Aktualności Filozofia współczesna

Krótko i przyjemnie o Romanie Ingardenie

Z inicjatywy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej powstał projekt edukacyjny pod nazwą „W podróży z Romanem Ingardenem”, zrealizowany w formie podcastu. Rozmowy przeprowadził red. Michał Jóźwik z prof. UAM Anną Ziółkowską-Juś. 

Gdy­by­śmy mogli zacząć od naj­waż­niej­szych ele­men­tów bio­gra­fii Roma­na Ingar­de­na” – pierw­sza zda­nie Micha­ła Jóź­wi­ka okre­śla for­mu­łę audy­cji. To krót­kie, popu­la­ry­za­tor­skie nagra­nia wcią­ga­ją­ce w podróż  po filo­zo­fii i bio­gra­fii myśliciela.

Kil­ku, kil­ku­na­sto­mi­nu­to­we roz­mo­wy w sze­ściu odcin­kach kla­ru­ją naj­waż­niej­sze wąt­ki feno­me­no­lo­gii w wyda­niu Ingar­de­na: Czym jest feno­me­no­lo­gia? O co cho­dzi z „czy­stą świa­do­mo­ścią”? Jak filo­zof postrze­gał świat i czło­wie­ka? Jak dys­ku­to­wać? Dowie­my się rów­nież nie­co o samym boha­te­rze – jego naukach u Hus­ser­la, stu­diach we Lwo­wie, zawo­dzie nauczy­cie­la, czy pra­cy nad swo­im monu­men­tal­nym dzie­łem Spór o ist­nie­nie świa­ta. Poza wspo­mnia­nym nie­miec­kim filo­zo­fem poja­wią się tak­że posta­ci Umber­ta Eco czy Platona.

Roz­mo­wy, choć poru­sza­ją istot­ne kwe­stie filo­zo­ficz­ne oraz bio­gra­ficz­ne, pozo­sta­wia­ją wie­le miej­sca na samo­dziel­ną podróż z Ingar­de­nem już poza audy­cją. Pod­cast „W podró­ży z Roma­nem Ingar­de­nem” udo­stęp­nio­no do odsłu­chu na plat­for­mie Spotify.

Opra­co­wa­nie: Robert Grześkowiak


Źró­dło:

Cen­trum Badań Filo­zo­ficz­nych im. Roma­na Ingardena

Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy