Filozofia umysłu Kognitywistyka Konferencje Patronaty

Krakowska Konferencja Kognitywistyczna już po raz dziesiąty!

W tym roku uczestnicy konferencji będą mieli okazję porozmawiać o etyce maszyn, transhumanizmie, sztucznej inteligencji, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, neuroobrazowaniu (poświęciliśmy tym zagadnieniom nr 6 „Filozofuj!” z 2017 roku), a także ich wykorzystaniu we współczesnej kognitywistyce. Organizatorem konferencji, która odbędzie się w dniach 12–13 maja w Krakowie, jest Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

Zapisz się do naszego newslettera

Tegorocznym tem­atem prze­wod­nim jest „Tech­nolo­gia”, a całość odby­wa­ją­cych się w ramach kon­fer­encji wydarzeń będzie zor­ga­ni­zowana w dwóch mod­ułach: prob­le­my (w jego zakre­sie rozważana będzie m.in. prob­lematy­ka ety­ki i prawa maszyn, tran­shu­man­iz­mu oraz inter­akcji człowieka z kom­put­erem) i metody (wirtu­al­na i rozsz­er­zona rzeczy­wis­tość, neu­roo­bra­zowanie, sub­sty­tuc­ja sen­so­rycz­na, ucze­nie maszynowe). Jak co roku będzie to doskon­ała okaz­ja dla młodych naukow­ców do podzie­le­nia się z inny­mi swoi­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi naukowy­mi i prze­myśle­ni­a­mi.

Pomysł powoła­nia Krakowskiej Kon­fer­encji Kog­ni­ty­wisty­cznej pojaw­ił się w 2007 roku i od razu przełożył się na zor­ga­ni­zowanie pier­wszego wydarzenia w ramach tego cyk­lu. Co roku spo­tyka­ją się na niej ludzie z Pol­s­ki i Europy, by wysłuchać wykładów spec­jal­nych prowad­zonych przez ekspertów w wybranych dziedz­i­nach prze­wod­nich. Pod­czas poprzed­nich edy­cji mieliśmy szan­sę wysłuchać znakomi­tych wykładów, m.in.: prof. Włodzisława Ducha, prof. Ryszar­da Tadeusiewicza, prof. Edwar­da Nęc­ki, prof. Kev­ina O’Regana, prof. Michaela Paue­na czy  prof. Axela Cleere­mansa. W tym roku będziemy mieli okazję do wysłucha­nia prof. Marie Post­ma z Uni­w­er­syte­tu Tilburg w Holandii, Sidey Myoo (prof. Michał Ostrow­ic­ki), dr Jan K. Argasińs­ki oraz dr Mag­dale­na Reuter. Od ubiegłego roku orga­ni­zowane są również warsz­taty towarzyszące kon­fer­encji, w których mogą wziąć udzi­ał również uczest­ni­cy bierni. W tym roku planu­je­my warsz­taty doty­czące wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci oraz sub­sty­tucji sen­so­rycznej.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych wzię­ciem czyn­nego udzi­ału w tym wyjątkowym wydarze­niu infor­mu­je­my, że przedłużona rejes­trac­ja abstrak­tów trwa jeszcze do 31.03.2018 i moż­na dokony­wać jej poprzez stronę orga­ni­za­torów. Ist­nieje także możli­wość przesła­nia krót­szego (dwus­tron­i­cowego) abstrak­tu posteru. Serdecznie zaprasza­my!

Orga­ni­za­tor:

Koło Naukowe Stu­den­tów Kog­ni­ty­wisty­ki

Opiekunowie mery­to­ryczni:

prof. Grze­gorz Nalepa, dr Michał Klincewicz

Patronem medi­al­nym kon­fer­encji jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

Spon­sorzy:

Gmi­na Miejs­ka Kraków

Pol­s­ka Akademia Umiejęt­noś­ci


Miejsce: Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki, Kraków

Czas: 12–13 maja 2018

 Pro­fil kon­fer­encji na Face­book Strona inter­ne­towa wydarzenia

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy