Aktualności Ontologia Patronaty Wydarzenia

Kto odkrył wolną wolę? Wszystko jest filozofią w Gdyni

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie „Wszystko jest filozofią”, zorganizowane przez Fundację Vademecum w Gdyni. Tym razem padnie pytanie „kto odkrył wolną wolę?”. Zapraszamy już w ten poniedziałek, 28 maja w godzinach 18.00–20.00, do Teatru Gdynia Główna. Warsztaty filozoficzne poprowadzi dr Martyna Koszkało. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Zapisz się do naszego newslettera

Wykład doty­czyć będzie his­torii ksz­tał­towa­nia się poję­cia wol­nej woli w kul­turze europe­jskiej (od myśli greck­iej po św. Augusty­na). Grec­cy filo­zo­fowie posługi­wali się poję­ciem wol­noś­ci, zarówno indy­wid­u­al­nej, jak i społecznej. Jed­nak filo­zofia grec­ka nie wypra­cow­ała poję­cia woli jako odręb­nej władzy, która jest auto­nom­icz­na, jest źródłem dzi­ała­nia oraz jest czymś różnym od rozu­mu i od uczuć. Tak rozu­mi­ana wol­na wola jest obec­na dopiero w antropologii filo­zoficznej św. Augusty­na.

dr Mar­ty­na Koszkało – Adi­unkt w Zakładzie His­torii Filo­zofii Starożyt­nej, Śred­niowiecznej i Nowożyt­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii, Socjologii i Dzi­en­nikarst­wa Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego. Zain­tere­sowa­nia badaw­cze: his­to­ria filo­zofii starożyt­nej i śred­niowiecznej, filo­zofia Boga, Jan Duns Szkot, prob­lem jed­nos­tkowienia, ety­ka śred­niowiecz­na, his­to­ria poję­cia woli. Autor­ka mono­grafii „Indy­widu­um i jed­nos­tkowie­nie” oraz „Anal­iza wybranych tek­stów Jana Dun­sa Szko­ta” (Towarzyst­wo Naukowe KUL, Lublin 2003), artykułów doty­czą­cych metafizy­ki i ety­ki Jana Dun­sa Szko­ta, his­torii poję­cia woli, scholasty­ki nowożyt­nej (F. Suárez, G.W. Leib­niz) i tłu­maczeń z łaciny. Obec­nie kieru­je Grantem Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki 2013/09/B/HS’1/01985 Natu­ra woli. Wol­ność a konieczność. Anal­iza stanowiska Jana Dun­sa Szko­ta na tle poglądów św. Augusty­na, św. Anzel­ma z Can­ter­bury i św. Tomasza z Akwinu.

: Teatr Gdy­nia Głów­na, plac Kon­sty­tucji 1, Gdy­nia
28 maja, 18.00–20.00
Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów
Wydarze­nie na face­booku

Wstęp wol­ny

Pro­jekt jest współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Mias­ta Gdyni

 

Serdecznie zaprasza­my!

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy