Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

Zapraszamy na drugą debatę Klubu „Filozofuj!" w Szczecinie. Tym razem będziemy dyskutować o kulturze, wokół nr. 11 czasopisma „Filozofuj!”. Wspólne filozofowanie odbędzie się 6 grudnia, we wtorek, o godz. 17.30, w księgarnio-kawiarni FiKa w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Gośćmi specjalnymi będą: dr Ewa Kochan oraz mgr Michał Sokolski, oboje z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


 Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do księ­gar­nio-kaw­iarni „FiKa” za udostęp­nie­nie sali oraz do Sto­warzyszenia „Gen­er­a­tor Myśli Human­isty­cznej” za współor­ga­ni­za­cję debaty.

fika       stowarzyszenie

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

Dr Ewa Kochan

Dr nauk human­isty­cznych, spec­jal­ność: filo­zofia kul­tu­ry i ety­ka zawodowa. Pracu­je w Insty­tu­cie Filo­zofii US. Trzykrot­na zwyciężczyni plebis­cy­tu na najlep­szego wykład­ow­cę w Insty­tu­cie. Autor­ka wielu pub­likacji. Prowadz­iła liczne szkole­nia, w tym e‑learningowe. Posi­a­da również duże doświad­cze­nie w pra­cy wydawniczej i admin­is­tra­cyjnej. Pry­wat­nie – miłośnicz­ka Pomorza Zachod­niego, muzy­ki i kotów.

 

Mgr Michał Sokol­s­ki

Mgr socjologii i filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Szczecińskiego, pra­cown­ik (2009–2014) i dok­torant na Wydziale Human­isty­cznym US. Doświad­c­zony i wysoko ceniony nauczy­ciel i wykład­ow­ca w różnych sek­torach sys­te­mu edukacji: od gim­nazjum po stu­dia pody­plo­mowe (z ety­ki), tłu­macz z języ­ka ang­iel­skiego oraz dzi­ałacz społeczny. Pry­wat­nie – miłośnik i znaw­ca lit­er­atu­ry oraz muzyk ama­tor.

Spotkanie poprowadzi Paweł Rozwad­ows­ki.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Artur Kosec­ki.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Katarzy­na Cia­r­cińs­ka, dr Mile­na Jaku­bi­ak, Paweł Kołodz­ińs­ki.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii a co filo­zofia czer­pie z kul­tu­ry?
3. Czy ist­nieją wartoś­ci uni­w­er­salne — wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­ni­ać i czy możli­wy jest między nimi dia­log?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

6 grud­nia, 17.30

księ­gar­nio-kaw­iar­nia FiKa, Muzeum Nar­o­dowe w Szczecinie, Wały Chro­brego 3, SzczecinWspółor­ga­ni­za­tor

generator_logo_dlugie

Part­ner

fika


Zob. relac­je WIDEO ze spotkań Klubów „Filo­zo­fuj!” w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 3 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy