Konkursy Ogłoszenia

Ku finałowi 31. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zawody okręgowe 31. Olimpiady Filozoficznej, przed nami finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 117 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Przy­pom­ni­jmy, że zawody okrę­gowe odbyły się 16 lutego 2019. Miały charak­ter egza­minu pisem­nego, składa­jącego się z dwóch częś­ci:

 1. Pier­wsza część pole­ga na samodziel­nym napisa­niu ese­ju na jeden spośród trzech tem­atów, zapro­ponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.
 2. W drugiej częś­ci uczest­ni­cy rozwiązu­ją test, na który składa­ją się zada­nia wielokrot­nego wyboru i zada­nia otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzyskać max. 50 pkt.

Najlep­sze prace na poziomie okrę­gowym otwier­a­ją ich autorom drogę do finału. Oprócz tej rekomen­dacji do zawodów ogól­nokra­jowych Komite­ty Okrę­gowe OF orga­nizu­ją nagrody rzec­zowe (pisal­iśmy o tym > tutaj).


Pole­camy lek­turę wywiadów ze zwyciężczynią XXVIII OFzwyciężczynią XXIX OF oraz zwyciężczynią XXX OF.


Przy­pom­i­namy, że kwal­i­fikac­ja do zawodów cen­tral­nych ma charak­ter dwustop­niowy. Pier­wszym etapem jest rekomen­dac­ja udzielona przez właś­ci­wy Komitet Okrę­gowy, drugim – pro­ces kwal­i­fikacji przeprowad­zony przez Komisję Kwal­i­fika­cyjną, powołaną w tym celu przez prze­wod­niczącą Komite­tu Głównego OF. Komis­ja Kwal­i­fika­cyj­na kwal­i­fiku­je do zawodów III stop­nia tych uczest­ników Olimpiady, którzy uzyskali najlep­sze wyni­ki w skali całego kra­ju.

Poniżej peł­na lista 117 osób, który zostały zak­wal­i­fikowane do finału 31. OF. Najwięcej final­istów pochodzi jak zwyk­le z okręgu warsza­wskiego – 45 (aż 38% wszys­t­kich final­istów), drugie miejsce zajęły ex aequo okrę­gi krakows­ki i gdańs­ki – po 8 final­istów, podi­um uzu­peł­nia (jak przed rok­iem) okręg szczecińs­ki – 7 final­istów. Uwagę zwraca­ją też dobre wyni­ki okręgów: lubel­skiego i kujawsko-pomorskiego, które do finału wprowadz­iły po 6 uczniów. Wszys­tkim final­is­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

Oto pełny rank­ing KO:

 1. warsza­ws­ki – 45
 2. gdańs­ki, krakows­ki – po 8
 3. szczecińs­ki – 7
 4. lubel­s­ki, kujawsko-pomors­ki – po 6
 5. zielonogórs­ki – 5
 6. dol­nośląs­ki – 4
 7. radom­s­ki, łódz­ki, katow­ic­ki, biało­s­toc­ki, rzes­zows­ki, opol­s­ki, kielec­ki – po 3
 8. skierniewic­ki – 2
 9. poz­nańs­ki, biel­sko-biel­s­ki, częs­to­chows­ki, siedlec­ki, olsz­tyńs­ki – po 1

Finał odbędzie się 13 kwiet­nia. Będziemy Wam kibi­cow­ać.


Lista final­istów w for­ma­cie w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy