Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Krystian Karcz: Wyrzuty sumienia – scenariusz lekcji etyki

Gru­pa doce­lo­wa: od 2–5 kla­sy szko­ły podstawowej
Czas trwa­nia: dwie lekcje
Nale­ży przy­go­to­wać: kom­pu­ter lub inny ekran z dostę­pem do internetu.

Cele

Ucznio­wie:

 • iden­ty­fi­ku­ją zna­ne wcze­śniej doświad­cze­nie z wyrzu­ta­mi sumienia,
 • ćwi­czą wyobraźnię,
 • doko­nu­ją reflek­sji nad obec­no­ścią zła moral­ne­go w życiu codziennym,
 • ćwi­czą wyda­wa­nie sądów moralnych,
 • ćwi­czą kom­pe­ten­cje dyskursywne.

I. Pytania na rozgrzewkę

 • Czy są ludzie, któ­rzy rodzą się źli?
 • A jeże­li ktoś jest zły, to czy może stać się kimś dobrym?
 • Czy jeden uczy­nek czy­ni czło­wie­ka dobrym? A dwa? A trzy? A czte­ry? Itd.
 • W jaki spo­sób moż­na pomóc komuś być dobrym? Czy da się?
 • Skąd mamy wie­dzieć, czy to my tak napraw­dę nie jeste­śmy źli, a ta oso­ba dobra? Kto decy­du­je o tym, co jest dobre, a co złe? Jak odróż­nić dobro od zła?

II. Przebieg lekcji

1. Ucznio­wie oglą­da­ją Kaczor Donald przed­sta­wia. Odci­nek 32a: Zbrod­nia ma kacze płetwy.

2. Nauczy­ciel zatrzy­mu­je film w 3:42 minu­cie – w momen­cie, gdy Daisy mówi „Dobra­noc skarbie”.

 • Jak waszym zda­niem poto­czy się dalej ta histo­ria? Poroz­ma­wiaj­cie na ten temat w parach, a następ­nie przed­staw­cie razem swo­ją pro­po­zy­cję dal­szych wydarzeń.

3. Ucznio­wie oglą­da­ją dalej film.

4. Pyta­nie do tre­ści filmu:

 • Dla­cze­go Kaczor Donald ukradł pie­nią­dze swo­im siostrzeńcom?

III. Filozofowanie metodą pięciu palców

Meto­da 1

 • Jak Kaczor Donald czuł się, gdy się zorien­to­wał, że nie ma ani gro­sza na rand­kę z Daisy?
 • Jak Kaczor Donald czuł się, gdy się bawił na rand­ce z Daisy?
 • Co czuł Kaczor Donald po randce?
 • Jak wyglą­da świat ocza­mi oso­by, któ­ra czu­je się prze­stęp­cą? Potra­fi­li­by­ście to opisać?
 • Co poczu­li­by sio­strzeń­cy, gdy­by dowie­dzie­li się, że wuja­szek ich okradł?

Meto­da 2

 • Dla­cze­go ludzie robią rze­czy, któ­re uwa­ża­ją za złe?
 • Jak wy postą­pi­li­by­ście na miej­scu Kaczo­ra Donalda?

Meto­da 3

 • Co to zna­czy, że ktoś ma wyrzu­ty sumienia?

Meto­da 4 (gło­so­wa­nie za lub prze­ciw i dys­ku­sja w sche­ma­cie: argu­ment – kontrargument)

 • Czy są takie sytu­acje, w któ­rych powin­ni­śmy robić coś, co uwa­ża­my za złe?
 • Czy Kaczor Donald powi­nien przy­znać się sio­strzeń­com, że ukradł pieniądze?
 • Czy samo „poży­cze­nie” pie­nię­dzy bez wie­dzy sio­strzeń­ców jest moral­nie złe?
 • Czy zawsze powin­ni­śmy słu­chać gło­su sumienia?

Meto­da 5

Wyobraź­cie sobie, że pew­ne­go dnia wybu­cha olbrzy­mia epi­de­mia. Na całe szczę­ście naukow­com uda­ło się w ostat­niej chwi­li wyna­leźć lekar­stwo. Nie­ste­ty efek­tem ubocz­nym jest utra­ta gło­su sumienia.

 • Jak wyglą­dał­by świat, w któ­rym ludzie nie sły­szą gło­su sumienia?
 • Czy był­by to lep­szy świat?

Pod­su­mo­wa­nie

 • Czy są rze­czy, któ­re zasta­na­wia­ją was po obej­rze­niu tej baj­ki i dys­ku­sji? Czy chcie­li­by­ście zadać nam jakieś pytania?
 • Czy coś was zasko­czy­ło pod­czas dzi­siej­szych zajęć?
 • Czy coś was zdzi­wi­ło pod­czas dzi­siej­szych zajęć?

PDF sce­na­riu­sza do pobrania


 


Kry­stian Karcz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Spo­łecz­nej Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Pozna­niu. Inte­re­su­je się nowo­cze­sną edu­ka­cją, ety­ką zawo­do­wą, spo­łecz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bi­stym. Czas wol­ny spę­dza przy książ­kach oraz fil­mach scien­ce fic­tion. Czę­sto roz­my­śla nad tym, co przy­nie­sie przy­szłość oraz jak przy­go­to­wać do niej nowe pokolenia.

Ilu­stra­cja: Cre­ati­ve Com­mons 4.0 BY-NC

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy