Artykuł Logika Teoria argumentacji

Krzysztof A. Wieczorek: #6: Argumentum ad hitlerum

„Podobnie jak ty uważał Hitler (Stalin, faszyści, komuniści itp.)!” – w ten sposób niektórzy dyskutanci próbują podważać twierdzenia przeciwnika. Czy jednak faktycznie wódz III Rzeszy (lub inny „czarny charakter”) myślał podobnie? I co ważniejsze – czy nawet najgorsi zbrodniarze lub głupcy zawsze i we wszystkim muszą się mylić?

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2016 nr 4 (10), s. 24–25. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF.


W dwóch poprzed­nich odcin­kach tego cyklu opi­sy­wa­łem argu­men­ty ad homi­nem, czy­li takie, któ­rych auto­rzy pró­bu­ją zwal­czać jakiś pogląd, ata­ku­jąc oso­bę, któ­ra go gło­si. Dziś chciał­bym zająć się nie­co inną, choć pokrew­ną, meto­dą uży­wa­ną do wyka­zy­wa­nia, że pewien pogląd jest błęd­ny (fał­szy­wy, nie­wła­ści­wy, trud­ny do zaak­cep­to­wa­nia itp.). Spo­sób ten pole­ga na zauwa­że­niu, że twier­dze­nie, któ­re chce­my pod­wa­żyć, jest gło­szo­ne lub przy­naj­mniej uzna­wa­ne przez jakąś nie­lu­bia­ną, cie­szą­cą się złą sła­wą oso­bę lub gru­pę osób. Na przykład:

Napraw­dę uwa­żasz, że lepiej kupić samo­chód uży­wa­ny niż nowy? To samo cią­gle powta­rza wujek Fra­nek. Chy­ba nie chcesz być podob­na do niego?

Prze­ciw­ni­cy zaka­zu han­dlu w nie­dzie­le posłu­gu­ją się argu­men­ta­mi komu­ni­stów. Oni też chcie­li, aby­śmy pra­co­wa­li w week­en­dy, bo roz­wój socja­li­stycz­nej ojczy­zny był dla nich waż­niej­szy od rodziny.

Uwa­żasz, że euta­na­zję nale­ży zale­ga­li­zo­wać? Hitler był­by zachwy­co­ny takim pomysłem!

Likwi­da­cja gim­na­zjów i wpro­wa­dze­nie ośmio­let­niej szko­ły pod­sta­wo­wej to powrót do cza­sów PRL, do mode­lu szko­ły z cza­sów naj­gor­szej komu­ny (Kry­sty­na Szu­mi­las, była mini­ster edu­ka­cji, w komen­ta­rzu do pla­no­wa­nej refor­my oświaty).

Szcze­gól­nie czę­stym „boha­te­rem” argu­men­tów tego typu jest Adolf Hitler. Wypo­wie­dzi, w któ­rych poglą­dy prze­ciw­ni­ka porów­ny­wa­ne są do tych, jakie gło­sił przy­wód­ca III Rze­szy, zyska­ły nawet nie­co żar­to­bli­wą nazwę argu­men­tum ad hitle­rum. Pod­czas dys­ku­sji toczo­nych obec­nie w Pol­sce rolę Hitle­ra w podob­nych argu­men­tach przej­mu­ją czę­sto „komu­ni­ści”.

Jak to działa?

Argu­men­ty takie jak powyż­sze w lite­ra­tu­rze anglo­ję­zycz­nej okre­śla­ne są mia­nem guilt by asso­cia­tion. Oso­ba przed­sta­wia­ją­ca taki argu­ment zakła­da, na ogół słusz­nie, że mało kto lubi „znaj­do­wać się w towa­rzy­stwie” posta­ci cie­szą­cych się złą sła­wą. Liczy ona na to, że ci, z któ­ry­mi dys­ku­tu­je, a tak­że przy­słu­chu­ją­ca się spo­ro­wi publicz­ność, nie będą chcie­li być w niczym podob­ni do nie­lu­bia­ne­go wuj­ka, Hitle­ra, komu­ni­stów itp. Aby unik­nąć jakich­kol­wiek sko­ja­rzeń z taki­mi posta­cia­mi, odrzu­cą przy­pi­sy­wa­ne im twierdzenia.

Gdzie tkwi błąd?

W więk­szo­ści przy­pad­ków argu­men­ty guilt by asso­cia­tion trud­no uznać za rze­tel­ne. Zwią­za­ne z nimi nad­uży­cia mogą kryć się w dwóch miej­scach. Po pierw­sze, czę­sto jest tak, że ata­ko­wa­ny pogląd wca­le nie jest toż­sa­my z tym, któ­ry gło­si wymie­nio­ny w argu­men­cie „czar­ny cha­rak­ter”. Przy­kła­do­wo, gdy waży­ły się losy przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej, jeden z poli­ty­ków mówił: „Zwo­len­ni­kom UE chcie­li­by­śmy przy­po­mnieć, że Hitler też chciał zjed­no­czyć Euro­pę i mar­nie się to skoń­czy­ło”. Oczy­wi­ście „jed­no­cze­nie” Euro­py przez Hitle­ra trud­no uznać za podob­ne do tego, jakie­go pra­gną zwo­len­ni­cy UE.

Po dru­gie, to, iż pewien pogląd gło­szo­ny jest przez jakąś „złą” oso­bę, wca­le nie musi ozna­czać, że pogląd ten jest błęd­ny lub w jakiś spo­sób nie­wła­ści­wy. Nawet naj­więk­si głup­cy i łaj­da­cy na pew­no posia­da­ją w zbio­rach swo­ich prze­ko­nań tezy słusz­ne i praw­dzi­we, z któ­ry­mi trud­no się nie zgo­dzić. Uprasz­cza­jąc nie­co spra­wę: moż­na potę­piać oso­bę, ponie­waż gło­si ona jakieś nie­wła­ści­we twier­dze­nie, ale nie powin­no się z góry potę­piać pew­ne­go twier­dze­nia tyl­ko dla­te­go, że gło­si je nie­wła­ści­wa osoba.

Jak się bronić?

W teo­rii naj­lep­szą obro­ną przed więk­szo­ścią oma­wia­nych tu argu­men­tów powin­no być spo­koj­ne wytłu­ma­cze­nie, na czym pole­ga popeł­nio­ne przez argu­men­tu­ją­ce­go nad­uży­cie. Takie postę­po­wa­nie, nie­ste­ty, nie zawsze jest jed­nak sku­tecz­ne. Dla­te­go cza­sem może przy­dać się zna­jo­mość nie­co mniej mery­to­rycz­nych spo­so­bów obro­ny. Załóż­my, że chce­my odpo­wie­dzieć na nastę­pu­ją­cy argu­ment ad hitle­rum, spo­ty­ka­ny cza­sem w inter­ne­to­wych dys­ku­sjach doty­czą­cych wegetarianizmu:

Uwa­żasz, że wege­ta­ria­nizm jest w porząd­ku? To pamię­taj, że Hitler też był wegetarianinem!

Moż­na to uczy­nić na kil­ka sposobów:

Czy gdy­byś dowie­dział się, że Hitler uwa­żał, że 2 + 2 = 4, to prze­stał­byś uzna­wać pra­wa matematyki?

Tak, fak­tycz­nie Hitler był wege­ta­ria­ni­nem; podob­nie jak Albert Ein­ste­in, Leonar­do da Vin­ci, Paul McCart­ney czy Bri­git­te Bar­dot. (Tu poda­je­my oso­by „dobre”, któ­re rów­nież gło­szą zaata­ko­wa­ny przez prze­ciw­ni­ka pogląd).

Tak, fak­tycz­nie Hitler był wege­ta­ria­ni­nem; za to Sta­lin uwiel­biał krwi­ste bef­szty­ki, sło­ni­nę i kieł­ba­sę. (Tu poda­je­my „złą” oso­bę, któ­ra gło­si pogląd prze­ciw­ny do zaatakowanego).

Widzisz? Nawet taki zbrod­niarz jak Hitler nie mógł się oprzeć słusz­no­ści idei, aby nie jeść mię­sa. (Tutaj sto­su­je­my tzw. odwró­ce­nie argu­men­tu – spo­sób, o któ­rym wię­cej napi­szę w przyszłości).

Widzę, że świet­nie znasz poglą­dy Hitle­ra. Czyż­byś był jego wiel­bi­cie­lem? (To już zde­cy­do­wa­nie chwyt poni­żej pasa. Cza­sem jed­nak trud­no oprzeć się poku­sie jego zastosowania).


wieczorek1Krzysz­tof A. Wie­czo­rek – Adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go. Inte­re­su­je go przede wszyst­kim tzw. logi­ka nie­for­mal­na, teo­ria argu­men­ta­cji i per­swa­zji, związ­ki mię­dzy logi­ką a psy­cho­lo­gią. Pry­wat­nie jest miło­śni­kiem zwie­rząt (ale tyl­ko żywych, nie na tale­rzu). Ama­tor­sko upra­wia bie­gi długodystansowe.

Tekst jest dostęp­ny na licen­cji: Uzna­nie autor­stwa-Na tych samych warun­kach 3.0 Pol­skaW peł­nej wer­sji gra­ficz­nej moż­na go prze­czy­tać > tutaj.

< Powrót do spi­su tre­ści nume­ru.

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

7 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Weso­ło jest obser­wo­wać, jak współ­cze­sna lewi­ca nadal, upar­cie usi­łu­ją­ca — po zmia­nie spo­so­bu ata­ku na spo­łe­czeń­stwa z bru­tal­ne­go, zwie­rzę­ce­go ter­ro­ru na ogłu­pia­nie w/g recep­ty szko­ły frank­furc­kiej — wpro­wa­dzić socja­lizm inny­mi drzwia­mi, wije się jak przy­dep­ta­ny pada­lec, pró­bu­jąc pod­rzu­cić komuś te gorą­ce kar­to­fle jaki­mi są jej czo­ło­wi przed­sta­wi­cie­le : Hitler i jego sojusz­nik do poło­wy 1941 r., Sta­lin, oczy­wi­ście z całą ple­ja­dą innych socja­li­stów (naro­do­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych) w tle. A ponie­waż nikt nie wyka­zu­je chę­ci przy­gar­nie­cia tych lewi­co­wych sie­rot, nie­śmia­ło roz­po­czy­na się roz­krę­ca­nie akcji pró­by odci­na­nia się od śmier­dza­cych tru­pią zgni­li­zną człon­ków, naprze­mien­nie z ich pudro­wa­niem w razie potrze­by. No, przezabawne 😀

 • Wszyst­ko faj­nie, ale jest pew­na róż­ni­ca pomię­dzy “jesteś wege­ta­ria­ni­nem, Hitler też był”, a “jesteś zwo­len­ni­kiem lega­li­za­cji euta­na­zji — Hitler był­by z cie­bie dum­ny”. To nie z powo­du wege­ta­ria­ni­zmu, czy jed­no­cze­nia Euro­py Hitler cie­szy się złą sła­wą, ale wła­śnie z powo­du “uśmier­ca­nia” ludzi.

 • To tak­ty­ka powa­la­nia “prze­ciw­ni­ka” na łopat­ki, to są sądy uka­zu­ją­ce i war­to­ściu­ją­ce. Dys­kurs to rózni­ca pod­mio­to­wych zna­czeń języ­ka i rozu­mie­nia sen­su dys­kur­su. Każ­dy z nas ma swo­ją seman­ty­kę i to jest mię­dzy nami róż­ni­ca. Celem dys­kur­su jest budo­wa­nie mimo naszych róż­nic i kon­flik­tu mię­dzy nami stra­te­gii, pla­nu uzgod­nień i usta­le­nia co dalej robić i jak zre­ali­zo­wać wspól­ny cel waż­ny dla nas wszyst­kich. To nie jest nawet tak­ty­ka wal­ki ale two­rze­nie pla­nu zmian i budo­wa­nia stra­te­gii. Może dla­te­go zani­ka komu­ni­ka­cja spo­łecz­na a ist­nie­je tyl­ko poli­tycz­na Kon­flik­to­lo­gia któ­ra jest narzę­dziem wal­ki mię­dzy ludz­mi, a przede wszyst­kiem poka­za­nia ” ja jestem cen­trum świa­ta i świat krę­ci się wokół mnie”.

 • W ramach uzu­peł­nie­nia jesz­cze coś, co nie zmie­ści­ło mi się w arty­ku­le. Z argu­men­ta­mi ad hitle­rum ści­śle zwią­za­ne jest cie­ka­we spo­strze­że­nie doko­na­ne przez ame­ry­kań­skie­go praw­ni­ka i pisa­rza Mike’a Godwi­na, zna­ne pod nazwą „pra­wo Godwi­na”. Brzmi ono: „Wraz z trwa­niem dys­ku­sji w Inter­ne­cie, praw­do­po­do­bień­stwo przy­rów­na­nia cze­goś lub kogoś do nazi­zmu bądź Hitle­ra dąży do 1.” W cza­sach, gdy Godwin poczy­nił powyż­szą obser­wa­cję (lata 90 XX w., czy­li począt­ki Inter­ne­tu), na nie­któ­rych powsta­ją­cych wte­dy gru­pach dys­ku­syj­nych obo­wią­zy­wa­ła zasa­da, że wątek, w któ­rym poja­wił się argu­ment ad hitle­rum zosta­wał zamy­ka­ny, a oso­ba, któ­ra takie­go argu­men­tu uży­ła, była uzna­wa­na za poko­na­ną w dys­ku­sji. Tro­chę szko­da, że ta szla­chet­na regu­ła nie jest obec­nie zna­na i stosowana…

  • Witam Panie Krzysz­to­fie. W takim razie zapy­tam o ten frag­ment https://www.facebook.com/janusz.korwin.mikke/videos/2164116937225155/. Pan Kor­win Mik­ke sły­nie z tego, że czę­sto odno­si się w swo­ich wypo­wie­dziach do tego argu­men­tum ad hitle­rum. Czę­sto fak­tycz­nie na wyrost, ale tutaj moim zda­niem ma rację. 

   Jeśli już mówi­my o fak­tach, to fak­tem jest, że par­tia NSDAP (Naro­do­wo­SO­CJA­LI­STYCZ­NA (moje pokre­śle­nie) Nie­miec­ka Par­tia Robot­ni­ków, orga­ni­za­cja Mus­so­li­nie­go (Fasci Ita­lia­ni di Com­bat­ti­men­to) też była socja­li­stycz­na. Potem prze­obra­zi­ła się w Naro­do­wą Par­tię Faszy­stow­ską, ale poglą­dy socja­li­stycz­ne, czy­li: pochwa­łę rzą­dów sil­nej ręki, budo­wę sil­ne­go pań­stwa, naj­waż­niej­szy­mi war­to­ścia­mi były porzą­dek, hie­rar­chia i dys­cy­pli­na. Postu­lo­wa­no, by pań­stwo słu­ży­ło naro­do­wi i budo­wa­ło potę­gę naro­du. Naród był okre­śla­ny jako war­tość naj­wyż­sza, nad­rzęd­na nad dobrem jed­nost­ki. Czy­li wypisz wyma­luj trze­cia oso­ba ukła­dan­ki Wuj­cio Sta­lin i Wuj­cio Lenin. Wszy­scy trzej “dżen­tel­me­ni” chcie­li rzą­dów sil­ne­go pań­stwa nad jednostką. 

   W sku­tek pew­nych zawi­ro­wań Hitler chciał się odciąć od Socja­li­stów. Te zabie­gi są dosko­na­le poka­za­ne w doku­men­cie “The Soviet Sto­ry” — Sowiec­ka histo­ria https://www.youtube.com/watch?v=ZMSe2HsRJpw

   Jeśli spoj­rzy­my na spo­sób spra­wo­wa­nia rzą­dów w Pol­sce od 1945 roku, potem od 89 to przez cały ten czas w gospo­dar­cze kró­lu­je socja­lizm. Roz­daw­nic­two i nazy­wa­nie ludzie przed­się­bior­czych kuła­ka­mi. Wiem, wiem nie dosłow­nie, ale tak odbie­ram nar­ra­cję wła­dzy w sto­sun­ku do przed­się­bior­ców. W tym kon­tek­ście uwa­żam, że Pan Mik­ke ma abso­lut­ną rację i przy­rów­na­nie obec­nych par­tii do oso­by nie­speł­nio­ne­go mala­rza z Austrii jest jak naj­bar­dziej na miej­scu. Spo­sób podej­ścia do gospo­dar­ki dokład­nie taki sam, socja­lizm. Ludzie nie rozu­mie­ją, że socja­lizm ewo­lu­uje. Z komu­ni­zmu prze­szli­śmy w socja­lizm, a jak się pie­nią­dze skoń­czą i ludzie wyj­dą na uli­cę to wró­ci­my do komu­ni­zmu i tłu­mie­nia demon­stra­cji przy pomo­cy gumo­wych kul i arma­tek wodnych.

   • Achhh jesz­cze tyl­ko dodam. Dosko­na­le zamknął Pan Mik­ke swo­im roz­mów­cą usta cytu­jąc Hay­ek’a: Poli­ty­cy naj­bar­dziej nie lubią jak się im wyty­ka rodo­wód ich idei

  • a wła­ści­wie po co, to świet­nie gdy nie­roz­po­zna­ny możesz kogoś zwy­zy­wać. kon­cer­ny gafa kie­ru­ja sie ogla­dal­no­sci czy laj­ko­wa­niem, im wie­cej tego tym wie­cej argu­men­tow dla rekla­mo­daw­cow. im wie­cej emo­cji i agre­sji tym wie­cej pie­nie­dzy bo to roz­grze­wa ludzi. stre­fa dys­ku­sji na argu­men­ty zani­kla, sa emo­cje i poni­za­nie, ata­ki ad per­so­nam. czy to sie da kon­tro­lo­wac, podob­nie prze­gla­dac zasa­dy eli­mi­no­wa­nia ludzi (trump). naj­pierw dostep do algo­ryt­mow oce­nia­ja­cych wypo­wiedz wiec do zro­dla zara­bia­nia co jest raczej nie­mo­zli­we. po dru­gie posia­da­nie tak roz­wi­nie­tej ai kto­ra bedzie w sta­nie roz­po­znac kon­tekst wypo­wie­dzi a to juz nie jest ani teraz ani w przy­szlo­sci mozli­we, bo raz ze doklad­nie nie zna­my kry­te­riow czy jest meta­je­zyk a czym tyl­ko infor­mo­wa­nie (nie informacja)i dalej ile nale­za­lo­by miec kom­pu­te­row kon­tro­lu­ja­cych i gdzie je roz­mie­scic w swie­cie w sie­ci roz­pro­szo­nej jaka jest z defi­ni­cji internet.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy