Kluby „Filozofuj!” Kraków

Kultura? A cóż to takiego? Wokół nr. 11 „Filozofuj!” – szóste spotkanie Klubu „Filozofuj!” w Krakowie

W Krakowie odbyło się już pięć spotkań Klubu „Filozofuj!”. Wielkimi krokami nadchodzi szóste, którego tematem będzie kultura. Zapraszamy na wspólne filozofowanie 13 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 do księgarnio-kawiarni De Revolutionibus Books&Cafe. Naszymi gośćmi będą: dr hab. Joanna Hańderek (UJ) i dr hab. Piotr Bartula (UJ). Zapraszamy wszystkich żądnych wiedzy mieszkańców Krakowa, aby dołączyli się do wspólnego filozofowania!

Zapisz się do naszego newslettera

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podz­iękowa­nia kieru­je­my do księ­gar­nio-kaw­iarni De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe za udostęp­nie­nie sali.

logo-de-revo

Pod­czas spotka­nia będzie moż­na zakupić drukowaną wer­sję cza­sopis­ma w pro­mo­cyjnej cenie. Uczest­ni­cy spotka­nia otrzy­ma­ją również kupony raba­towe na zamówie­nie prenu­mer­aty cza­sopis­ma.

W dyskusji wezmą udzi­ał:

dr hab. Joan­na Hańderek – wykład­ow­czyni filo­zofii kul­tu­ry i filo­zofii współczes­nej na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim. Intere­su­je się także postkolo­nial­izmem. Prowadz­iła zaję­cia dla Uni­w­er­syte­tu trze­ciego wieku, oraz prowadzi zaję­cia dla liceal­istów, opiekun koła naukowego stu­den­tów filo­zofii UJ. Orga­nizu­je cykl kon­fer­encji „Kul­tura wyk­luczenia?” oraz „Filo­zofia tech­nologii”. Jest autorką dwóch książek Czas i spotkanie. Wokół kon­cepcji cza­su Emmanuela Lév­inasa oraz Meta­mor­fozy i muzea.

dr hab. Piotr Bar­tu­la – pra­cown­ik naukowy Zakładu Filo­zofii Pol­skiej Uni­w­er­syte­tu Jagiel­lońskiego, eseista. Zaj­mu­je się pol­ską i zachod­nią filo­zofią poli­ty­ki, twór­ca tzw. tes­ta­men­towej teorii spraw­iedli­woś­ci. Autor książek: Kara śmier­ci – powraca­ją­cy dylemat, August Cieszkows­ki redi­vivus, Lib­er­al­izm u kre­su his­torii.

 

Spotkanie poprowadzi koor­dy­na­tor spotka­nia Aga­ta Dzi­u­ba.

W przy­go­towa­niu spotka­nia biorą udzi­ał: Mar­ta Emil­ia Bielińs­ka i Olga Ciszews­ka.

Zgłosić uczest­nict­wo w spotka­niu moż­na > tutaj.

Spotkanie podzielone jest na dwie częś­ci: najpierw będziemy mogli wysłuchać dyskusji zapros­zonych goś­ci a następ­nie głos zostanie odd­any pub­licznoś­ci — każdy z przy­byłych będzie mógł zadać pytanie. Goś­cie usto­sunku­ją się do następu­ją­cych kwestii:

1. Czym jest kul­tura, co jest w niej najważniejsze i jaką rolę odgry­wa ona w naszym życiu?
2. Co kul­tura zawdz­ięcza filo­zofii a co filo­zofia czer­pie z kul­tu­ry?
3. Czy ist­nieją wartoś­ci uni­w­er­salne — wspólne dla wszys­t­kich kul­tur, czy kul­tu­ry moż­na oce­ni­ać i czy możli­wy jest między nimi dia­log?

Zaprasza­my do dysku­towa­nia, słucha­nia i dzie­le­nia się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi – filo­zo­fu­jmy!

13 sty­cz­nia 2017, godz­i­na 18:00 De Rev­o­lu­tion­ibus Books&Cafe, ul. Brac­ka 14, Kraków


Part­ner

logo-de-revo

Patroni


zob. relację WIDEO z ostat­niego spotka­nia Klubu „Filo­zo­fuj!” w Krakowie spotkań w innych mias­tach.

Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo twor­zone niefor­malne grupy współpra­cown­ików i sym­pa­tyków cza­sopis­ma „Filo­zo­fuj!”, orga­nizu­jące w swoich miejs­cowoś­ci­ach imprezy (np. kon­fer­enc­je, spotka­nia dyskusyjne lub pro­mo­cyjne) pop­u­laryzu­jące filo­zofię pod patronatem Redakcji „Filo­zo­fuj!”. Więcej infor­ma­cji > tutaj.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy