Etyka Konkursy

Książka Nataszy Szutty nominowana do tytułu roku z zakresu nauk humanistycznych

Z dumą informujemy, że książka naszej koleżanki redakcyjnej, Nataszy Szutty, pt. Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą?, wydana przez Wydawnictwo Academicon, trafiła na listę pięciu książek nominowanych przez Kapitułę Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego do tytułu najlepszego dzieła z zakresu nauk humanistycznych. Jest już to czwarta edycja tego ogólnopolskiego konkursu, zorganizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Wszystkie nominowane książki są najwyższej próby, ale my trzymamy redakcyjne kciuki za książkę Nataszy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 listopada podczas wielkiego finału, który odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej. Opracowanie redakcyjne, komputerowe oraz graficzne nominowanej książki zostało wykonane przez nasze Studio DTP Academicon.

Zapisz się do naszego newslettera

Książ­ka Nataszy Szut­ty Czy ist­nieje coś, co zwiemy moral­nym charak­terem i cnotą? miała swo­ją pre­mierę w maju ubiegłego roku. O szczegółach pub­likacji moż­na dowiedzieć się  > tutaj. W grud­niu, w Europe­jskim Cen­trum Sol­i­darnoś­ci w Gdańsku, odbyło się spotkanie autorskie z Nataszą, z którego relację opub­likowal­iśmy > tutaj. Zachę­camy też do przeczy­ta­nia bard­zo intere­su­jącego wywiadu z autorką dostęp­nego > tutaj. Książ­ka moż­na zamówić na stron­ie > Księ­gar­ni Aca­d­e­mi­con.

Idea konkursu

Nagro­da im. Pier­wszego Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotar­bińskiego przyz­nawana jest za wybit­ną pracę naukową z zakre­su nauk human­isty­cznych. Ustanowie­nie takiej nagrody ma na celu pro­mowanie human­isty­ki – pub­likacji i wyników badań. Jest to jedyny taki konkurs w Polsce, miejsce jego orga­ni­za­cji nie jest przy­pad­kowe, bo Uni­w­er­sytet Łódz­ki kon­sek­went­nie pod­kreśla znacze­nie human­isty­ki we współczes­nym świecie.

Nagro­da im. Tadeusza Kotar­bińskiego pow­stała jako dowód na to, że w dziedzinie human­isty­ki ist­nieje gru­pa wybit­nych pol­s­kich naukow­ców. Nieste­ty, pomi­mo wielkiego potenc­jału naukowego, ich prace z zakre­su nauk human­isty­cznych, pozosta­ją  częs­to bez echa.

Obec­nie trwa IV edy­c­ja przyz­nawa­nia Nagrody przez Kapitułę, której obrady są  trudne i bur­zli­we. Do finału dochodzi tylko 5 tytułów, a cześć prac które tam się nie zna­jdą, też reprezen­tu­je najwyższy poziom naukowy.

Obec­nie trwa II etap konkur­su w którym Kapituła, uprzed­nio roz­maw­ia­jąc z autorem, dokona wyboru lau­re­a­ta. Nagro­da dla zwycięz­cy zostanie wręc­zona pod­czas uroczys­tej Gali.

Pozostałe nominowane prace

Moni­ka Bobako, „Islam­o­fo­bia jako tech­nolo­gia władzy. Studi­um z antropologii poli­ty­cznej”, Wydawnict­wo Uni­ver­si­tas.
Adam Dyr­da, „Spory teo­re­ty­czne w pra­woz­naw­st­wie. Per­spek­ty­wa holisty­cznego pragmatyz­mu”, Wydawnict­wo Naukowe Schol­ar Sp. z o.o.
Andrzej Friszke, „Sprawa Jede­nas­tu. Uwięzie­nie przy­wód­ców NSZZ „Sol­i­darność” i KSSKOR” 1981–1984”, Wydawnict­wo Znak.
Piotr Mada­jczyk, „Marze­nie o nar­o­dzie doskon­ałym. Między biopoli­tyką a etnop­o­li­tyką”, Wydawnict­wo Ner­i­ton.

W poprzednich edycjach laureatami Nagrody zostali:

prof. Jan Stre­lau (SWPS), dr hab. Ewa Kołodziejczyk (PAN) i dr hab. Doro­ta Sajew­s­ka (IKP UW)

Reg­u­lamin konkur­su dostęp­ny jest > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy