Audycje Filozofia przyrody Popularyzacja

Ks. Heller w Radiowej Dwójce: Bóg uprawia matematykę

W kręgu tematyki Boga i religii, ale obrazowo i anegdotycznie powiązanej z... geometrią, zachęcamy do wysłuchania lub obejrzenia programu na stronach Radiowej Dwójki z cyklu „Bez paniki, to tylko nauka”, w którym ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład „Przestrzeń była Bogiem”.

– Moż­na powie­dzieć, że upra­wia­jąc mate­ma­ty­kę bar­dzo nie­udol­nie naśla­du­je­my Boga w jego stwór­czych dzia­ła­niach – mówił wybit­ny teo­log i filo­zof. – Gdy two­rzy­my jakiś model kosmo­lo­gicz­ny, gdy roz­wią­zu­je­my np. rów­na­nie ogól­nej teo­rii względ­no­ści, stwa­rza­my pewien świat tyl­ko na papie­rze. Gdy Bóg two­rzy taki model, on po pro­stu jest – wyjaśniał.

Ks. prof. Hel­ler w obra­zo­wym i naszpi­ko­wa­nym aneg­do­ta­mi wykła­dzie mówi m.in. o geo­me­trii Eukli­de­sa, geo­me­try­zu­ją­cym Bogu Pla­to­na i abso­lut­nej prze­strze­ni New­to­na jako orga­nem Bożej wszechobecności.

Pro­gram został wyemi­to­wa­ny 14 listo­pa­da 2015. Pro­wa­dzi­ła go Han­na Maria Giza.

Zachęcamy do wysłuchania audycji. Aby przejść do strony audycji, kliknij > tutaj.


Zob. też audy­cję z ks. prof. Hel­le­rem o cza­sie.


Zachę­ca­my do dys­ku­sji pod tek­stem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy