Aktualności Ontologia Patronaty Wydarzenia

Kto odkrył wolną wolę? Wszystko jest filozofią w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią”, zorganizowane przez Fundację Vademecum w Gdyni. Tym razem padnie pytanie „kto odkrył wolną wolę?”. Zapraszamy już w ten poniedziałek, 28 maja w godzinach 18.00–20.00, do Teatru Gdynia Główna. Warsztaty filozoficzne poprowadzi dr Martyna Koszkało. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Zapisz się do naszego newslettera

Wykład doty­czyć będzie histo­rii kształ­to­wa­nia się poję­cia wol­nej woli w kul­tu­rze euro­pej­skiej (od myśli grec­kiej po św. Augu­sty­na). Grec­cy filo­zo­fo­wie posłu­gi­wa­li się poję­ciem wol­no­ści, zarów­no indy­wi­du­al­nej, jak i spo­łecz­nej. Jed­nak filo­zo­fia grec­ka nie wypra­co­wa­ła poję­cia woli jako odręb­nej wła­dzy, któ­ra jest auto­no­micz­na, jest źró­dłem dzia­ła­nia oraz jest czymś róż­nym od rozu­mu i od uczuć. Tak rozu­mia­na wol­na wola jest obec­na dopie­ro w antro­po­lo­gii filo­zo­ficz­nej św. Augu­sty­na.

dr Mar­ty­na Kosz­ka­ło – Adiunkt w Zakła­dzie Histo­rii Filo­zo­fii Sta­ro­żyt­nej, Śre­dnio­wiecz­nej i Nowo­żyt­nej w Insty­tu­cie Filo­zo­fii, Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go. Zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze: histo­ria filo­zo­fii sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej, filo­zo­fia Boga, Jan Duns Szkot, pro­blem jed­nost­ko­wie­nia, ety­ka śre­dnio­wiecz­na, histo­ria poję­cia woli. Autor­ka mono­gra­fii „Indy­wi­du­um i jed­nost­ko­wie­nie” oraz „Ana­li­za wybra­nych tek­stów Jana Dun­sa Szko­ta” (Towa­rzy­stwo Nauko­we KUL, Lublin 2003), arty­ku­łów doty­czą­cych meta­fi­zy­ki i ety­ki Jana Dun­sa Szko­ta, histo­rii poję­cia woli, scho­la­sty­ki nowo­żyt­nej (F. Suárez, G.W. Leib­niz) i tłu­ma­czeń z łaci­ny. Obec­nie kie­ru­je Gran­tem Naro­do­we­go Cen­trum Nauki 2013/09/B/HS’1/01985 Natu­ra woli. Wol­ność a koniecz­ność. Ana­li­za sta­no­wi­ska Jana Dun­sa Szko­ta na tle poglą­dów św. Augu­sty­na, św. Anzel­ma z Can­ter­bu­ry i św. Toma­sza z Akwi­nu.

: Teatr Gdy­nia Głów­na, plac Kon­sty­tu­cji 1, Gdy­nia
28 maja, 18.00–20.00
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów
Wyda­rze­nie na face­bo­oku

Wstęp wol­ny

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mia­sta Gdy­ni

 

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy