Zadania

Zadanie #18: Redakcja i korekta tekstów

Poszukujemy osób do działu korekty! Dołączcie do Załogi F i twórzcie z nami dzieło popularyzacji filozofii!

Zapisz się do naszego newslettera

Dzi­ał: korek­ta – koor­dy­na­tor: Mał­gorza­ta Szostak.

Typ zada­nia: korek­ta językowa tek­stów do ser­wisu www i do cza­sopis­ma.

Zakres obow­iązków: sprawdzanie tek­stów pop­u­laryzu­ją­cych filo­zofię o obję­toś­ci śred­nio 6 tys. znaków (cza­sem mniej, cza­sem więcej).

Wyma­gane kom­pe­tenc­je: biegła zna­jo­mość zasad pisowni i redagowa­nia tek­stów, najlepiej stu­dia polonisty­czne (spec­jal­ność edy­tors­ka), filo­zoficzne lub dzi­en­nikarskie; ogólne rozez­nanie w sty­lu artykułów pop­u­laryzu­ją­cych filo­zofię.

Wyma­gane cechy: ter­mi­nowość i sum­i­en­ność (infor­mowanie o swo­jej dys­pozy­cyjnoś­ci lub jej braku).

Obec­ne zapotrze­bowanie: duże.

Koor­dy­na­tor wolon­tariatu: Bar­tosz Kurkows­ki, e-mail: bartosz.kurkowski@filozofuj.eu

Powrót do listy działów >

 

Najnowszy numer można nabyć od 17 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy