Radio Wywiady

Kształcone w filozofii krytyczne myślenie ma niebagatelny wpływ na jakość debaty publicznej – wywiad z prof. Ryszardem Kleszczem

Filozofia nie tylko uczy umiejętności i nastawienia krytycznego myślenia, ale i je analizuje, bada. Te umiejętności mają duży wpływ na jakość debaty publicznej, która jest fundamentem demokracji. O tym, o popularyzacji filozofii i o edukacji filozoficznej – w rozmowie z Pauliną Wiejak, naszą koleżanką redakcyjną, ciekawie mówił prof. Ryszard Kleszcz, filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia „Filozofuj!”. 

Zapisz się do naszego newslettera

W wywiadzie porus­zone są m.in. następu­jące pyta­nia: Czym jest kry­ty­czne myśle­nie? Czy kry­ty­czne myśle­nie jest tym samym, co kry­ty­cyzm? Czym jest racjon­al­ność myśle­nia? Czy filo­zofia ma szczegól­ną rolę pośród dyscy­plin naukowych w ksz­tał­towa­niu kry­ty­cznego myśle­nia? Jaką rolę kry­ty­czne myśle­nie, zna­jo­mość typów argu­men­tacji i ich wartoś­ci poz­naw­czej odgry­wa w deba­cie pub­licznej? Filo­zofia ze swym kry­ty­cznym myśle­niem jest być może „nazbyt kry­ty­cz­na”, że społeczeńst­wo na ogół nie doce­nia jej wagi. Dlaczego wiz­erunek filo­zofii jest tak kiep­s­ki?


Audy­cję prowadz­iła Pauli­na Wie­jak.

Real­iza­c­ja: Bar­tosz Koter­ba z Insty­tu­tu Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej KUL.

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz – Kierown­ik Kat­edry Logi­ki i Metodologii Nauk Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, członek Zarzą­du Głównego Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego. Jego bada­nia kon­cen­tru­ją się obec­nie wokół zagad­nień: racjon­al­ność i jej pod­stawy filo­zoficzne; filo­zofia, jej sta­tus i sto­sunek do nauk szczegółowych i sfery świato­poglą­dowej; wybrane prob­le­my filo­zofii religii, filo­zofia Szkoły Lwowsko-Warsza­wskiej. Autor pon­ad 100 pub­likacji z zakre­su roz­maitych dyscy­plin filo­zoficznych, w tym 3 mono­grafii, 3 książek redagowanych. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Zob. inne audy­c­je.


Insty­tut Dzi­en­nikarst­wa i Komu­nikacji Społecznej KUL.

Part­ner medi­al­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”.


Zachę­camy do współpra­cy radia stu­denck­ie i insty­tu­ty dzi­en­nikarst­wa z całej Pol­s­ki. Kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy