo­wie­dzi, któ­re naj­bar­dziej nas urzek­ną. Prze­my­śl­cie na spo­koj­nie to, co chce­cie napi­sać, bo na Wasze zgło­sze­nia cze­ka­my aż do nie­dzie­li włącznie.

Ten wybit­ny filo­zof nie­chęt­nie mówił o sobie i życiu pry­wat­nym, pozo­sta­jąc w cie­niu swe­go dzie­ła. Pozba­wio­ny w PRL‑u pra­wa naucza­nia i obło­żo­ny zaka­zem dru­ku, opu­ścił w 1968 roku Pol­skę, by wkrót­ce zostać pro­fe­so­rem pre­sti­żo­we­go All Souls Col­le­ge w Oxfor­dzie. Jego Tezy o nadziei i bez­na­dziej­no­ści w latach 70. sta­ły się głów­nym źró­dłem inte­lek­tu­al­nej inspi­ra­cji dla powsta­ją­cej w Pol­sce opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej, a Głów­ne nur­ty mark­si­zmu, wiel­ki roz­ra­chu­nek z tota­li­ta­ry­zmem, to jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek XX wie­ku. Znaw­ca chrze­ści­jań­stwa i filo­zo­fii reli­gii, szu­ka­ją­cy Abso­lu­tu, do koń­ca życia pozo­sta­wał poza Kościo­łem. Pierw­szy lau­re­at ame­ry­kań­skiej Nagro­dy im. Joh­na Klu­ge­go nazy­wa­nej „filo­zo­ficz­nym Noblem” (2003), kawa­ler Orde­ru Orła Bia­łe­go (1997). W best­sel­le­ro­wych tomach Mini wykła­dy o maxi spra­wach oraz O co nas pyta­ją wiel­cy filo­zo­fo­wie? Leszek Koła­kow­ski przy­bli­żył szer­szej publicz­no­ści w Pol­sce doro­bek naj­wy­bit­niej­szych myśli­cie­li w histo­rii. Korzy­sta­jąc z boga­te­go archi­wum udo­stęp­nio­ne­go nie­daw­no przez rodzi­nę, Zbi­gniew Ment­zel opo­wia­da histo­rię fascy­nu­ją­ce­go czło­wie­ka, któ­re­go prze­ni­kli­wo­ści bał się Gomuł­ka i par­tyj­ni apa­rat­czy­cy. Nie­przy­ja­ciel bana­łu. Impo­nu­ją­cy wie­dzą mistrz. Nauczy­ciel, jakie­go dziś potrzebujemy.

[z mate­ria­łów wydawcy]

Chce­cie wie­dzieć wię­cej? Powalcz­cie o książkę!


Regu­la­min konkursu:

?Roz­da­nie orga­ni­zo­wa­ne jest przez maga­zyn „Filo­zo­fuj!” we współ­pra­cy z Wydaw­nic­twem Znak

?Każ­dy może wziąć udział w rozdaniu.

?Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: do 25 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do godz. 23:59.

?Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzu do ogła­sza­ją­ce­go roz­da­nie posta na Facebooku.

?Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Redak­cja wyło­ni dwie naj­cie­kaw­sze odpo­wie­dzi, któ­rych auto­rzy otrzy­ma­ją po 1 egzem­pla­rzu książki.

?Ter­min i spo­sób ogło­sze­nia zwy­cięz­cy: 26 paź­dzier­ni­ka 2020 r. (wpis na por­ta­lu filozofuj.eu i kana­łach social media nale­żą­cych do „Filo­zo­fuj!” )

?Nagro­dy: 2 książ­ki Koła­kow­ski. Czy­ta­nie świa­ta. Bio­gra­fia Zbi­gnie­wa Mentzla


Mamy Zwy­cięz­ców! Nagro­dy otrzy­mu­ją od nas: Lil­ka Gołąb oraz Patryk Gac­ka! Sza­now­nym Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my wygra­nej i życzy­my miłej lek­tu­ry, a pozo­sta­łym Uczest­ni­kom ser­decz­nie dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie i udział w zabawie.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

4 komentarze

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy