Kluby „Filozofuj!” Poznań

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – spotkanie w Poznaniu

Zapraszamy na piątą debatę Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu. 9 marca, w czwartek, o godz. 18.00 w Centrum Kultury Amarant dyskutować będą: dr Cezary Kościelniak (UAM) i prof. Roman Kubicki (UAM). Tym razem debata dotyczyć będzie kultury. Zastanowimy się nad tym, czym ona jest i jakie są jej relacje z filozofią, a także nad tym, czy kultury można oceniać i czy jest możliwy między nimi dialog. Przyjdź, posłuchaj i włącz się do dyskusji.

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do Cen­trum Ama­rant za udostęp­nie­nie sali.

logo2

 

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

dr Cezary Koś­ciel­ni­ak

Filo­zof, adi­unkt w Insty­tu­cie Kul­tur­oz­naw­st­wa UAM,
współpra­cown­ik mag­a­zynu Plus Minus i Pressji. Ostat­nio opub­likował “Frun­ze w meczecie” (2016) oraz “Uni­w­er­sytet, rozwój, kul­tura” (2016).

 

Prof. Roman Kubic­ki

Filo­zof, dyrek­tor Insty­tu­tu Filo­zofii UAM, wykła­da również na UAP.
W szczegól­noś­ci intere­su­je się este­tyką, filo­zofią współczes­ną, filo­zofią kul­tu­ry i filo­zofią społeczno-poli­ty­czną. Opub­likował  między inny­mi “Zmierzch sztu­ki. Nar­o­dziny ponowoczes­nej jed­nos­t­ki?” (1995) oraz “Egzys­tenc­jalne kon­tek­sty dzieła sztu­ki. Studi­um z pogranicza este­ty­ki i filo­zofii kul­tu­ry” (2013).

Spotkanie poprowadzi Karoli­na Jankows­ka i Stanisław Korzeb

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Bar­tosz Kurkows­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Bartek Dobies, Ola Kacz­marek, Mar­i­an­na Kaźmier­czak, Paweł Kliks, Jakub Ryszard Maty­ja, Karoli­na Napi­wodz­ka, Tama­ra Stemp­ka i Ada Tom­czak.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  1. Czym jest kul­tura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
  2. Co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii a co filo­zofia czer­pie z kul­tu­ry?
  3. Czy ist­nieją wartoś­ci uni­w­er­salne – wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­ni­ać i czy możli­wy jest między nimi dia­log?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

09 mar­ca, godz. 18.00

Cen­trum Ama­rant, ul. Słowack­iego 19, Poz­nańWspółor­ga­ni­za­tor

logo-intersophia

Koło naukowe Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu

Part­ner

logo-bk-1826

Bib­liote­ka Kór­nic­ka PAN

Patroni
logo_if_2-300x75

ptf

Pol­skie Towarzyst­wo Filo­zoficzne Odd­zi­ał w Poz­na­niu

logo03_jpglogometeortrans


Zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Poz­na­niu spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


Wydarze­nie jest współ­fi­nan­sowane z budże­tu mias­ta Poz­nań.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy