Zadania

Zadanie #18: Redakcja i korekta tekstów

Poszukujemy osób do działu korekty! Dołączcie do Załogi F i twórzcie z nami dzieło popularyzacji filozofii!

Dział: korekta.

Typ zada­nia: redak­cja i korek­ta języ­ko­wa tek­stów do ser­wi­su www i do czasopisma.

Zakres obo­wiąz­ków: spraw­dza­nie tek­stów popu­la­ry­zu­ją­cych filo­zo­fię o obję­to­ści śred­nio 6–8 tys. zna­ków (cza­sem mniej, cza­sem więcej).

Wyma­ga­ne kom­pe­ten­cje: bie­gła zna­jo­mość zasad pisow­ni i reda­go­wa­nia tek­stów, naj­le­piej stu­dia polo­ni­stycz­ne (szcze­gól­nie spe­cjal­ność edy­tor­ska), filo­zo­ficz­ne lub dzien­ni­kar­skie; ogól­ne roze­zna­nie w sty­lu arty­ku­łów popu­la­ry­zu­ją­cych filozofię.

Wyma­ga­ne cechy: ter­mi­no­wość i sumien­ność (infor­mo­wa­nie o swo­jej dys­po­zy­cyj­no­ści lub jej braku).

Wyma­ga­ne doświad­cze­nie: tak.

Obec­ne zapo­trze­bo­wa­nie: duże.

Zgło­sze­nia (CV + krót­ki opis) pro­si­my wysy­łać na adres e‑mail: marta.ratkiewicz@filozofuj.eu z dopi­skiem „Wolontariat–korekta”

Powrót do listy działów >

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy