Etyka Filozofia w szkole

Krystian Karcz: Etyka epikurejska – scenariusz lekcji filozofii i etyki

Prezentujemy scenariusz lekcji o etyce epikurejskiej dla 7–8 klasy szkoły podstawowej oraz dla szkoły średniej na zajęcia z etyki lub filozofii. Zachęcamy do korzystania na zajęciach. Przygotowaliśmy wygodne do pobrania i drukowania PDFy scenariusza i materiałów pomocniczych.

Zapisz się do naszego newslettera

Gru­pa docelowa: 7–8 klasa szkoły pod­sta­wowej oraz szkoła śred­nia – zaję­cia z ety­ki lub filo­zofii.
Czas trwa­nia: dwie lekc­je.
Należy przy­go­tować: wydrukowane kar­ty pra­cy do pobra­nia > tutaj.

Cele
Uczniowie:

  • poz­na­ją założe­nia ety­ki epikure­jskiej,
  • dokonu­ją reflek­sji nad aktu­al­noś­cią ety­ki epikure­jskiej,
  • bada­ją możli­wość zas­tosowa­nia ety­ki epikure­jskiej w życiu oso­bistym,
  • ćwiczą wydawanie sądów moral­nych,
  • ćwiczą upraw­ian­ie reflek­sji filo­zoficznej,
  • ćwiczą kom­pe­tenc­je dyskursy­wne.

1. Nauczy­ciel roz­da­je kar­ty pra­cy. Prosi o zaz­nacze­nie odpowiedzi w punkcie pier­wszym. Uczniowie powin­ni pode­j­mować decyz­je zgod­nie z włas­ny­mi przeko­na­ni­a­mi.

2. Nauczy­ciel czy­ta kole­jne stwierdzenia, krótko wyjaś­ni­a­jąc ich znacze­nie. Upew­nia się, że każde stwierdze­nie jest dla dzieci zrozu­mi­ałe.

3. Kiedy uczniowie skończą zaz­naczać odpowiedzi, nauczy­ciel prosi o ujawnie­nie ich za pomocą głosowa­nia. Prowadzą­cy nie powinien nale­gać w przy­pad­ku pytań doty­czą­cych wiary w ist­nie­nie boga. Po każdym głosowa­niu następu­je dyskus­ja na forum klasy. Warto pamię­tać, że zaz­nacze­nie opcji „trud­no powiedzieć” nie zwal­nia z udzi­ału w dyskusji, wręcz daje pier­wszeńst­wo w zaję­ciu gło­su.

4. Po zakończe­niu dyskusji doty­czącej tez zawartych w ankiecie nauczy­ciel przy­pom­i­na, że wszys­tkie stwierdzenia pochodzą od Epiku­ra. Nauczy­ciel krótko opowia­da o tej postaci.

5. Nauczy­ciel krótko przed­staw­ia czwór­mi­an leczniczy Epiku­ra. Pyta uczniów o aktu­al­ność czwór­mi­anu leczniczego. Czy ludzie nadal mają podob­ne lęki? Czy poko­nanie ich może mieć dzi­ałanie lecznicze? Nauczy­ciel zachę­ca uczniów do poda­nia popar­cia swoich wypowiedzi za pomocą przykładów.

6. Jeśli wystar­czy cza­su, nauczy­ciel dysku­tu­je z ucz­ni­a­mi na tem­at cytatów zna­j­du­ją­cych się w punkcie drugim.Nauczyciel pod­sumowu­je etykę epikure­jską.


PDF sce­nar­iusza do pobra­nia

PDF kar­ty pra­cy pobra­nia


Krys­t­ian Kar­cz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Społecznej Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Poz­na­niu. Intere­su­je się nowoczes­ną edukacją, etyką zawodową, społeczną odpowiedzial­noś­cią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bistym. Czas wol­ny spędza przy książkach oraz fil­mach sci­ence fic­tion. Częs­to rozmyśla nad tym, co przyniesie przyszłość oraz jak przy­go­tować do niej nowe pokole­nia.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy