Filozofia dla dzieci Filozofia w szkole

Krystian Karcz: Wyrzuty sumienia – scenariusz lekcji etyki

Zapisz się do naszego newslettera

Gru­pa docelowa: od 2–5 klasy szkoły pod­sta­wowej
Czas trwa­nia: dwie lekc­je
Należy przy­go­tować: kom­put­er lub inny ekran z dostępem do inter­ne­tu.

Cele

Uczniowie:

 • iden­ty­fiku­ją znane wcześniej doświad­cze­nie z wyrzu­ta­mi sum­ienia,
 • ćwiczą wyobraźnię,
 • dokonu­ją reflek­sji nad obec­noś­cią zła moral­nego w życiu codzi­en­nym,
 • ćwiczą wydawanie sądów moral­nych,
 • ćwiczą kom­pe­tenc­je dyskursy­wne.

I. Pytania na rozgrzewkę

 • Czy są ludzie, którzy rodzą się źli?
 • A jeżeli ktoś jest zły, to czy może stać się kimś dobrym?
 • Czy jeden uczynek czyni człowieka dobrym? A dwa? A trzy? A cztery? Itd.
 • W jaki sposób moż­na pomóc komuś być dobrym? Czy da się?
 • Skąd mamy wiedzieć, czy to my tak naprawdę nie jesteśmy źli, a ta oso­ba dobra? Kto decy­du­je o tym, co jest dobre, a co złe? Jak odróżnić dobro od zła?

II. Przebieg lekcji

1. Uczniowie oglą­da­ją Kac­zor Don­ald przed­staw­ia. Odcinek 32a: Zbrod­nia ma kacze płetwy.

2. Nauczy­ciel zatrzy­mu­je film w 3:42 min­u­cie – w momen­cie, gdy Daisy mówi „Dobra­noc skar­bie”.

 • Jak waszym zdaniem potoczy się dalej ta his­to­ria? Poroz­maw­ia­j­cie na ten tem­at w parach, a następ­nie przed­staw­cie razem swo­ją propozy­cję dal­szych wydarzeń.

3. Uczniowie oglą­da­ją dalej film.

4. Pytanie do treś­ci fil­mu:

 • Dlaczego Kac­zor Don­ald ukradł pieniądze swoim siostrzeń­com?

III. Filozofowanie metodą pięciu palców

Meto­da 1

 • Jak Kac­zor Don­ald czuł się, gdy się zori­en­tował, że nie ma ani grosza na rand­kę z Daisy?
 • Jak Kac­zor Don­ald czuł się, gdy się baw­ił na rand­ce z Daisy?
 • Co czuł Kac­zor Don­ald po rand­ce?
 • Jak wyglą­da świat ocza­mi oso­by, która czu­je się przestępcą? Potrafil­ibyś­cie to opisać?
 • Co poczuli­by siostrzeń­cy, gdy­by dowiedzieli się, że wujaszek ich okradł?

Meto­da 2

 • Dlaczego ludzie robią rzeczy, które uważa­ją za złe?
 • Jak wy postąpilibyś­cie na miejs­cu Kac­zo­ra Don­al­da?

Meto­da 3

 • Co to znaczy, że ktoś ma wyrzu­ty sum­ienia?

Meto­da 4 (głosowanie za lub prze­ciw i dyskus­ja w schema­cie: argu­ment – kon­trar­gu­ment)

 • Czy są takie sytu­acje, w których powin­niśmy robić coś, co uważamy za złe?
 • Czy Kac­zor Don­ald powinien przyz­nać się siostrzeń­com, że ukradł pieniądze?
 • Czy samo „poży­cze­nie” pieniędzy bez wiedzy siostrzeńców jest moral­nie złe?
 • Czy zawsze powin­niśmy słuchać gło­su sum­ienia?

Meto­da 5

Wyobraź­cie sobie, że pewnego dnia wybucha olbrzymia epi­demia. Na całe szczęś­cie naukow­com udało się w ostat­niej chwili wynaleźć lekarst­wo. Nieste­ty efek­tem ubocznym jest utra­ta gło­su sum­ienia.

 • Jak wyglą­dał­by świat, w którym ludzie nie słyszą gło­su sum­ienia?
 • Czy był­by to lep­szy świat?

Pod­sumowanie

 • Czy są rzeczy, które zas­tanaw­ia­ją was po obe­jrze­niu tej baj­ki i dyskusji? Czy chcielibyś­cie zadać nam jakieś pyta­nia?
 • Czy coś was zaskoczyło pod­czas dzisiejszych zajęć?
 • Czy coś was zdzi­wiło pod­czas dzisiejszych zajęć?

PDF sce­nar­iusza do pobra­nia


 


Krys­t­ian Kar­cz – Absol­went ety­ki w Insty­tu­cie Filo­zofii UAM, nauczy­ciel ety­ki w Społecznej Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Poz­na­niu. Intere­su­je się nowoczes­ną edukacją, etyką zawodową, społeczną odpowiedzial­noś­cią biz­ne­su oraz roz­wo­jem oso­bistym. Czas wol­ny spędza przy książkach oraz fil­mach sci­ence fic­tion. Częs­to rozmyśla nad tym, co przyniesie przyszłość oraz jak przy­go­tować do niej nowe pokole­nia.

Ilus­trac­ja: Cre­ative Com­mons 4.0 BY-NC

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy