Kluby „Filozofuj!” Kraków

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – szóste spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Krakowie

W Krakowie odbyło się już pięć spotkań Klubu „Filozofuj!”. Wielkimi krokami nadchodzi szóste, którego tematem będzie kultura. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 do księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr hab. Joanna Hańderek (UJ) i dr hab. Piotr Bartula (UJ). Zapraszamy wszystkich żądnych wiedzy mieszkańców Krakowa, aby dołączyli się do wspólnego filozofowania!

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do księ­gar­nio-kawiar­ni De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe za udo­stęp­nie­nie sali.

logo-de-revo

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­na zaku­pić dru­ko­wa­ną wer­sję cza­so­pi­sma w pro­mo­cyj­nej cenie. Uczest­ni­cy spo­tka­nia otrzy­ma­ją rów­nież kupo­ny raba­to­we na zamó­wie­nie pre­nu­me­ra­ty czasopisma.

W dys­ku­sji wezmą udział:

dr hab. Joan­na Hań­de­rek – wykła­dow­czy­ni filo­zo­fii kul­tu­ry i filo­zo­fii współ­cze­snej na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Inte­re­su­je się tak­że post­ko­lo­nia­li­zmem. Pro­wa­dzi­ła zaję­cia dla Uni­wer­sy­te­tu trze­cie­go wie­ku, oraz pro­wa­dzi zaję­cia dla lice­ali­stów, opie­kun koła nauko­we­go stu­den­tów filo­zo­fii UJ. Orga­ni­zu­je cykl kon­fe­ren­cji „Kul­tu­ra wyklu­cze­nia?” oraz „Filo­zo­fia tech­no­lo­gii”. Jest autor­ką dwóch ksią­żek Czas i spo­tka­nie. Wokół kon­cep­cji cza­su Emma­nu­ela Lévi­na­sa oraz Meta­mor­fo­zy i muzea.

dr hab. Piotr Bar­tu­la – pra­cow­nik nauko­wy Zakła­du Filo­zo­fii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, ese­ista. Zaj­mu­je się pol­ską i zachod­nią filo­zo­fią poli­ty­ki, twór­ca tzw. testa­men­to­wej teo­rii spra­wie­dli­wo­ści. Autor ksią­żek: Kara śmier­ci – powra­ca­ją­cy dyle­mat, August Ciesz­kow­ski redi­vi­vus, Libe­ra­lizm u kre­su histo­rii.

 

Spo­tka­nie popro­wa­dzi koor­dy­na­tor spo­tka­nia Aga­ta Dziuba.

W przy­go­to­wa­niu spo­tka­nia bio­rą udział: Mar­ta Emi­lia Bie­liń­ska i Olga Ciszewska.

Zgło­sić uczest­nic­two w spo­tka­niu moż­na > tutaj.

Spo­tka­nie podzie­lo­ne jest na dwie czę­ści: naj­pierw będzie­my mogli wysłu­chać dys­ku­sji zapro­szo­nych gości a następ­nie głos zosta­nie odda­ny publicz­no­ści — każ­dy z przy­by­łych będzie mógł zadać pyta­nie. Goście usto­sun­ku­ją się do nastę­pu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tu­ra, co jest w niej naj­waż­niej­sze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii a co filo­zo­fia czer­pie z kultury?
3. Czy ist­nie­ją war­to­ści uni­wer­sal­ne — wspól­ne dla wszyst­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­niać i czy moż­li­wy jest mię­dzy nimi dialog?

Zapra­sza­my do dys­ku­to­wa­nia, słu­cha­nia i dzie­le­nia się swo­imi prze­my­śle­nia­mi – filozofujmy!

13 stycz­nia 2017, godzi­na 18:00 De Revo­lu­tio­ni­bus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kraków


Part­ner

logo-de-revo

Patro­ni


zob. rela­cję WIDEO z ostat­nie­go spo­tka­nia Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Kra­ko­wie spo­tkań w innych mia­stach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy