Radio Wywiady

Kształcone w filozofii krytyczne myślenie ma niebagatelny wpływ na jakość debaty publicznej – wywiad z prof. Ryszardem Kleszczem

Filozofia nie tylko uczy umiejętności i nastawienia krytycznego myślenia, ale i je analizuje, bada. Te umiejętności mają duży wpływ na jakość debaty publicznej, która jest fundamentem demokracji. O tym, o popularyzacji filozofii i o edukacji filozoficznej – w rozmowie z Pauliną Wiejak, naszą koleżanką redakcyjną, ciekawie mówił prof. Ryszard Kleszcz, filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia „Filozofuj!”. 

W wywia­dzie poru­szo­ne są m.in. nastę­pu­ją­ce pyta­nia: Czym jest kry­tycz­ne myśle­nie? Czy kry­tycz­ne myśle­nie jest tym samym, co kry­ty­cyzm? Czym jest racjo­nal­ność myśle­nia? Czy filo­zo­fia ma szcze­gól­ną rolę pośród dys­cy­plin nauko­wych w kształ­to­wa­niu kry­tycz­ne­go myśle­nia? Jaką rolę kry­tycz­ne myśle­nie, zna­jo­mość typów argu­men­ta­cji i ich war­to­ści poznaw­czej odgry­wa w deba­cie publicz­nej? Filo­zo­fia ze swym kry­tycz­nym myśle­niem jest być może „nazbyt kry­tycz­na”, że spo­łe­czeń­stwo na ogół nie doce­nia jej wagi. Dla­cze­go wize­ru­nek filo­zo­fii jest tak kiepski?


Audy­cję pro­wa­dzi­ła Pau­li­na Wiejak.

Reali­za­cja: Bar­tosz Koter­ba z Insty­tu­tu Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej KUL.

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – Kie­row­nik Kate­dry Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, czło­nek Zarzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go. Jego bada­nia kon­cen­tru­ją się obec­nie wokół zagad­nień: racjo­nal­ność i jej pod­sta­wy filo­zo­ficz­ne; filo­zo­fia, jej sta­tus i sto­su­nek do nauk szcze­gó­ło­wych i sfe­ry świa­to­po­glą­do­wej; wybra­ne pro­ble­my filo­zo­fii reli­gii, filo­zo­fia Szko­ły Lwow­sko-War­szaw­skiej. Autor ponad 100 publi­ka­cji z zakre­su roz­ma­itych dys­cy­plin filo­zo­ficz­nych, w tym 3 mono­gra­fii, 3 ksią­żek reda­go­wa­nych. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


Zob. inne audy­cje.


Insty­tut Dzien­ni­kar­stwa i Komu­ni­ka­cji Spo­łecz­nej KUL.

Part­ner medial­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­ca­my do współ­pra­cy radia stu­denc­kie i insty­tu­ty dzien­ni­kar­stwa z całej Pol­ski. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy