Konkursy Ogłoszenia

Ku finałowi 31. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zawody okręgowe 31. Olimpiady Filozoficznej, przed nami finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 117 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Zapisz się do naszego newslettera

Przy­pom­ni­jmy, że zawody okrę­gowe odbyły się 16 lutego 2019. Miały charak­ter egza­minu pisem­nego, składa­jącego się z dwóch częś­ci:

 1. Pier­wsza część pole­ga na samodziel­nym napisa­niu ese­ju na jeden spośród trzech tem­atów, zapro­ponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.
 2. W drugiej częś­ci uczest­ni­cy rozwiązu­ją test, na który składa­ją się zada­nia wielokrot­nego wyboru i zada­nia otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.

Najlep­sze prace na poziomie okrę­gowym otwier­a­ją ich autorom drogę do finału. Oprócz tej rekomen­dacji do zawodów ogól­nokra­jowych Komite­ty Okrę­gowe OF orga­nizu­ją nagrody rzec­zowe (pisal­iśmy o tym > tutaj).


Pole­camy lek­turę wywiadów ze zwyciężczynią XXVIII OFzwyciężczynią XXIX OF oraz zwyciężczynią XXX OF.


Przy­pom­i­namy, że kwal­i­fikac­ja do zawodów cen­tral­nych ma charak­ter dwustop­niowy. Pier­wszym etapem jest rekomen­dac­ja udzielona przez właś­ci­wy Komitet Okrę­gowy, drugim – pro­ces kwal­i­fikacji przeprowad­zony przez Komisję Kwal­i­fika­cyjną, powołaną w tym celu przez prze­wod­niczącą Komite­tu Głównego OF. Komis­ja Kwal­i­fika­cyj­na kwal­i­fiku­je do zawodów III stop­nia tych uczest­ników Olimpiady, którzy uzyskali najlep­sze wyni­ki w skali całego kra­ju.

Poniżej peł­na lista 117 osób, który zostały zak­wal­i­fikowane do finału 31. OF. Najwięcej final­istów pochodzi jak zwyk­le z okręgu warsza­wskiego – 45 (aż 38% wszys­t­kich final­istów), drugie miejsce zajęły ex aequo okrę­gi krakows­ki i gdańs­ki – po 8 final­istów, podi­um uzu­peł­nia (jak przed rok­iem) okręg szczecińs­ki – 7 final­istów. Uwagę zwraca­ją też dobre wyni­ki okręgów: lubel­skiego i kujawsko-pomorskiego, które do finału wprowadz­iły po 6 uczniów. Wszys­tkim final­is­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

Oto pełny rank­ing KO:

 1. warsza­ws­ki – 45
 2. gdańs­ki, krakows­ki – po 8
 3. szczecińs­ki – 7
 4. lubel­s­ki, kujawsko-pomors­ki – po 6
 5. zielonogórs­ki – 5
 6. dol­nośląs­ki – 4
 7. radom­s­ki, łódz­ki, katow­ic­ki, biało­s­toc­ki, rzes­zows­ki, opol­s­ki, kielec­ki – po 3
 8. skierniewic­ki – 2
 9. poz­nańs­ki, biel­sko-biel­s­ki, częs­to­chows­ki, siedlec­ki, olsz­tyńs­ki – po 1

Finał odbędzie się 13 kwiet­nia. Będziemy Wam kibi­cow­ać.


Lista final­istów w for­ma­cie w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy