Filozofia umysłu Kognitywistyka Konferencje Patronaty

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna już po raz dziesiąty!

W tym roku uczestnicy konferencji będą mieli okazję porozmawiać o etyce maszyn, transhumanizmie, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, neuroobrazowaniu (poświęciliśmy tym zagadnieniom nr 6 „Filozofuj!” z 2017 roku), a także ich wykorzystaniu we współczesnej kognitywistyce. Organizatorem konferencji, która odbędzie się w dniach 12–13 maja w Krakowie, jest Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Tego­rocz­nym tema­tem prze­wod­nim jest „Tech­no­lo­gia”, a całość odby­wa­ją­cych się w ramach kon­fe­ren­cji wyda­rzeń będzie zor­ga­ni­zo­wa­na w dwóch modu­łach: pro­ble­my (w jego zakre­sie roz­wa­ża­na będzie m.in. pro­ble­ma­ty­ka ety­ki i pra­wa maszyn, trans­hu­ma­ni­zmu oraz inte­rak­cji czło­wie­ka z kom­pu­te­rem) i meto­dy (wir­tu­al­na i roz­sze­rzo­na rze­czy­wi­stość, neu­ro­obra­zo­wa­nie, sub­sty­tu­cja sen­so­rycz­na, ucze­nie maszy­no­we). Jak co roku będzie to dosko­na­ła oka­zja dla mło­dych naukow­ców do podzie­le­nia się z inny­mi swo­imi zain­te­re­so­wa­nia­mi nauko­wy­mi i przemyśleniami.

Pomysł powo­ła­nia Kra­kow­skiej Kon­fe­ren­cji Kogni­ty­wi­stycz­nej poja­wił się w 2007 roku i od razu prze­ło­żył się na zor­ga­ni­zo­wa­nie pierw­sze­go wyda­rze­nia w ramach tego cyklu. Co roku spo­ty­ka­ją się na niej ludzie z Pol­ski i Euro­py, by wysłu­chać wykła­dów spe­cjal­nych pro­wa­dzo­nych przez eks­per­tów w wybra­nych dzie­dzi­nach prze­wod­nich. Pod­czas poprzed­nich edy­cji mie­li­śmy szan­sę wysłu­chać zna­ko­mi­tych wykła­dów, m.in.: prof. Wło­dzi­sła­wa Ducha, prof. Ryszar­da Tadeu­sie­wi­cza, prof. Edwar­da Nęc­ki, prof. Kevi­na O’Regana, prof. Micha­ela Pau­ena czy  prof. Axe­la Cle­ere­man­sa. W tym roku będzie­my mie­li oka­zję do wysłu­cha­nia prof. Marie Post­ma z Uni­wer­sy­te­tu Til­burg w Holan­dii, Sidey Myoo (prof. Michał Ostro­wic­ki), dr Jan K. Arga­siń­ski oraz dr Mag­da­le­na Reu­ter. Od ubie­głe­go roku orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież warsz­ta­ty towa­rzy­szą­ce kon­fe­ren­cji, w któ­rych mogą wziąć udział rów­nież uczest­ni­cy bier­ni. W tym roku pla­nu­je­my warsz­ta­ty doty­czą­ce wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści oraz sub­sty­tu­cji sensorycznej.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wzię­ciem czyn­ne­go udzia­łu w tym wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu infor­mu­je­my, że prze­dłu­żo­na reje­stra­cja abs­trak­tów trwa jesz­cze do 31.03.2018 i moż­na doko­ny­wać jej poprzez stro­nę orga­ni­za­to­rów. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość prze­sła­nia krót­sze­go (dwu­stro­ni­co­we­go) abs­trak­tu poste­ru. Ser­decz­nie zapraszamy!

Orga­ni­za­tor:

Koło Nauko­we Stu­den­tów Kognitywistyki

Opie­ku­no­wie merytoryczni:

prof. Grze­gorz Nale­pa, dr Michał Klincewicz

Patro­nem medial­nym kon­fe­ren­cji jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Spon­so­rzy:

Gmi­na Miej­ska Kraków

Pol­ska Aka­de­mia Umiejętności


Miej­sce: Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Kraków

Czas: 12–13 maja 2018

 Pro­fil kon­fe­ren­cji na Facebook Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy