Filozofia w teatrze Historia filozofii starożytnej

Kriton Platona w Teatrze Telewizji!

Wczoraj na antenie TVP Kultura można było zobaczyć premierę spektaklu „Kriton” – adaptacji dialogu Platona. Został on wyreżyserowany przez Dariusza Karłowicza. Wzięli w nim udział wybitni aktorzy – Jerzy Trela i Piotr Cyrwus.

Zapisz się do naszego newslettera

Do osad­zonego w celi śmier­ci Sokrate­sa, czeka­jącego na wyko­nanie wyroku, wczes­nym świtem przy­chodzi Kri­ton, jego przy­ja­ciel i uczeń. Kri­ton nie jest w stanie zrozu­mieć spoko­ju Sokrate­sa, który został skazany na śmierć za sprze­niewierze­nie się ateńskiej religii oraz szerze­nie niemoral­noś­ci wśród młodych oby­wa­teli.

zob. cały spektakl na TVP VOD.

Pod­stawą sce­nar­iusza było nowe tłu­macze­nie dia­logu Pla­tona autorstwa prof. Ryszar­da Legut­ki, wydane przez wydawnict­wo Teologii Poli­ty­cznej w 2017 roku.

Na planie wys­tąpił gościn­nie prof. Mikołaj Szy­mańs­ki z Insty­tu­tu Filologii Klasy­cznej Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego, który odczy­tał przed kam­era­mi wybrane frag­men­ty greck­iego ory­gi­nału. Za zdję­cia był odpowiedzial­ny Dar­iusz Paw­elec – uznany i ceniony oper­a­tor telewiz­yjny i teatral­ny, a pieczę nad całoś­cią pro­dukcji dzierżyła Maria Guzy – leg­en­da krakows­kich scen, wspier­ana przez zespół pro­fesjon­al­istów z krakowskiego odd­zi­ału Telewiz­ji Pol­skiej.

Sce­ny do spek­tak­lu Teatru Telewiz­ji były krę­cone w czyn­nym jeszcze do niedaw­na aresz­cie na krakowskim Podgórzu.

Źródło: Teolo­gia Poli­ty­cz­na
Foto: Syl­wia Penc/Teatr Telewiz­ji

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy