Aktualności Filozofia polityki Patronaty Wydarzenia

Krótka historia wolności. Spotkanie z profesorem Davidem Schmidtzem

Czym jest wolność? Jak zmieniały się jej definicje? Czy ma ona swoje ograniczenia? Jak wygląda historia wolności handlu, osobistej, religijnej czy politycznej? Na koniec: czy warto rozmawiać o idei, która może przecież być tak różnie nazywana, definiowana, łączona z innymi? Na te pytania odpowie David Schmidtz, profesor filozofii pracujący na The University of Arizona. Magazyn „Filozofuj!” objął spotkanie patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

W czwartek 16 sierp­nia zaprasza­my do Krakowa na spotkanie z Davi­dem Schmidtzem, pro­fe­sorem filo­zofii pracu­ją­cym na The Uni­ver­si­ty of Ari­zona i współau­torem książ­ki Krót­ka his­to­ria wol­noś­ci, która na początku sierp­nia ukaże się nakła­dem wydawnict­wa Fijorr Pub­lish­ing przy współpra­cy z Fun­dacją Wol­noś­ci i Przed­siębior­c­zoś­ci.

Autor przed­stawi dzieje wol­noś­ci ogółem oraz jej poszczegól­nych skład­owych: wol­noś­ci oso­bis­tej, religi­jnej czy hand­lu. Opowie o tym, kiedy i w jakich okolicznoś­ci­ach dochodz­iło do kole­jnych przełomów w urzeczy­wist­ni­a­n­iu ideału wol­noś­ci. Porus­zone zostaną także kwest­ie związku wol­noś­ci z pra­worząd­noś­cią oraz granic wol­noś­ci zna­j­du­ją­cych się w… naszych włas­nych umysłach.

Na spotka­niu będzie moż­na nabyć książkę w bard­zo okazyjnej cenie 10 zł.


Patronem medi­al­nym kon­fer­encji jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.


Miejsce: Grand Ascot Hotel, ul. J. Szu­jskiego 4, 31–123 Kraków

Czas: 16 sierp­nia 2018, godz. 18.00

 Pro­fil wydarzenia na Face­booku

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy