Aktualności Filozofia współczesna

Krótko i przyjemnie o Romanie Ingardenie

Z inicjatywy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej powstał projekt edukacyjny pod nazwą „W podróży z Romanem Ingardenem”, zrealizowany w formie podcastu. Rozmowy przeprowadził red. Michał Jóźwik z prof. UAM Anną Ziółkowską-Juś. 

Gdy­by­śmy mogli zacząć od naj­waż­niej­szych ele­men­tów bio­gra­fii Roma­na Ingar­de­na” – pierw­sza zda­nie Micha­ła Jóź­wi­ka okre­śla for­mu­łę audy­cji. To krót­kie, popu­la­ry­za­tor­skie nagra­nia wcią­ga­ją­ce w podróż  po filo­zo­fii i bio­gra­fii myśliciela.

Kil­ku, kil­ku­na­sto­mi­nu­to­we roz­mo­wy w sze­ściu odcin­kach kla­ru­ją naj­waż­niej­sze wąt­ki feno­me­no­lo­gii w wyda­niu Ingar­de­na: Czym jest feno­me­no­lo­gia? O co cho­dzi z „czy­stą świa­do­mo­ścią”? Jak filo­zof postrze­gał świat i czło­wie­ka? Jak dys­ku­to­wać? Dowie­my się rów­nież nie­co o samym boha­te­rze – jego naukach u Hus­ser­la, stu­diach we Lwo­wie, zawo­dzie nauczy­cie­la, czy pra­cy nad swo­im monu­men­tal­nym dzie­łem Spór o ist­nie­nie świa­ta. Poza wspo­mnia­nym nie­miec­kim filo­zo­fem poja­wią się tak­że posta­ci Umber­ta Eco czy Platona.

Roz­mo­wy, choć poru­sza­ją istot­ne kwe­stie filo­zo­ficz­ne oraz bio­gra­ficz­ne, pozo­sta­wia­ją wie­le miej­sca na samo­dziel­ną podróż z Ingar­de­nem już poza audy­cją. Pod­cast „W podró­ży z Roma­nem Ingar­de­nem” udo­stęp­nio­no do odsłu­chu na plat­for­mie Spotify.

Opra­co­wa­nie: Robert Grześkowiak


Źró­dło:

Cen­trum Badań Filo­zo­ficz­nych im. Roma­na Ingardena

Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Paw­ła II 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy