Konkursy Ogłoszenia

Ku finałowi 31. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zawody okręgowe 31. Olimpiady Filozoficznej, przed nami finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 117 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Zapisz się do naszego newslettera

Przy­po­mnij­my, że zawo­dy okrę­go­we odby­ły się 16 lute­go 2019. Mia­ły cha­rak­ter egza­mi­nu pisem­ne­go, skła­da­ją­ce­go się z dwóch części:

 1. Pierw­sza część pole­ga na samo­dziel­nym napi­sa­niu ese­ju na jeden spo­śród trzech tema­tów, zapro­po­no­wa­nych do wybo­ru. Na jego napi­sa­nie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzy­skać max. 50 pkt.
 2. W dru­giej czę­ści uczest­ni­cy roz­wią­zu­ją test, na któ­ry skła­da­ją się zada­nia wie­lo­krot­ne­go wybo­ru i zada­nia otwar­te. Na jego roz­wią­za­nie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzy­skać max. 50 pkt.

Naj­lep­sze pra­ce na pozio­mie okrę­go­wym otwie­ra­ją ich auto­rom dro­gę do fina­łu. Oprócz tej reko­men­da­cji do zawo­dów ogól­no­kra­jo­wych Komi­te­ty Okrę­go­we OF orga­ni­zu­ją nagro­dy rze­czo­we (pisa­li­śmy o tym > tutaj).


Pole­ca­my lek­tu­rę wywia­dów ze zwy­cięż­czy­nią XXVIII OFzwy­cięż­czy­nią XXIX OF oraz zwy­cięż­czy­nią XXX OF.


Przy­po­mi­na­my, że kwa­li­fi­ka­cja do zawo­dów cen­tral­nych ma cha­rak­ter dwu­stop­nio­wy. Pierw­szym eta­pem jest reko­men­da­cja udzie­lo­na przez wła­ści­wy Komi­tet Okrę­go­wy, dru­gim – pro­ces kwa­li­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­ny przez Komi­sję Kwa­li­fi­ka­cyj­ną, powo­ła­ną w tym celu przez prze­wod­ni­czą­cą Komi­te­tu Głów­ne­go OF. Komi­sja Kwa­li­fi­ka­cyj­na kwa­li­fi­ku­je do zawo­dów III stop­nia tych uczest­ni­ków Olim­pia­dy, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki w ska­li całe­go kraju.

Poni­żej peł­na lista 117 osób, któ­ry zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do fina­łu 31. OF. Naj­wię­cej fina­li­stów pocho­dzi jak zwy­kle z okrę­gu war­szaw­skie­go – 45 (aż 38% wszyst­kich fina­li­stów), dru­gie miej­sce zaję­ły ex aequo okrę­gi kra­kow­ski i gdań­ski – po 8 fina­li­stów, podium uzu­peł­nia (jak przed rokiem) okręg szcze­ciń­ski – 7 fina­li­stów. Uwa­gę zwra­ca­ją też dobre wyni­ki okrę­gów: lubel­skie­go i kujaw­sko-pomor­skie­go, któ­re do fina­łu wpro­wa­dzi­ły po 6 uczniów. Wszyst­kim fina­li­stom ser­decz­nie gratulujemy!

Oto peł­ny ran­king KO:

 1. war­szaw­ski – 45
 2. gdań­ski, kra­kow­ski – po 8
 3. szcze­ciń­ski – 7
 4. lubel­ski, kujaw­sko-pomor­ski – po 6
 5. zie­lo­no­gór­ski – 5
 6. dol­no­ślą­ski – 4
 7. radom­ski, łódz­ki, kato­wic­ki, bia­ło­stoc­ki, rze­szow­ski, opol­ski, kie­lec­ki – po 3
 8. skier­nie­wic­ki – 2
 9. poznań­ski, biel­sko-biel­ski, czę­sto­chow­ski, sie­dlec­ki, olsz­tyń­ski – po 1

Finał odbę­dzie się 13 kwiet­nia. Będzie­my Wam kibicować.


Lista fina­li­stów w for­ma­cie w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 4 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy