Filozofia kultury Kluby „Filozofuj!” Szczecin

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – drugie spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Szczecinie

Zapraszamy na drugą debatę Klubu „Filozofuj!" w Szczecinie. Tym razem będziemy dyskutować o kulturze, wokół nr. 11 czasopisma „Filozofuj!”. Wspólne filozofowanie odbędzie się 6 grudnia, we wtorek, o godz. 17.30, w księgarnio-kawiarni FiKa w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Gośćmi specjalnymi będą: dr Ewa Kochan oraz mgr Michał Sokolski, oboje z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


 Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni „FiKa” za udo­stęp­nie­nie sali oraz do Sto­wa­rzy­sze­nia „Gene­ra­tor Myśli Huma­ni­stycz­nej” za współ­or­ga­ni­za­cję debaty.

fika       stowarzyszenie

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

Dr Ewa Kochan

Dr nauk huma­ni­stycz­nych, spe­cjal­ność: filo­zo­fia kul­tu­ry i ety­ka zawo­do­wa. Pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii US. Trzy­krot­na zwy­cięż­czy­ni ple­bi­scy­tu na naj­lep­sze­go wykła­dow­cę w Insty­tu­cie. Autor­ka wie­lu publi­ka­cji. Pro­wa­dzi­ła licz­ne szko­le­nia, w tym e‑learningowe. Posia­da rów­nież duże doświad­cze­nie w pra­cy wydaw­ni­czej i admi­ni­stra­cyj­nej. Pry­wat­nie – miło­śnicz­ka Pomo­rza Zachod­nie­go, muzy­ki i kotów.

 

Mgr Michał Sokolski

Mgr socjo­lo­gii i filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Szcze­ciń­skie­go, pra­cow­nik (2009–2014) i dok­to­rant na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym US. Doświad­czo­ny i wyso­ko cenio­ny nauczy­ciel i wykła­dow­ca w róż­nych sek­to­rach sys­te­mu edu­ka­cji: od gim­na­zjum po stu­dia pody­plo­mo­we (z ety­ki), tłu­macz z języ­ka angiel­skie­go oraz dzia­łacz spo­łecz­ny. Pry­wat­nie – miło­śnik i znaw­ca lite­ra­tu­ry oraz muzyk amator.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Paweł Roz­wa­dow­ski.

Koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia jest Artur Kosec­ki.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Kata­rzy­na Ciar­ciń­ska, dr Mile­na Jaku­biak, Paweł Koło­dziń­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tu­ra, co jest w niej naj­waż­niej­sze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii a co filo­zo­fia czer­pie z kultury?
3. Czy ist­nie­ją war­to­ści uni­wer­sal­ne — wspól­ne dla wszyst­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­niać i czy moż­li­wy jest mię­dzy nimi dialog?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

6 grud­nia, 17.30

księ­gar­nio-kawiar­nia FiKa, Muzeum Naro­do­we w Szcze­ci­nie, Wały Chro­bre­go 3, SzczecinWspół­or­ga­ni­za­tor

generator_logo_dlugie

Part­ner

fika


Zob. rela­cje WIDEO ze spo­tkań Klu­bów „Filo­zo­fuj!” w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 1 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy