Filozofia kultury Toruń

Kultura — a cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” — spotkanie w Toruniu

Debata Klubu „Filozofuj!” po raz pierwszy w Toruniu! Zapraszamy na dyskusję o kulturze, wokół nr. 11 czasopisma „Filozofuj!”. Wspólne filozofowanie odbędzie się 12 grudnia, w poniedziałek, o godz. 18.00, w kawiarni pARTer w Centrum Sztuki Współczesnej. Dyskutować będą: prof. Jacek Bartyzel oraz prof. Andrzej Szahaj, obaj z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników filozofii, kultury i nauki oraz, po prostu, ludzi ciekawych świata z Torunia i okolic!

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


W dzisiejszym Toron­to Mag­a­zyn Toruńs­ki ukazał się artykuł pro­mu­ją­cy naszą debatę. Zachę­camy do czy­ta­nia!


Szczególne podziękowania kierujemy do  Cafe pARTer za współorganizowanie spotkania.

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

prof-bartyzelDr hab. Jacek Bar­tyzel

Pro­fe­sor nauk społecznych, pub­l­i­cys­ta oraz dzi­ałacz społeczny. Od 2003 roku jest kierown­ikiem Kat­edry Hermeneu­ty­ki i Poli­ty­ki UMK w Toruniu. Autor kilkuset artykułów oraz książek. Jako dzi­ałacz społeczny jest współza­łoży­cielem wielu orga­ni­za­cji m.im. Ruchu Młodej Pol­s­ki i Zjed­noczenia Chrześ­ci­jańsko-Nar­o­dowego. Intere­su­je się teatrologią, his­torią dok­tryn poli­ty­cznych i filo­zofią poli­ty­ki. Obec­nie jego tek­sty pub­liku­ją miesięczni­ki „Zawsze wierni” i „Opc­ja na pra­wo”.


Prof. dr hab. Andrzej Sza­haj

Pro­fe­sor filo­zofii, dziekan Wydzi­ału Human­isty­cznego Uni­w­er­sytet Mikoła­ja Koperni­ka oraz kierown­ik Zakładu Filo­zofii Współczes­nej w Insty­tu­cie Filo­zofii UMK w Toruniu. Autor pon­ad stu pub­likacji naukowych. Intere­su­je się głównie filo­zofią kul­tu­ry oraz filo­zofią poli­ty­ki. Członek Komite­tu Nauk Filo­zoficznych Pol­skiej Akademii Nauk oraz Komite­tu Nauk o Kul­turze Pol­skiej Akademii Nauk. Otrzy­mał dwukrot­nie nagrodę indy­wid­u­al­ną Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej.

Spotkanie poprowadzą Lena Parac­ka i Alek­san­dra Jendykiewicz.

Koor­dy­na­torem spotka­nia jest Lena Parac­ka.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Klau­dia Błaże­jew­s­ka, Doro­ta Kut­nik, Maciej Osiec­ki, Bar­tosz Tomaszews­ki, Ange­li­ka Zakrzews­ka, Lil­iana Rad­kiewicz, Paweł Gajew­s­ki, Julia Marszews­ka.

Koor­dy­na­torem ogólnopol­skim Klubów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gows­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci — odpowiedzą oni na następu­jące pyta­nia:

  1. Czym jest kul­tura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
  2. Co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii a co filo­zofia czer­pie z kul­tu­ry?
  3. Czy ist­nieją wartoś­ci uni­w­er­salne – wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­ni­ać i czy możli­wy jest między nimi dia­log?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

12 grud­nia, godz. 18.00

Cafe paARTer, Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej, Wały Gen­er­ała Siko­rskiego 13, ToruńPartner

10987766_1552454764979233_4859487614829134547_n

Patroni

  radio-sfera-patronat toronto-patronat


zob. relac­je WIDEO ze spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.


mkidn_01_cmyk

Zre­al­i­zowano w ramach stype­ndi­um z budże­tu Min­is­tra Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy