Konkursy Ogłoszenia

Ku finałowi 31. Olimpiady Filozoficznej

Za nami zawody okręgowe 31. Olimpiady Filozoficznej, przed nami finał. Wiemy, kto się w nim znajdzie. Gratulujemy 117 wspaniałym! Poznajcie ich listę i ranking regionów. Nasz magazyn jest patronem medialnym Olimpiady.

Przy­po­mnij­my, że zawo­dy okrę­go­we odby­ły się 16 lute­go 2019. Mia­ły cha­rak­ter egza­mi­nu pisem­ne­go, skła­da­ją­ce­go się z dwóch części:

 1. Pierw­sza część pole­ga na samo­dziel­nym napi­sa­niu ese­ju na jeden spo­śród trzech tema­tów, zapro­po­no­wa­nych do wybo­ru. Na jego napi­sa­nie uczeń ma 150 min. Za tę część uczest­nik może uzy­skać max. 50 pkt.
 2. W dru­giej czę­ści uczest­ni­cy roz­wią­zu­ją test, na któ­ry skła­da­ją się zada­nia wie­lo­krot­ne­go wybo­ru i zada­nia otwar­te. Na jego roz­wią­za­nie uczeń ma 90 min. Za tę część uczest­nik może uzy­skać max. 50 pkt.

Naj­lep­sze pra­ce na pozio­mie okrę­go­wym otwie­ra­ją ich auto­rom dro­gę do fina­łu. Oprócz tej reko­men­da­cji do zawo­dów ogól­no­kra­jo­wych Komi­te­ty Okrę­go­we OF orga­ni­zu­ją nagro­dy rze­czo­we (pisa­li­śmy o tym > tutaj).


Pole­ca­my lek­tu­rę wywia­dów ze zwy­cięż­czy­nią XXVIII OFzwy­cięż­czy­nią XXIX OF oraz zwy­cięż­czy­nią XXX OF.


Przy­po­mi­na­my, że kwa­li­fi­ka­cja do zawo­dów cen­tral­nych ma cha­rak­ter dwu­stop­nio­wy. Pierw­szym eta­pem jest reko­men­da­cja udzie­lo­na przez wła­ści­wy Komi­tet Okrę­go­wy, dru­gim – pro­ces kwa­li­fi­ka­cji prze­pro­wa­dzo­ny przez Komi­sję Kwa­li­fi­ka­cyj­ną, powo­ła­ną w tym celu przez prze­wod­ni­czą­cą Komi­te­tu Głów­ne­go OF. Komi­sja Kwa­li­fi­ka­cyj­na kwa­li­fi­ku­je do zawo­dów III stop­nia tych uczest­ni­ków Olim­pia­dy, któ­rzy uzy­ska­li naj­lep­sze wyni­ki w ska­li całe­go kraju.

Poni­żej peł­na lista 117 osób, któ­ry zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do fina­łu 31. OF. Naj­wię­cej fina­li­stów pocho­dzi jak zwy­kle z okrę­gu war­szaw­skie­go – 45 (aż 38% wszyst­kich fina­li­stów), dru­gie miej­sce zaję­ły ex aequo okrę­gi kra­kow­ski i gdań­ski – po 8 fina­li­stów, podium uzu­peł­nia (jak przed rokiem) okręg szcze­ciń­ski – 7 fina­li­stów. Uwa­gę zwra­ca­ją też dobre wyni­ki okrę­gów: lubel­skie­go i kujaw­sko-pomor­skie­go, któ­re do fina­łu wpro­wa­dzi­ły po 6 uczniów. Wszyst­kim fina­li­stom ser­decz­nie gratulujemy!

Oto peł­ny ran­king KO:

 1. war­szaw­ski – 45
 2. gdań­ski, kra­kow­ski – po 8
 3. szcze­ciń­ski – 7
 4. lubel­ski, kujaw­sko-pomor­ski – po 6
 5. zie­lo­no­gór­ski – 5
 6. dol­no­ślą­ski – 4
 7. radom­ski, łódz­ki, kato­wic­ki, bia­ło­stoc­ki, rze­szow­ski, opol­ski, kie­lec­ki – po 3
 8. skier­nie­wic­ki – 2
 9. poznań­ski, biel­sko-biel­ski, czę­sto­chow­ski, sie­dlec­ki, olsz­tyń­ski – po 1

Finał odbę­dzie się 13 kwiet­nia. Będzie­my Wam kibicować.


Lista fina­li­stów w for­ma­cie w PDF.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy