Filozofia w teatrze Historia filozofii starożytnej

Kriton Platona w Teatrze Telewizji!

Wczoraj na antenie TVP Kultura można było zobaczyć premierę spektaklu „Kriton” – adaptacji dialogu Platona. Został on wyreżyserowany przez Dariusza Karłowicza. Wzięli w nim udział wybitni aktorzy – Jerzy Trela i Piotr Cyrwus.

Do osa­dzo­ne­go w celi śmier­ci Sokra­te­sa, cze­ka­ją­ce­go na wyko­na­nie wyro­ku, wcze­snym świ­tem przy­cho­dzi Kri­ton, jego przy­ja­ciel i uczeń. Kri­ton nie jest w sta­nie zro­zu­mieć spo­ko­ju Sokra­te­sa, któ­ry został ska­za­ny na śmierć za sprze­nie­wie­rze­nie się ateń­skiej reli­gii oraz sze­rze­nie nie­mo­ral­no­ści wśród mło­dych obywateli.

zob. cały spektakl na TVP VOD.

Pod­sta­wą sce­na­riu­sza było nowe tłu­ma­cze­nie dia­lo­gu Pla­to­na autor­stwa prof. Ryszar­da Legut­ki, wyda­ne przez wydaw­nic­two Teo­lo­gii Poli­tycz­nej w 2017 roku.

Na pla­nie wystą­pił gościn­nie prof. Miko­łaj Szy­mań­ski z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Kla­sycz­nej Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, któ­ry odczy­tał przed kame­ra­mi wybra­ne frag­men­ty grec­kie­go ory­gi­na­łu. Za zdję­cia był odpo­wie­dzial­ny Dariusz Pawe­lec – uzna­ny i cenio­ny ope­ra­tor tele­wi­zyj­ny i teatral­ny, a pie­czę nad cało­ścią pro­duk­cji dzier­ży­ła Maria Guzy – legen­da kra­kow­skich scen, wspie­ra­na przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z kra­kow­skie­go oddzia­łu Tele­wi­zji Polskiej.

Sce­ny do spek­ta­klu Teatru Tele­wi­zji były krę­co­ne w czyn­nym jesz­cze do nie­daw­na aresz­cie na kra­kow­skim Podgórzu.

Źró­dło: Teo­lo­gia Polityczna
Foto: Syl­wia Penc/Teatr Telewizji

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy