Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – szóste spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku

Zapraszamy na szóstą debatę Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku. 6 grudnia, we wtorek, o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności dyskutować będą: dr hab. Aleksandra Derra (UMK) i dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny naszego magazynu. Tym razem debata dotyczyć będzie KULTURY - zastanowimy się nad tym, czym ona jest i jakie są jej relacje z filozofią a także nad tym, czy kultury można oceniać i czy jest możliwy między nimi dialog. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

 Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.

ECSFilozofuj!” jest w gronie partnerów „Karty do Kultury” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Podczas spotkań „Gdańsku, filozofuj!” posiadacze „Karty do Kultury” będą mogli zakupić czasopismo „Filozofuj!” z 20% rabatem! Na temat „Karty do Kultury” można przeczytać > tutaj.

kartakolor

Nieposi­ada­ją­cy „Kar­ty do Kul­tu­ry” będą mogli zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma z 15% rabatem. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją też kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:


derra_aleksandra
Dr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filoloż­ka, tłu­macz­ka. Pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu; prowadzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stud­ies” na Trin­i­ty Col­lege Dublin w Irlandii (research vis­it­ing fel­low). Współza­łoży­ciel­ka pody­plo­mowych studiów z zakre­su gen­der na Wydziale Human­isty­cznym UMK w Toruniu. Zaj­mu­je się prob­le­mem płci w nauce i kul­turze, fenomen­em cielesnoś­ci w filo­zofii współczes­nej, współczes­ną fem­i­nisty­czną filo­zofią nau­ki oraz stu­di­a­mi nad nauką i tech­nologią. Ostat­nio wydała książkę: Kobi­ety (w) nauce. Prob­lem płci we współczes­nej Filo­zofii nau­ki i w prak­tyce badaw­czej (Warsza­wa 2013) oraz (współ)redagowała prace: Stu­dia nad nauką oraz tech­nologią. Wybór tek­stów (z Ewą Bińczyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wiz­mu. Inspirac­je, per­spek­ty­wy, przyszłość (z Ewą Bińczyk i Januszem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Strona inter­ne­towa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Gdańskiego, spec­jal­izu­je się w filo­zofii społecznej, etyce i metae­tyce. Redak­tor naczel­ny mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”. Jego pas­je to przyrządzanie smacznych potraw, nau­ka języków obcych (obec­nie węgier­skiego i chińskiego), chodze­nie po górach i gra w piłkę nożną.

Spotkanie poprowadzi Woj­ciech Czap­kows­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Celi­na Gło­gows­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Marcin Kloc, Natalia Mar­ci­nows­ka, Karoli­na Mier­czak, Izabela Sankows­ka, Michał Walkows­ki, Justy­na Wasiniews­ka, Moni­ka Zielińs­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii a co filo­zofia czer­pie z kul­tu­ry?
3. Czy ist­nieją wartoś­ci uni­w­er­salne — wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­ni­ać i czy możli­wy jest między nimi dia­log?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy! 

6 grud­nia, godz. 18.00

Europe­jskie Cen­trum Sol­i­darnoś­ci, Plac Sol­i­darnoś­ci 1, GdańskWspółorganizator

ECS

 

 

 

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo     radioMors             go_trojmiasto 


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Gdańsku  spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy