Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – szóste spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Zapraszamy na szóstą debatę Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. 6 grudnia, we wtorek, o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności dyskutować będą: dr hab. Aleksandra Derra (UMK) i dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny naszego magazynu. Tym razem debata dotyczyć będzie KULTURY - zastanowimy się nad tym, czym ona jest i jakie są jej relacje z filozofią a także nad tym, czy kultury można oceniać i czy jest możliwy między nimi dialog. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

 Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nie­po­sia­da­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma z 15% raba­tem. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją też kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty cza­so­pi­sma.

W dys­ku­sji wezmą udział:


derra_aleksandra
Dr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filo­loż­ka, tłu­macz­ka. Pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu; pro­wa­dzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stu­dies” na Tri­ni­ty Col­le­ge Dublin w Irlan­dii (rese­arch visi­ting fel­low). Współ­za­ło­ży­ciel­ka pody­plo­mo­wych stu­diów z zakre­su gen­der na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym UMK w Toru­niu. Zaj­mu­je się pro­ble­mem płci w nauce i kul­tu­rze, feno­me­nem cie­le­sno­ści w filo­zo­fii współ­cze­snej, współ­cze­sną femi­ni­stycz­ną filo­zo­fią nauki oraz stu­dia­mi nad nauką i tech­no­lo­gią. Ostat­nio wyda­ła książ­kę: Kobie­ty (w) nauce. Pro­blem płci we współ­cze­snej Filo­zo­fii nauki i w prak­ty­ce badaw­czej (War­sza­wa 2013) oraz (współ)redagowała pra­ce: Stu­dia nad nauką oraz tech­no­lo­gią. Wybór tek­stów (z Ewą Biń­czyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wi­zmu. Inspi­ra­cje, per­spek­ty­wy, przy­szłość (z Ewą Biń­czyk i Janu­szem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Stro­na inter­ne­to­wa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę noż­ną.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Woj­ciech Czap­kow­ski.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Celi­na Gło­gow­ska.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Mar­cin Kloc, Nata­lia Mar­ci­now­ska, Karo­li­na Mier­czak, Iza­be­la San­kow­ska, Michał Wal­kow­ski, Justy­na Wasi­niew­ska, Moni­ka Zie­liń­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwe­stii:

1. Czym jest kul­tu­ra, co jest w niej naj­waż­niej­sze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii a co filo­zo­fia czer­pie z kul­tu­ry?
3. Czy ist­nie­ją war­to­ści uni­wer­sal­ne — wspól­ne dla wszyst­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­niać i czy moż­li­wy jest mię­dzy nimi dia­log?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filo­zo­fuj­my! 

6 grud­nia, godz. 18.00

Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści, Plac Soli­dar­no­ści 1, GdańskWspółorganizator

ECS

 

 

 

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo     radioMors             go_trojmiasto 


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Gdań­sku  spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy