Etyka Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Krystian Karcz: Etyka epikurejska – scenariusz lekcji filozofii i etyki

Prezentujemy scenariusz lekcji o etyce epikurejskiej dla 7–8 klasy szkoły podstawowej oraz dla szkoły średniej na zajęcia z etyki lub filozofii. Zachęcamy do korzystania na zajęciach. Przygotowaliśmy wygodne do pobrania i drukowania PDFy scenariusza i materiałów pomocniczych.

Gru­pa doce­lo­wa: 7–8 kla­sa szko­ły pod­sta­wo­wej oraz szko­ła śred­nia – zaję­cia z ety­ki lub filozofii.
Czas trwa­nia: dwie lekcje.
Nale­ży przy­go­to­wać: wydru­ko­wa­ne kar­ty pra­cy do pobra­nia > tutaj.

Cele
Ucznio­wie:

  • pozna­ją zało­że­nia ety­ki epikurejskiej,
  • doko­nu­ją reflek­sji nad aktu­al­no­ścią ety­ki epikurejskiej,
  • bada­ją moż­li­wość zasto­so­wa­nia ety­ki epi­ku­rej­skiej w życiu osobistym,
  • ćwi­czą wyda­wa­nie sądów moralnych,
  • ćwi­czą upra­wia­nie reflek­sji filozoficznej,
  • ćwi­czą kom­pe­ten­cje dyskursywne.

1. Nauczy­ciel roz­da­je kar­ty pra­cy. Pro­si o zazna­cze­nie odpo­wie­dzi w punk­cie pierw­szym. Ucznio­wie powin­ni podej­mo­wać decy­zje zgod­nie z wła­sny­mi przekonaniami.

2. Nauczy­ciel czy­ta kolej­ne stwier­dze­nia, krót­ko wyja­śnia­jąc ich zna­cze­nie. Upew­nia się, że każ­de stwier­dze­nie jest dla dzie­ci zrozumiałe.

3. Kie­dy ucznio­wie skoń­czą zazna­czać odpo­wie­dzi, nauczy­ciel pro­si o ujaw­nie­nie ich za pomo­cą gło­so­wa­nia. Pro­wa­dzą­cy nie powi­nien nale­gać w przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wia­ry w ist­nie­nie boga. Po każ­dym gło­so­wa­niu nastę­pu­je dys­ku­sja na forum kla­sy. War­to pamię­tać, że zazna­cze­nie opcji „trud­no powie­dzieć” nie zwal­nia z udzia­łu w dys­ku­sji, wręcz daje pierw­szeń­stwo w zaję­ciu głosu.

4. Po zakoń­cze­niu dys­ku­sji doty­czą­cej tez zawar­tych w ankie­cie nauczy­ciel przy­po­mi­na, że wszyst­kie stwier­dze­nia pocho­dzą od Epi­ku­ra. Nauczy­ciel krót­ko opo­wia­da o tej postaci.

5. Nauczy­ciel krót­ko przed­sta­wia czwór­mian lecz­ni­czy Epi­ku­ra. Pyta uczniów o aktu­al­ność czwór­mia­nu lecz­ni­cze­go. Czy ludzie nadal mają podob­ne lęki? Czy poko­na­nie ich może mieć dzia­ła­nie lecz­ni­cze? Nauczy­ciel zachę­ca uczniów do poda­nia popar­cia swo­ich wypo­wie­dzi za pomo­cą przykładów.

6. Jeśli wystar­czy cza­su, nauczy­ciel dys­ku­tu­je z ucznia­mi na temat cyta­tów znaj­du­ją­cych się w punk­cie drugim.Nauczyciel pod­su­mo­wu­je ety­kę epikurejską.


PDF sce­na­riu­sza do pobrania

PDF kar­ty pra­cy pobrania


Kry­stian Karcz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Pozna­niu. Inte­re­su­je się nowo­cze­sną edu­ka­cją, ety­ką zawo­do­wą, spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bi­stym. Czas wol­ny spę­dza przy książ­kach oraz fil­mach scien­ce fic­tion. Czę­sto roz­my­śla nad tym, co przy­nie­sie przy­szłość oraz jak przy­go­to­wać do niej nowe pokolenia.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

 • Kon­cep­cja boga w Sta­ro­żyn­tej Gre­cji była zupeł­nie inna niż jest współ­cze­śnie. Bez wyja­śnie­nia tego, nie ma co dzie­cia­kom w gło­wie mieszać.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy